ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
COVID-19 Costs: An Example of Province in Turkey [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 187-198 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.17048

COVID-19 Costs: An Example of Province in Turkey

Hüseyin ASLAN1, İsmail ŞİMŞİR1, Elif KÖSE1, Gülsen TOPAKTAŞ2
1Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Sakarya
2Ministry of Health, General Directorate of Health Services, Department of Education and Certification, Ankara

INTRODUCTION: The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic continues to negatively affect Turkey, as it does many other areas all over the world. One effect of COVID 19 has been the significant expenditure increases in health services in post-pandemic countries. Our aim for this study was the following: determining the frequency of outpatient, inpatient, and intensive care treatment in COVID 19 cases, the factors affecting the rates of inpatient and, intensive care treatments, and examining the changes in healthcare costs according to patient characteristics.
METHODS: This research is a cross-sectional record review. The universe of this study is composed of outpatients and inpatients that have been treated after being diagnosed with COVID 19 as from March 11, the date the pandemic was first seen in Turkey, to November 30, 2020. Within the scope of the study, data relating to the COVID-19 diagnosis, comorbidity, age (<50 and ≥50), and gender were obtained from all primary, secondary, and tertiary healthcare institutions in the province.
RESULTS: When the invoices of the inpatients who received no intensive care treatment were examined, it was found that the bills of the male patients aged 50 years and older and those with comorbidities were statistically significantly higher. In the patient groups receiving both clinical and intensive care, the mean amount of invoices of female patients and those aged 50 and older were found to be higher than male patients (p <0.05). In addition to, In all other patient groups, it has been determined that the invoice amounts are below the patient costs, that is, the invoice amounts do not cover the patient cost.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The disease is more severe in those aged 50 and older, those with comorbidities, and it is more severe and more common in males. Consequently, bill amounts and costs of these patients were found to be higher than those of the opposing groups. As a result, the rate of men getting the COVID-19 disease is higher than women. The disease is more severe in males in hospitalized patients, in ≥50 age group, and in patients with comorbidities. In parallel with these, the invoice amounts and costs of these patients are higher than the opposite groups. In general, the treatment costs of the patients are higher than the invoice amounts and they carry great risks for the future in ensuring the sustainability of the service. Ensuring sustainability in healthcare services depends on the ability of healthcare institutions to obtain invoices to cover their costs. COVID-19 not only creates a big economic burden for reimbursement institutions but also brings a great economic burden for the institutions that provide the service.

Keywords: COVID-19, cost, Turkey

COVID-19 Maliyetleri; Türkiye’de Bir İl Örneği

Hüseyin ASLAN1, İsmail ŞİMŞİR1, Elif KÖSE1, Gülsen TOPAKTAŞ2
1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya
2Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilemeye devam etmektedir. COVID 19'un etkilerinden biri, pandemi sonrası ülkelerde sağlık hizmetlerinde yapılan önemli harcama artışları olmuştur. Bu çalışmadaki amacımız; COVID 19 vakalarında ayaktan, yatarak ve yoğun bakımda tedavi sıklığını, yatarak ve yoğun bakım tedavi oranlarını etkileyen faktörleri belirlemek ve hasta özelliklerine göre sağlık bakım maliyetlerindeki değişimleri incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, kesitsel bir kayıt incelemesidir. Bu çalışmanın evrenini, pandeminin Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 30 Kasım 2020 tarihine kadar COVID 19 tanısı konarak tedavi gören ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalar oluşturmaktadır. Sakarya ilindeki tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından COVID-19 tanısı, komorbidite, yaş (<50 ve ≥50) ve cinsiyet bilgileri alınmıştır.
BULGULAR: Yatarak tedavi görmeyen yoğun bakım hastalarının faturaları incelendiğinde 50 yaş ve üzeri erkek hastaların ve komorbiditesi olanların faturalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Hem klinik hem de yoğun bakım alan hasta gruplarında kadın hastaların ve 50 yaş ve üzeri olanların fatura ortalama tutarı erkek hastalara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca diğer tüm hasta gruplarında fatura tutarlarının hasta maliyetlerinin altında olduğu yani fatura tutarlarının hasta maliyetini karşılamadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalık 50 yaş ve üzeri, ek hastalığı olanlarda daha şiddetli, erkeklerde daha şiddetli ve daha sık görülmektedir. Sonuç olarak bu hastaların fatura tutarları ve maliyetleri karşıt gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, erkeklerin COVID-19 hastalığına yakalanma oranı kadınlardan daha yüksektir. Erkeklerde hastanede yatan hastalarda, ≥50 yaş grubunda ve komorbiditesi olan hastalarda hastalık daha şiddetli seyretmektedir. Bunlara paralel olarak bu hastaların fatura tutarları ve maliyetleri karşı gruplara göre daha yüksektir. Genel olarak hastaların tedavi maliyetleri fatura tutarlarından daha yüksektir ve hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamada gelecek için büyük riskler taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, sağlık kurumlarının maliyetlerini karşılayacak fatura alabilmelerine bağlıdır. COVID-19 sadece geri ödeme kurumları için büyük bir ekonomik yük oluşturmanın yanında aynı zamanda hizmet veren kurumlar için de büyük bir ekonomik yük getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, maliyet, Türkiye

Hüseyin ASLAN, İsmail ŞİMŞİR, Elif KÖSE, Gülsen TOPAKTAŞ. COVID-19 Costs: An Example of Province in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 187-198

Corresponding Author: Gülsen TOPAKTAŞ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale