ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Investigation of nasal carriage of Staphylococcus aureus and Meticilin Resistance in the Kütahya Health Directorate workers [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 155-162 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.26122

Investigation of nasal carriage of Staphylococcus aureus and Meticilin Resistance in the Kütahya Health Directorate workers

Aysel Gülbandılar, Emine Didem Beyhan, Halil İbrahim Kısa
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, Kütahya

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to investigate the nasal carriage of Staphylococcus aureus and meticilin resistance amongst the workers of the Kütahya Province Directorate.
METHODS: For the identification of isolated strains were used conventional biochemical tests and for phenotyping antibiotic susceptibility tests.
RESULTS: A total of 597 people included in the study, of which 51 (8.54%) were determined as carriers. The distribution of carrier were found as (7.55%) are nurses, midwives and health officers; (9.42%) are health staff and the remaining (11.2%) are identified as doctors, respectively. Methicillin resistance has not been determined in the isolates tested. A resistance against the vancomycin has not been detected. As a result of the tests, it is observed that 100% of isolates are resistant to bacitracin, 90.19% to ceftazidime, 88.23% to penicillin G and 82.35% to ofloxacine and 82.35% nalidixic acid.
CONCLUSION: With this study, in determining the rate of carriage of S. aureus, amongst the employees in health sector the measures have to be taken against the noso-comial staphylococcus infections and by giving valuable information about the treatment methods a contribution will be made to the development of common protection and treatment methods against this microorganism.

Keywords: S.aureus, nasal carriage, antibiotic resistance, phenotyping, methicillin.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanlarda nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve metisilin direncinin araştırılması

Aysel Gülbandılar, Emine Didem Beyhan, Halil İbrahim Kısa
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, Kütahya

AMAÇ: Bu çalışmada, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanların nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve metisiline direncin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İzole edilen izolatların identifikasyonu için geleneksel biyokimyasal testler ve antibiyotik duyarlılık testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma kapsamına alınan toplam 597 kişiden 51 (%8,54)’inde taşıyıcılık belirlenmiştir. Taşıyıcıların oranları şöyle dağılım göstermektedir: (%7,55) hemşire, ebe, sağlık memuru; (%9,42) diğer sağlık çalışanları ve (%11,2) doktorlar. Test edilen izolatlarda metisilin direnci saptanamamıştır. Vankomisine karşı direnç belirlenememiştir. İzolatların sırasıyla %100’ü basitrasin’e, %90,19’u seftazidime, %88,23 ile penisilin G’ye ve %82,35’i de oflaksaksin ile %82,35’i nalidiksik asite karşı dirençli oldukları belirlenmiştir.
SONUÇ: Yapılan bu çalışma, sağlık çalışanlarındaki S. aureus taşıyıcılık oranlarının belirlenmesinde, nozokomiyal stafilokok enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemler ve uygulanabilecek tedavi yöntemleri hakkında değerli bilgiler vererek, bu mikroorganizmaya karşı ortak korunma ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: S.aureus, nazal taşıyıcılık, antibiyotik direnci, fenotiplendirme, metisilin.

Aysel Gülbandılar, Emine Didem Beyhan, Halil İbrahim Kısa. Investigation of nasal carriage of Staphylococcus aureus and Meticilin Resistance in the Kütahya Health Directorate workers. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 155-162

Corresponding Author: Aysel Gülbandılar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale