ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
The Effects Of Cold Stress Treatment And Enalapril Maleat Which Is A Hypotensive Drug On Total Rna Levels In Different Rat Tissues [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2005; 62(1): 35-40

The Effects Of Cold Stress Treatment And Enalapril Maleat Which Is A Hypotensive Drug On Total Rna Levels In Different Rat Tissues

Zeliha Selamoğlu Talas1, Muhittin Yürekli2
1Niğde Üniversitesi, Fen– Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde
2İnönü Üniversitesi, Fen– Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya

OBJECTIVE: In this study, the effects of cold stress, enalapril maleat and enalapril maleate accompanied to cold stress treatments on total RNA levels of adrenal medulla, hypotalamus and heart tissues of Fischer -344 rats have been observed.
METHODS: Determination of total RNA levels was aimed for being able to get introductory information about the enzyme levels which play a central role in the control and secretion of stress hormons. In cold stress treatment, rats were exposed to +8°C temperature during 48 hours. Enalapril maleate was injected intraperitoneally (10 mg/kg body weight). In cold stress accompanied to enalapril maleat treatment, enalapril
maleat was injected in doses of 10 mg/kg per rat, after injection, rats were exposed to +8°C during 48 hours. After the treatments, tissue samples of adrenal medulla, hypotalamus and heart were taken. In all three these tissues, elevations in total RNA levels were found to be statistically significant because of cold stress treatment (p<0.05).
RESULTS: After enalapril maleat treatment, the decrease in total RNA levels of adrenal medulla and
hypotalamus, were not found to be statistically significant (p>0.05). On the other hand, increase in total RNA levels of heart tissue had been found statistically significant (p<0.05). In the total RNA level of group which was exposed to enalapril maleat accompanied to cold stress a statistically significant decrease was found.
CONCLUSION: As a result of this study, it was found that enalapril maleat which is a hypotansive drug was able to been eliminate negative effects of cold stress by lowering the increase of total RNA induced with cold stress treat.

Keywords: Cold stress, enalapril maleat, total RNA, rat

Soğuk Stresi Uygulamasının Ve Hipotansif Bir İlaç Olan Enalapril Maleat ’ın Bazı Sıçan Dokularında Total Rna Seviyelerine Etkileri

Zeliha Selamoğlu Talas1, Muhittin Yürekli2
1Niğde Üniversitesi, Fen– Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde
2İnönü Üniversitesi, Fen– Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmada kontrol grubu, soğuk stres, enalapril maleat ve soğuk stres ile beraber enalapril maleat uygulamalarının Fischer-344 sıçanlarının adrenal medulla, hipotalamus ve kalpte total RNA düzeyleri üzerine etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Stres hormonlarının kontrolünde ve salınmasında etkili enzimlerin düzeyleri hakkında ön bilgi sağlayacağı düşüncesi ile total RNA düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Soğuk stresi uygulamasında sıçanlar 48 saat süreyle +8°C’de soğuğa maruz bırakılmıştır. Enalapril maleat, 10 mg/kg olacak şekilde sıçanlara intraperitonal olarak yapılmıştır. Soğuk stresi ile beraber enalapril maleat uygulamasında, sıçanlara 10 mg/kg olacak şekilde intraperitonal olarak enalapril uygulandıktan sonra bu sıçanlar 48 saat +8°C’de soğuğa maruz bırakılmıştır. Uygulamalardan sonra sıçanlardan adrenal medulla, hipotalamus ve kalp doku örnekleri alınmıştır. Her üç organın doku örneğinde soğuk stresi uygulaması sonucu, total RNA seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı artış
olduğu gözlenmiştir (p<0.05).
BULGULAR: Enalapril maleate uygulamasında, adrenal medulla ve hipotalamusta total RNA
seviyesindeki azalmalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Kalpte ise total RNA seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar gözlenmiştir (p<0.05). Üç organın doku örneğinde soğuk stres ile beraber enalapril maleate uygulanan grupta total RNA düzeyinde azalmalar saptanmıştır.
SONUÇ: Çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre, hipotansif bir ilaç olan enalapril maleate’ın, soğuk uygulamasının indüklediği total RNA’da meydana gelen artışım düşürerek, soğuk etkisi ile ortaya çıkabilecek strese bağlı olumsuz etkileri giderebileceği fikrini akla getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Soğuk stresi, enalapril maleat, total RNA, sıçan

Zeliha Selamoğlu Talas, Muhittin Yürekli. The Effects Of Cold Stress Treatment And Enalapril Maleat Which Is A Hypotensive Drug On Total Rna Levels In Different Rat Tissues. Turk Hij Den Biyol Derg. 2005; 62(1): 35-40

Corresponding Author: Zeliha Selamoğlu Talas
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale