ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Use of HCRP and Cystatin-c as Inflammation Markers in the follow-up of Kidney Functions in Obesity [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 255-266 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.35651

Use of HCRP and Cystatin-c as Inflammation Markers in the follow-up of Kidney Functions in Obesity

Serpil ÇEÇEN1, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK2, Can ILGIN3
1Marmara University Pendik Education and Research Hospital Sports Physiology,Istanbul
2Marmara University Pendik Education and Research Hospital Infections Disease,Istanbul
3Marmara University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Istanbul

INTRODUCTION: Determination of glomerular filtration rate is essential for kidney functions in obesity. Creatinine and cystatin c are used to determine glomerular filtration rate. Cystatin-c increases with the increase of adipose tissue. The study investigates the use of cystatin-c in calculating the glomerular filtration rate in obese individuals.
METHODS: One hundred thirteen obese women were used in the study. The height of the patients was measured barefoot on a flat surface. A whole-body analysis was performed by bioimpedance device (Tanita-BC418), and body weight, body mass index (BMI), fat percentage, fat mass, fat-free mass were detected. Biochemical data were evaluated retrospectively. CKD-EPI-GFR (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation glomerular filtration rate), GFR-epi-cr (creatinine-GFR), GFR-epi-cysc (cystatin c -GFR) and GFR-epi-cre-cysc (combined-GFR) values were calculated from the measured cystatin-c and creatinine values.
RESULTS: We found that GFR-epi-cr decreased with age and BMI, increased with height, GFR-epi-cysc decreased with age, BMI, fat percentage, fat mass, increased significantly with height, GFR-epi-cr-cysc decreased with age, BMI, fat percentage, fat mass. GFR-epi-cr, GFR-epi-cysc, GFR-epi-cr-cysc decreased with HCRP (High-C-reactif protein). Creatinine increased with age and decreased with GFR-epi-cr, GFR-epi-cysc, GFR-epi-cr-cysc. Cystatin-c increased with age, body weight, BMI, fat percentage, fat mass, and decreased GFR-epi-cr, GFR-epi-cysc, GFR-epi-cr-cysc.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cystatin-c can pass through kidney glomeruli easily and used in GFR calculation. We found that while cystatin-c increases with increased adipose tissue in obese individuals, GFR-epi –cysc ve GFR-epi-cr-cysc decreased. As well, HCRP increased with the fat percentage and fat mass. These results are essential in terms of inflammation, which is evident with the increase in adipose tissue, affects kidney functions in obese individuals. Our study is essential in raising awareness about GFR calculation and parameters used in the follow-up of kidney functions in obese individuals.Our study shows that to use of cystatin-c may give wrong results to calculate GFR and fto ollow up of kidney functions in obese individuals.

Keywords: Obesity, cystatin-c, glomerular filtration rate, inflammation, HCRP.

İnflamatuar Belirteç Olarak HCRP ve Sistatin-c'nin Obezitede Böbrek Fonksiyonları İzleminde Kullanılması

Serpil ÇEÇEN1, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK2, Can ILGIN3
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Fizyolojisi, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezitede böbrek fonksiyonlarının takibinde glomeruler filtrasyon hızının (GFR) belirlenmesi önemlidir. GFR belirlenmesinde kreatinin ve sistatin-c kullanılmaktadır. Sistatin- c yağ dokusu artışıyla orantılı olarak artmakta olup, bu çalışmada amacımız obez bireylerde GFR hesaplanırken sistatin-c kullanımının uygunluğunu araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya obezite şikayeti ile başvuran kadın hastalar dahil edildi (n=113). Bireylerin düz bir zeminde çıplak ayakla ve sırtları duvara gelecek şekilde dururken boy uzunlukları ölçüldü. Daha sonra bioimpedans cihazında tüm vücut analizi yapılarak toplam vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BMI), yağ yüzdesi, yağ ağırlığı ve yağsız ağırlıkları tespit edildi. Hastaların biyokimyasal verilerine geriye yönelik olarak ulaşılarak değerlendirme yapıldı. Sistatin-c, kreatinin değerleri ölçülmüş olan hastaların CKD-EPİ-GFR (Chronic Kidney Disease- Epidemiology Collaboration equation-glomeular filtration rate), GFR-epi-cr (kreatinin-GFR), GFR-epi-cysc(sistatinc-GFR) ve GFR-epi-cre-cysc (kombine-GFR) değerleri hesaplandı.
BULGULAR: Gfr-epi-cr değerinin yaş ve BMI ile azaldığını, boy uzunluğu ile arttığını, Gfr-epi–cysc değerinin yaş, BMI, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı ile azaldığını, boy uzunluğu ile anlamlı olarak arttığını, Gfr-epi-cr-cysc değerinin yaş, BMI, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı azaldığını tespit ettik. Gfr-epi-cr, Gfr-epi–cysc, Gfr-epi-cr-cysc değerlerinin HCRP (High-C-reactif protein) ile azaldığını tespit ettik. Kreatinin değerinin yaş ile arttığını, Gfr-epi-cr, Gfr-epi–cysc, Gfr-epi-cr-cysc ile azaldığını tesbit ettik. Cystatin-c değerlerinin yaş, vücut ağırlığı, BMI, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı ile arttığını, Gfr-epi-cr, Gfr-epi–cysc, Gfr-epi-cr-cysc ile azaldığını tesbit ettik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistatin-c böbrek glomerullerinden rahatlıkla geçebilen bir madde olup GFR hesaplamasında kullanılırken, obez bireylerde yağ dokusuyla artışı ile orantılı olarak sistatin- c nin arttığını ve Gfr-epi –cysc ve Gfr-epi-cr-cysc azaldığını tesbit ettik. Aynı zamanda yağ yüzdesi ve yağ dokusu artışı ile daha belirgin olmak üzere HCRP nin artığını tesbit ettik. Bu sonuçlar obez bireylerde yağ dokusu artışı ile belirginleşen inflamasyonun böbrek fonksiyonlarını etkilediğini düşündürmesi açısından önemlidir. Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler, obez bireylerde GFR hesaplama ve böbrek fonksiyonlarını takipte kullanılan parametrelerin kullanımı konusunda farkındalık oluşturması açısından önemli görünmektedir.Çalışmamız göstermiştir ki, sistatin-c nin obez bireylerde GFR hesaplama ve böbrek fonksiyonlarını takipte kullanımı yanlış sonuçlar verebilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, sistatin-c, glomeruler filtrasyon hızı, inflamasyon, HCRP.

Serpil ÇEÇEN, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK, Can ILGIN. Use of HCRP and Cystatin-c as Inflammation Markers in the follow-up of Kidney Functions in Obesity. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 255-266

Corresponding Author: Serpil ÇEÇEN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale