ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Detection of Salmonella Enteridis in a immuncompetent patient with myocarditis [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 301-306 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.38159

Detection of Salmonella Enteridis in a immuncompetent patient with myocarditis

Fatih Emin ÖZTÜRK1, Yasin YILDIZ1, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK2
1Marmara University Pendik Training And Research Hospital Department Of İnternal Medicine
2Marmara University Pendik Training And Research Hospital Department Of İnfectious Disease And Clinical Microbiology

Salmonella is a gram-negative, motile, non-spore-forming, facultative anaerobic bacterium belonging to the Enterobacteriaceae family. There are several subtypes that can cause disease in humans and animals. Infection can be caused by food,such as eggs,poultry, contaminated waters, and can also be monitored after contact with animals.In humans, it may present with different clinics ranging from asymptomatic carriage to enteric fever. Factors such as the age of the host, immunosuppressive status and additional comorbidities may be effective in the course of the disease.Extraintestinal complications can be observed during the course of enteric fever clinic. Among these complications,clinical conditions such as endocarditis,visceral abscess, osteomyelitis can be considered. In this case, we presented the myocarditis clinic in a patient who presented with vomiting, chest pain and diarrhea, and Salmonella was found in the stool.

Keywords: myocarditis, salmonella, diarrhea

Myokardit Tanılı İmmunkompetan Hastada Salmonella Enteridis Saptanması

Fatih Emin ÖZTÜRK1, Yasin YILDIZ1, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Salmonella,gram negatif,hareketli,sporsuz, fakültatif anaerobik, Enterobacteriaceae ailesine ait bir bakteri türüdür.İnsanlarda ve hayvanlarda hastalık yapabilen çeşitli alt tipleri mevcuttur.Bulaşma yumurta,kümes hayvanları,kontamine sular gibi gıda kaynaklı olabileceği gibi hayvanlarla temas sonrasında da izlenebilmektedir.İnsanlarda asemptomatik taşıyıcılıktan enterik ateşe kadar farklı kliniklerle prezante olabilir.Hastalığın seyrinde konağın yaşı,immunsupresif durumu ve ek komorbiditeleri gibi faktörler etkili olabilmektedir.Enterik ateş kliniği seyri sırasında extraintestinal komplikasyonlar izlenebilmektedir.Bu komplikasyonlar arasında endokardit,viseral abse,osteomiyelit gibi klinik durumlar sayılabilmektedir.Biz de bu vakamızda kusma,göğüs ağrısı ve diyare kliniği ile gelen,gaytada Salmonella saptanan hastada myokardit kliniğini sunduk.

Anahtar Kelimeler: miyokardit, salmonella, diyare

Fatih Emin ÖZTÜRK, Yasin YILDIZ, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK. Detection of Salmonella Enteridis in a immuncompetent patient with myocarditis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 301-306

Corresponding Author: Fatih Emin ÖZTÜRK, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale