ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Use of Ozone For İmproving of Water Quality and Its Chemical Effects [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2011; 68(2): 105-113 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2011.46330

Use of Ozone For İmproving of Water Quality and Its Chemical Effects

Sibel Uzun
Refik Saydam National Public Health Agency, Department Of Consumer Safety And Health Effects Research Laboratories, Water Quality Analysis, Ankara, Turkey

Contemporarily, ozone is a disinfectant frequently used for enhancing water quality. However, since its short half-life and relatively low solubility in water, it is not possible to ensure its presence continuously in distribution system. Hence ozone can only be used as a primary disinfectant. After ozonization, in order to complete the disinfection process in the distribution system, a secondary disinfectant like chlorine, chlorodioxide and monochloramine must be used. As well as odor in water, and inorganic materials such as iron and manganese, ozone effectively removes organic matter, drug residues and pesticides mixed into the water for any reason by oxidation from media. When used appropriately and in the correct amount ozone is an efficient chemical and microbiological disinfectant. However when it is used in unfavorable conditions and/or in large quantities it can cause the production of unwanted byproducts. Ozone shows its disinfection effect through oxidation properties and high reactivity. Effect mechanism of ozone in water is depended on many parameters, mainly on pH. While ozone effects in molecular form at acidic conditions, hydroxyl radical forms are dominant in much higher pH values. Bypruducts formed by both of the mechanisms are different from each other. Organic acids and aldehydes came out ozonization, can easily be converted to the assimilable organic compounds or their biodegredable derivatives. Thus, to accompany biological active process with ozonization makes the removal of biodegradable byproducts easier. For applying ozonisation appropriately, it is need to determine the ozone demand in water.

Keywords: Drinking water, ozone, ozone demand, disinfection, chemistry of water

Su Kalitesinin İyileştirilmesinde Ozon Kullanımı ve Kimyasal Etkileri

Sibel Uzun
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı Gıda Güvenliği Beslenme Ve Araştırma Müdürlüğü Su Kalitesi Analiz Laboratuvarları, Ankara,türkiye

Ozon günümüzde su kalitesinin arttırılmasında sıklıkla kullanılan bir dezenfektandır. Ancak yarılanma ömrünün kısa ve sudaki çözünürlüğünün nispeten düşük olduğundan dağıtım sırasında ortamdaki varlığının sürekli olarak sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle ozon ancak primer dezenfektan olarak kullanılabilir. Ozonlamadan sonra dağıtım sistemindeki dezenfeksiyon işleminin tamamlanabilmesi için klor, klordioksit, monokloramin gibi sekonder bir dezenfektan kullanılması gerekir. Ozon sudaki kokunun, demir ve mangan gibi inorganik maddelerin yanı sıra herhangi bir sebeple suya karışan organik maddeleri, ilaç kalıntılarını ve pestisitleri etkin şekilde yükseltgeyerek ortamdan uzaklaştırır. Ozon, uygun şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında etkin bir kimyasal ve mikrobiyolojik dezenfektandır. Buna karşılık uygun olmayan koşullarda veya yüksek miktarlarda kullanıldığında ise istenmeyen yan ürünlerin oluşmasına neden olabilir. Ozon dezenfeksiyon etkisini yükseltgen özelliği ve yüksek reaktivitesi aracılığıyla gösterir. Ozonun sudaki etki mekanizması pH başta olmak üzere pek çok parametreye bağlıdır. Asidik ortamda moleküler halde etki eden ozonun, daha yüksek pH değerlerinde hidroksil radikal formları baskındır. Her iki mekanizma sonucu oluşan yan ürünler birbirinden farklıdır. Ozonlama yan ürünü olan organik asitler ve aldehitler kolayca özümlenebilir organik karbon veya biyobozunur karbon türevlerine dönüşebilirler. Bu nedenle ozonlama işlemine biyolojik aktif prosesin eşlik etmesi biyobozunur yan ürünlerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Ozonlamanın uygun şekilde yapılması için sudaki ozon ihtiyacının belirlenmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: İçme suyu, ozon, ozon ihtiyacı, dezenfeksiyon, su kimyası

Sibel Uzun. Use of Ozone For İmproving of Water Quality and Its Chemical Effects. Turk Hij Den Biyol Derg. 2011; 68(2): 105-113

Corresponding Author: Sibel Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale