ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Investıgatıon of Toxoplasma gondii Seropositivity in Cats in Ankara and Kas Region with Sabin-Feldman Dye Test [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 499-506 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.56563

Investıgatıon of Toxoplasma gondii Seropositivity in Cats in Ankara and Kas Region with Sabin-Feldman Dye Test

Gül Bengisu GÜREL1, Cahit BABÜR1, Banuçicek YÜCESAN2, Özcan ÖZKAN3
1Petzone Veterinary Clinic, Ankara
2Public Health General Directotare of Turkey, National Parasitology Reference Laboratory Departmant, 06430, Cankaya- Ankara/Turkey.
3Çankırı Karatekin University, Faculty of Health Sciences, Department of Veteriner Parasitology

INTRODUCTION: Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that exhibits intracellular placement, capable of infecting all animals, including humans. Although it is mostly asymptomatic in cats and humans, it can cause serious symptoms in low-immune individuals and pregnant women. In this study, the presence of T. gondii antibodies was investigated by Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) in cats brought to private veterinary clinics in Ankara and Kas region. The study contributed to existing data on the seroepidemiology of toxoplamosis in cats, which is of public health and animal health importance.
METHODS: In this study, the Sabin-Feldman Dye test, which is considered the gold standard, was used. The T. gondii strain needed for testing is T. gondii TR01 strain, which was maintained at the National Parasitology Reference Laboratory, the Department of Microbiology Reference Laboratories and Biological Products, The General Directorate of Public Health of the Ministry of Health, and the analysis procedures were carried out here. Blood samples from cats brought to veterinary clinics in Ankara and Kas region were collected for the study and SFDT was studied at 1/4, 1/16, 1/64, 1/256, 1/1024 titers with serums obtained.
RESULTS: A total of 50 cats, 30 of them female and 20 of them male, were included in the study between the ages of 2 months and 15 years. According to this study, 24% seropositivity was found. 10 of the seropositives gave positivity at 1/16 titers and 2 gave positivity at 1/64 titers. 4 (33,33%) of female cats and 8 (66,66%) of male cats were seropositive. No coincidences were found between race and age. The rate in household cats was 66,66%, street cats 25% and positivity in both household and street cats was 8,33%. Seropositivity of cats fed dry and wet food was higher than those fed raw.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It should be taken into account that this parasite can be found not only in stray cats, but also in domestic cats, and the necessary information studies should be arried out for this purpose.

Keywords: Toxoplasma gondii, Sabin-Feldman Dye Test, Cats

Ankara ve Kaş Yöresindeki Kedilerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Sabin-Feldman Boya Testi ile Araştırılması

Gül Bengisu GÜREL1, Cahit BABÜR1, Banuçicek YÜCESAN2, Özcan ÖZKAN3
1Petzone Veteriner Kliniği, Ankara
2SB. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı, Ankara
3Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Parazitoloji ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Toxoplasma gondii, insan dahil tüm hayvanları enfekte edebilme yeteneğine sahip, intrasellüler yerleşim gösteren, bir protozoon parazittir. Kedilerde ve insanlarda çoğunlukla asemptomatik seyretmesine rağmen, immun sistemi düşük bireylerde ve gebelerde ciddi semptomlara sebep olabilmektedir. Bu çalışmada Ankara ve Kaş yöresindeki özel veteriner kliniklerine getirilen kedilerde Sabin-Feldman Boya Testi (SFBT) ile T. gondii antikorlarının sıklığı araştırılmıştır. Çalışma halk sağlığı ve hayvan sağlığı önemi bulunan toksoplazmozun kedilerdeki seroepidemiyolojileri üzerine mevcut verilere katkı sağlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada altın standart olarak kabul edilen Sabin-Feldman Boya Testi kullanılmıştır. Test için ihtiyaç duyulan T. gondii suşu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’nda idamesi sağlanan T. gondii TR01 suşudur ve analiz işlemleri burada yapılmıştır. Çalışma için Ankara ve Kaş yöresindeki veteriner kliniklerine getirilen kedilerden kan örnekleri toplanmış ve elde edilen serumlar ile SFBT 1/4, 1/16, 1/64, 1/256, 1/1024 titrelerde çalışılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 2 ay - 15 yaş arasındaki 30’u dişi ve 20’si erkek toplam 50 kedi dahil edilmiştir. Kedilerde %24 seropozitiflik saptanmıştır. Seropozitiflerin 10 tanesi 1/16 titrede, 2 tanesi ise 1/64 titrede pozitiflik vermiştir. Dişi kedilerin 4 tanesi (%33,33), erkek kedilerin ise 8 tanesi (%66,66) seropozitif çıkmıştır. Irk ve yaş arasında herhangi bir bağlantı bulunamamıştır. Ev kedilerinde %66,66, sokak kedilerinde %25 ve hem ev hem sokak kedilerinde seropozitiflik %8,33 olarak bulunmuştur. Kuru ve yaş mama ile beslenen kedilerin seropozitifliği çiğ yiyecekler ile beslenenlerden yüksek çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu parazitin sadece sokak kedilerinde değil ev kedilerinden de bulunabileceği dikkate alınmalı ve buna yönelik gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kedi, Sabin-Feldman Boya Testi, Toxoplasma gondii

Gül Bengisu GÜREL, Cahit BABÜR, Banuçicek YÜCESAN, Özcan ÖZKAN. Investıgatıon of Toxoplasma gondii Seropositivity in Cats in Ankara and Kas Region with Sabin-Feldman Dye Test. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 499-506

Corresponding Author: Banuçicek YÜCESAN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale