ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Epidemiology of Geriatric Infections and Factors Affecting Mortality [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 545-554 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.57704

Epidemiology of Geriatric Infections and Factors Affecting Mortality

Sabahat ÇEKEN1, Duygu MERT1, Göknur YAPAR TOROS1, Yüksel KOLUKISA1, Habip GEDİK2, Gülşen İSKENDER1, Mustafa ERTEK1
1Department of Infection Diseases and Clinical Microbiology, Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Infection Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Infection is one of the common reasons requiring hospitalization in geriatric patients. In this study, it was aimed to investigate the epidemiology, clinical and laboratory findings, and factors affecting mortality in inpatient geriatric infections.
METHODS: Patients aged ≥65, who were followed up in the Infectious Diseases Ward of the 500-bed training and research hospital, between January 2016 and December 2018, were included in the study. Demographic data such as age, sex, comorbidity, number of drugs used, source of infection of the patients were recorded. Clinical and laboratory data of the survivors and nonsurvivors, and results of the cultures were recorded. Factors affecting mortality were also evaluated.
RESULTS: Two hundred and five patients were included in the study. The mean age of the patients was 75.06 ± 7.33 and 117 (57%) of them were female. Fifty six56 (27.3%) of the infections were healthcare releated. Ninety-five percent of the patients had at least one comorbidity. The most common comorbidities were hypertension, malignancy, diabetes mellitus, and coronary artery disease. Eigthy-six point five percent of the patients were using at least one drug. The mean number of drugs used by the patients was 3.8 ± 2.86. The most common diagnoses of the patients were pneumonia (37%), urinary system infection (30.7%), and soft tissue infection (19.5%). Forty-nine point seven percent of the patients had used antibiotics and 35.6% had been hospitalized at least once during the last three months Chronic kidney failure, healthcare-associated infection, a need to change in the initial antibiotic treatment and the need for intensive care were found to be risk factors for mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Physiological effects of aging and comorbidities predispose to infection in elderly patients,. resulting with frequent antibiotic use and hospitalization. Infections with resistant microorganisms and drug-drug interactions due to multiple drug use should be taken into consideration in empirical antibiotic treatment of these patients.

Keywords: geriatry, geriatric infection, mortality

Geriatrik Enfeksiyonların Epidemiyolojisi ve Mortaliteye Etkili Faktörler

Sabahat ÇEKEN1, Duygu MERT1, Göknur YAPAR TOROS1, Yüksel KOLUKISA1, Habip GEDİK2, Gülşen İSKENDER1, Mustafa ERTEK1
1Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji̇ Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, Ankara, Türkiye
2İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Geriatrik hastalarda, enfeksiyon hastaneye yatmayı gerektiren en önemli nedenlerden biridir. Bu çalışmada 65 yaş ve üstü hastalarda hastanede yatarak tedavi gerektiren enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi, klinik ve laboratuar bulguları ve mortaliteye etkili faktörlerin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Beş yüz yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinde, Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında takip edilen, 65 yaş ve üstündeki hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cins, komorbidite, kullandığı ilaç sayısı, enfeksiyonun kaynağı gibi demografik veriler kaydedildi. Ölen ve sağ kalan hastaların klinik ve laboratuar verileri, üreme olmuşsa kültür sonuçları kaydedildi. Mortaliteye etkili faktörler değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 205 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 75.06±7.33 idi ve hastaların 117’si (57%) kadındı. Enfeksiyonların 56’sı (27.3%) sağlık bakımı ile ilişkili idi. Hastaların %95.1’inin en az bir komorbiditesi vardı. En sık görülen komorbiditeler hipertansiyon malignite, diabetes mellitus ve koroner arter hastalığı idi. Hastalardan %86,5’i en az bir ilaç kullanmakta idi. Hastaların sürekli kullandığı ilaç sayısı ortalama 3.8±2.86 adet idi. Hastaların en sık yatış tanıları pnömoni (%37), üriner sistem enfeksiyonu (%30,7)ve yumuşak doku enfeksiyonu (%19,5) idi. Hastaların %49,7’si son üç ayda antibiyotik kullanmıştı ve %35,6’sı en az bir defa hastanede yatarak tedavi görmüştü Kronik böbrek yetmezliği olması, sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon, başlanan antibiyotik tedavisinde değişiklik yapılması ve yoğun bakım ihtiyacı olması mortalite açısından risk faktörü olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlı hastalarda yaşlanmanın fizyolojik etkileri ve eşlik eden hastalıklar enfeksiyona zemin hazırlamakta buna bağlı olarak da sık antibiyotik kullanımı ve hastanede yatış görülmektedir. Bu hastalarda ampirik antibiyotik tedavisinde dirençli enfeksiyon etkenleri göz önünde bulundurulmalı, fakat çoklu ilaç kullanımı nedeniyle ilaç-ilaç etkileşimi olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: geriatri, gerietrik enfeksiyon, mortalite

Sabahat ÇEKEN, Duygu MERT, Göknur YAPAR TOROS, Yüksel KOLUKISA, Habip GEDİK, Gülşen İSKENDER, Mustafa ERTEK. Epidemiology of Geriatric Infections and Factors Affecting Mortality. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 545-554

Corresponding Author: Sabahat ÇEKEN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale