ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Trichomoniasis in pregnant women in South-East Iran: Diagnosis, Frequency and Factors affecting [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 507-516 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.67984

Trichomoniasis in pregnant women in South-East Iran: Diagnosis, Frequency and Factors affecting

Alireza SALİMİ KHORASHAD1, Vahid RAİSSİ2, Anita SALEH MOHAMMADZADE3, Soudabeh ETEMADİ1, Sadigheh NOURİDALİR1, Omid RAİESİ4, Maryam MANSOURİ NİA1
1Department of Medical Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2Department of Medical Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
3Pharmaceutical Sciences Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4Department of Parasitology, School of Allied Medical Sciences, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

INTRODUCTION: Background and objective: Trichomonas vaginalis is considered to be the most prevalent cause of non-viral sexually transmitted infections globally and is a major health issue in developing countries. Since this flagellate protozoan parasite is associated with vaginitis, urethritis, cervicitis, and also pregnancy is one of the factors affecting trichomoniasis in women. Our aim is to identify the prevalence of trichomoniasis and the associated risk factors in pregnant women in the age group of 17-40 in the city of Zahedan (Southeast of Iran).
METHODS: A cross-sectional study was conducted on 514 pregnant women who had referred to a midwifery clinic in Zahedan. Direct microscopic examination and Dorset egg medium culture were used to detect T. vaginalis in pregnant women. The demographic and personal records, along with the associated risk factors were collected using a questionnaire and then analyzed using the Frequency to calculate the age average, chi-square test, independent t-test with SPSS software version 20.


RESULTS: The results showed that in 514 pregnant women, by the direct method, both the direct and culture methods and only culture method, 29(5.64%), 24(4.67%), and 24(4.67%) were reported positive sample for T. vaginalis, respectively. According to this result, there were significant differences between trichomoniasis and history of STI (OR=12,6; 95%CI=3,9-40,6) and previous abortion (OR = 6.840, CI: 2.906-16.100)and Vaginal discharge (OR= 2.9; 95%CL= 1.2-7.1) and Vaginal discharge (OR= 2.9; 95%CL= 1.2-7.1) and Antenatal care (OR=0.2; 95%CL= 0.1-0.7) in the studied infected pregnant women (pv<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study has raised several important points that could contribute to the research on infectious diseases of pregnancy were also discussed. This data proves that trichomoniasis during pregnancy should be considered an important health issue. Furthermore, by using parasitological diagnostic tests in pregnant women, the complications of trichomoniasis can be prevented for both the mother and the fetus

Keywords: Trichomonas vaginalis, Diagnosis, Frequency, pregnant women, Zahedan, Iran

Güneydoğu İran'daki hamile kadınlarda Trichomoniasis: Tanı, Sıklık ve Etkileyen Faktörler

Alireza SALİMİ KHORASHAD1, Vahid RAİSSİ2, Anita SALEH MOHAMMADZADE3, Soudabeh ETEMADİ1, Sadigheh NOURİDALİR1, Omid RAİESİ4, Maryam MANSOURİ NİA1
1Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Zahedan, İran
2Tıbbi Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Lorestan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Khorramabad, İran
3Farmasötik Bilimler Araştırma Merkezi, Tahran Tıp Bilimleri, İslami Azad Üniversitesi, Tahran, İran
4İlam Tıp Bilimleri Üniversitesi, Müttefik Tıp Bilimleri Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Ilam, İran

GİRİŞ ve AMAÇ: Trichomonas vaginalis, küresel olarak viral olmayan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların en yaygın nedeni olarak kabul edilir ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Bu kamçılı protozoan parazit vajinit, üretrit, servisit ile ilişkili olduğundan ve ayrıca gebelik, kadınlarda trikomoniyazı etkileyen faktörlerden biridir. Amacımız, Zahedan (İran'ın Güneydoğu) şehrinde 17-40 yaş grubundaki hamile kadınlarda trichomoniasis prevalansını ve ilişkili risk faktörlerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Zahedan'da bir ebelik kliniğine başvuran 514 gebe kadın üzerinde kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Direkt mikroskobik inceleme ve Dorset yumurta besiyeri kültürü, gebe kadınlarda T. vaginalis'i saptamak için kullanıldı. Demografik ve kişisel kayıtlar, ilişkili risk faktörleriyle birlikte bir anket kullanılarak toplandı ve ardından yaş ortalamasını hesaplamak için Frekans kullanılarak analiz edildi, için ki-kare testleri, SPSS yazılım sürümü 20 ile bağımsız t-testi.
BULGULAR: Sonuçlar 514 gebede direkt yöntemle hem doğrudan hem de kültür yöntemleriyle ve sadece kültür yöntemiyle 29 (% 5,64), 24 (% 4,67) ve 24 (% 4,67) T için pozitif örnek rapor edildiğini gösterdi. sırasıyla vaginalis. Bu sonuca göre, trikomoniyaz ile CYBE öyküsü (OR = 12,6;% 95 CI = 3,9-40,6) ve önceki abortus (OR = 6.840, CI: 2.906-16.100)ve Vajinal akıntı (OR = 2.9;% 95 CL = 1.2-7.1) ve Doğum öncesi bakım (OR = 0.2;% 95 CL = 0.1-0.7) arasında anlamlı farklılıklar vardı. enfekte hamile kadınları inceledi (pv <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, gebeliğin bulaşıcı hastalıkları ile ilgili araştırmaya katkı sağlayabilecek birkaç önemli noktayı gündeme getirmiştir. Bu veriler, hamilelik sırasında trichomoniasis'in önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmesi gerektiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca gebe kadınlarda parazitolojik tanı testleri kullanılarak hem anne hem de fetüs için trikomoniyazın komplikasyonları önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, Tanı, Sıklık, hamile kadınlar, Zahedan, İran

Alireza SALİMİ KHORASHAD, Vahid RAİSSİ, Anita SALEH MOHAMMADZADE, Soudabeh ETEMADİ, Sadigheh NOURİDALİR, Omid RAİESİ, Maryam MANSOURİ NİA. Trichomoniasis in pregnant women in South-East Iran: Diagnosis, Frequency and Factors affecting. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 507-516

Corresponding Author: Soudabeh ETEMADİ, Iran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale