ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
The Effect of Antibiotic Use on Microorganism Distribution and Antibiotic Resistance in Hospital Infections in the Covid-19 Pandemic [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 175-186 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.71135

The Effect of Antibiotic Use on Microorganism Distribution and Antibiotic Resistance in Hospital Infections in the Covid-19 Pandemic

Arif Doğan HABİLOĞLU, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, Ezgi Gizem ŞİBAR, Esengül ŞENDAĞ, Nilgün ALTIN, İrfan ŞENCAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Training And Researching Hospital Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: COVID-19 pneumonia, which has affected the whole world for more than two years, has forced the health system. In this period, when the delivery of health services is in danger, the use of appropriate antibiotics has remained in the background. With this study, we wanted to investigate the effect of changing antibiotic use during the pandemic period on the distribution of microorganisms that cause hospital infections and changing antibiotic resistances.
METHODS: The study was carried out in the Diskapi Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital. Hospital-acquired infections caused by E. coli, Klebsiella penumonia, Enterobacter spp., P. aeruginosa and Acinetobacter spp. between 2016 and 2020 were evaluated for our study. We classified the patients in 2016 as 1st group, 2017 as a 2nd group, 2018 as a 3rd group, 2019 as a 4th group, 2020 as a 5th group. The groups were compared with each other in terms of the rate of hospital-acquired infection, their resistance status and the amount of antibiotics used in the relevant years. The factors that showed significant difference only in the 5th year were attributed to the changing health services during the pandemic period and were examined.
RESULTS: The most commonly used antibiotic in our study was ceftriaxone with a DDD of 150.72. Piperacillin tazobactam and levofloxacin were the second and third most commonly used antibiotics, respectively.The amount of piperacillin + tazobactam use attributed to the pandemic period is significantly higher in the 5th year than in the 1st, 2nd, 3rd and 4th years. Meropenem, levofloxacin, and colistin, which had increased usage during the pandemic period, were not attributed to the pandemic period since they did not differ with all other groups in pairwise comparisons.
There was no change in the rates of microorganisms causing hospital infections for the pandemic period.
Piperacillin resistance rate at 5th years for Klebsiella pneumonia and E.coli was significantly higher than at 1, 2, 3 and 4 years. There was a positive correlation between the use of piperacillin/tazobactam and piperacillin resistance for Klebsiella pneumoniae and E.coli.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that the use of piperacillin/tazobactam and levofloxacin in our hospital increased significantly during the pandemic period.There was no significant increase in the correlation between increasing antibiotic use and antibiotic resistance. Resistant strains, which will be triggered by the increasing amount of antibiotic consumption during the pandemic period, will be a problem that should be followed up in the coming years.

Keywords: Covid-19, Antibiotic Resistance, Hospital Infections

Covid-19 Pandemisinde Antibiyotik Kullanımının Hastane Enfeksiyonlarında Mikroorganizma Dağılımına ve Antibiyotik Direncine Etkisi

Arif Doğan HABİLOĞLU, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, Ezgi Gizem ŞİBAR, Esengül ŞENDAĞ, Nilgün ALTIN, İrfan ŞENCAN
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırm Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: İki yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pnömonisi sağlık sistemini ciddi boyutlarda zorlamıştır. Sağlık hizmetinin sunumunun tehlikeye girdiği bu dönemde uygun antibiyotik kullanımı geri planda kalmıştır. Bu çalışma ile pandemi döneminde değişen antibiyotik kullanımının hastane enfeksiyonlarına etken olan mikroorganizmaların dağılımı ve değişen antibiyotik dirençleri üzerine etkisininin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. 2016-2020 yılları arasında E. coli, Klebsiella penumonia, Enterobacter spp., P. aeruginosa ve Acinetobacter spp. etken olduğu hastane kaynaklı enfeksiyonlar çalışmamız için değerlendirildi. 2016 yılı 1. grup, 2017 yılı 2. grup, 2018 yılı 3. grup, 2019 yılı 4. grup ve 2020 yılı 5. grubu oluşturuyordu. Gruplar hastane kaynaklı enfeksiyon etkenlerinin oranı, direnç durumları ve ilgili yıllarda kullanılan antibiyotik miktarları açısından birbirleri ile karşılaştırıldı. Anlamlı farklılığın sadece 5. yılda gösterildiği faktörler pandemi dönemindeki değişen sağlık hizmetlerine atfedildi ve irdelendi
BULGULAR: Çalışmamızda en fazla kullanılan antibiyotik 150,72 DDD ile seftriaksondu. En sık kullanılan ikinci ve üçüncü antibiyotik sırasıyla piperasilin tazobaktam ve levofloksasindi. Pandemi dönemine atfedilen piperasilin+tazobaktam kullanım miktarı 5. grup, 1, 2, 3 ve 4. gruplara göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Pandemi döneminde meropenem, levofloksasin ve kolistin kullanım miktarı artmıştı. Ancak ikili karşılaştırmalarda 5. grup diğer grupların tümü ile farklılık göstermediği için 5. gruptaki bu artış pandemi dönemine atfedilmedi.
Hastane enfeksiyonları etkeni olarak yıllara göre Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli ve Klebsiella pneumoniae yüzdeleri karşılaştırıldı. Özellikle pandemi dönemine ait bir dağılım değişikliği görülmedi. Mikroorganzimaların antibiyotik direnç oranlarındaki değişimi açısından Acinetobacter baumani ve Pseudomonas aeruginosa için pandemi dönemine ait değişim görülmedi. Klebsiella pneumonia ve E.coli için 5.yıldaki Piperasilin direnç oranı, 1, 2, 3 ve 4.yıldakine göre anlamlı düzeyde daha yüksek görüldü. Piperasilin tazobaktam kullanımı ile Klebsiella pneumoniae ve E.coli için piperasilin direnci arasında pozitif korelasyon görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hastanemiz bünyesinde Piperasilin tazobaktam ve levofloksasin kullanımının pandemi dönemince ciddi boyutlarda arttığını tespit ettik. Antimikrobiyel direnç açısındaın ise artan antibiyotik kullanımı ile korele bir artış söz konusu değildi. Pandemi döneminde artan antibiyotik tüketim miktarının tetikleyeceği dirençli suşlar, önümüzde yıllarda da takibi gereken bir sorun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Antibiyotik direnci, Hastane enfeksiyonu

Arif Doğan HABİLOĞLU, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, Ezgi Gizem ŞİBAR, Esengül ŞENDAĞ, Nilgün ALTIN, İrfan ŞENCAN. The Effect of Antibiotic Use on Microorganism Distribution and Antibiotic Resistance in Hospital Infections in the Covid-19 Pandemic. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 175-186

Corresponding Author: Arif Doğan HABİLOĞLU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale