ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Evaluation of Clostridium difficile Toxin B Results by Polymerase Chain Reaction from Stool Specimens [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 209-216 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.77785

Evaluation of Clostridium difficile Toxin B Results by Polymerase Chain Reaction from Stool Specimens

Pınar ŞAMLIOĞLU, Arzu BAYRAM, Güliz DOĞAN
Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital, Izmir

INTRODUCTION: .Clostridium difficile (C. difficile) is a Gram-positive, anaerobic, spore-forming bacterium that spreads via the fecal-oral route.Causes asymptomatic carriage or mild diarrheal diseases such as pseudomembranous enterocolitis. Clostridium difficile is the commonest cause of nosocomial and antibiotic-associated diarrhea in North America and Europe. It can produce two toxins called A and B. Strains producing toxins can lead to a more serious disease picture that causes megacolon, perforation or septic shock. The use of molecular methods with high specificity and sensitivity has become widespread in recent years.The use of molecular methods with high specificity and sensitivity, which are easier to apply in diagnosis, and to obtain rapid results, has become widespread in recent years.

In this study, it was aimed to evaluate Clostridium difficile results determined by polymerase chain reaction (PCR) from stool samples.
METHODS: 109 fecal samples that came to our laboratory between January 2017 and September 2018 on suspicion of Clostridium difficile infection were tested with the GeneXpert C. difficile PCR (Cepheid, CA, AD) method. The data obtained are interpreted as positive, negative or invalid results.
RESULTS: A total of 109 samples were tested. 66 (61%) of the stool samples belonged to male and 43 (39%) female patients. Twenty-five (23%) of the patients were under the age of 18 and 36 (33%) under the age of 18 years. Of the samples, 26 (24%) were from intensive care units, 60 (55%) were from services and 23 (21%) were from polyclinics. It was found 109 from stool samples. 9 (8%), C. difficile PCR test toxin B positive, 100 (92%) negative.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The most important cause of nosocomial diarrhea is C. difficile. The main predisposing factor of infection is the use of antibiotics. Prophylaxis or even one dose of antibiotic therapy may be sufficient for the development of C. difficile infection. Rapid and accurate diagnosis by PCR is important for early initiation of treatment.

Keywords: C.difficile, diarrhea, pseudomembranous enterocolitis, PCR

Dışkı Örneklerinden Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanan Clostridium difficile Toksin B Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Pınar ŞAMLIOĞLU, Arzu BAYRAM, Güliz DOĞAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Clostridium difficile (C. difficile), fekal-oral yolla yayılan Gram-pozitif, anaerop, spor oluşturan bir bakteridir. Asemptomatik taşıyıcılık veya hafif diyareden psödomembranöz enterokolit gibi hayatı tehdit eden çeştli hastalıklara neden olur. Clostridium difficile, Amerika’da ve Avrupa’da antibiyotikle ilişkili ishale neden olan hastane enfeksiyonunun en yaygın nedenidir.A ve B olarak isimlendirilen iki toksin üretebilir. Toksin üreten suşlar megakolon, perforasyon veya septik şoka neden olan daha ciddi hastalık tablosuna yol açabilmektedir. Tanıda uygulaması daha kolay, hızlı sonuç elde edebileceğimiz, yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahip moleküler yöntemlerin kullanılması son yıllarda yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
Bu çalışmada dışkı örneklerinden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile saptanan Clostridium difficile sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Laboratuvarımıza Clostridium difficile enfeksiyonu şüphesiyle Ocak 2017 ile Eylül 2018 tarihleri arasında gelen 109 dışkı örneği GeneXpert C. difficile PZR (Cepheid, CA, AD) yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen veriler pozitif, negatif veya geçersiz sonuç olarak yorumlanmışır.

BULGULAR: Toplam 109 örnek test edilmiştir. Dışkı örneklerinin 66’sı (% 61) erkek, 43‘ü (%39) kadın hastalara aittir. Örnek istenen hastaların 25’i (% 23) 65 yaş üstü 36’sı (%33) 18 yaşın altındaydı. Gelen örneklerin 26’sı (%24) yoğun bakım ünitelerinden, 60’ı (%55) servislerden ve 23’ü (%21) polikliniklerden laboratuvarımıza gelmiştir. 109 dışkı örneğinden. 9’u (%8), C. difficile PZR testiyle toksin B pozitif, 100’ü (%92) negatif
bulunmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Nozokomiyal diyarelerin en önemli nedeni C. difficile’dir.Enfeksiyonun temel predispozan faktörü antibiyotik kullanımıdır. Profilaksi veya tedavi amacıyla bir doz bile olsa antibiyotik kullanılması C. difficile enfeksiyonu gelişmesi için yeterli olabilmektedir. PZR ile hızlı ve doğru tanı konması tedaviye erken başlanması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: C.difficile, ishal, psödomembranöz enterokolit, PCR

Pınar ŞAMLIOĞLU, Arzu BAYRAM, Güliz DOĞAN. Evaluation of Clostridium difficile Toxin B Results by Polymerase Chain Reaction from Stool Specimens. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 209-216

Corresponding Author: Pınar ŞAMLIOĞLU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale