ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Investigation of nasal Staphylococcus aureus carriage and methicilin resistantance rates with three different methods in food handlers working at Antalya [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(2): 51-58 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.83702

Investigation of nasal Staphylococcus aureus carriage and methicilin resistantance rates with three different methods in food handlers working at Antalya

Nevgün Sepin Özen1, Şenay Tuğlu Ataman1, Derya Seyman2, Hilal Aldağ1, Mestan Emek1
1Antalya Public Health Laboratory, Antalya
2Antalya Training And Research Hospital, Department Of Infection Disease And Clinical Microbiology

OBJECTIVE: Nasal carriage of Staphylococcus aures is increasingly reporting from all over the world. S.aureus is known for causing food poisoning through the production of enterotoxins. Asymptomatic carriage of S.aureus especially in food handlers can be the source of food poisining and transmission of this bacterium to other susceptible persons. Generally staphylococcal food poisoning is self-limiting process but can lead to serious infections on immunocompromised patients. According to the increase of methicilin resitance rates determinig of nasal carriage becomes an important process on health care settings. A growing concern is the emergence of MRSA infections in patients with no apparent risk factors. In this study we aimed to determine nasal carriage of S.aureus and methicilin resistance rates with BBL CHROMAGAR MRSA II medium and oxacilin and cefoxitin disc diffusion test.

METHODS: Between September 2009 and April 2010, 15.600 nasal cultures were taken from food handlers working at different region of Antalya during their routine carrier inspection process in Antalya Hıfzıssıhha Institute (ANHEM). S.aureus isolates were identified with traditional biochemical techniques. Methicilin resistantance were determined with disc diffusion method using cefoxitin and oxacilin discs according to CLSI (Clinical Laboratory Standarts Institute) recommendations and also isolates were recultured on BBL CHROMAGAR MRSA II medium. The sensitivity and specificity of chromogenic medium was determined.

RESULTS: A total of 526 (3,37%) S.aureus strains were isolated from 125 (23.8%) female and 401 (76.2%) male food handlers. 28 strains were detected as MRSA (5.3%). The sensitivity and specificity of BBL CHROMAGAR MRSA II medium was found 85.72% and 99% respectively.
CONCLUSION: Healthy carriers of S.aureus strains have an important role in the dissemination of this bacterium. Nasal carriage rate of S.aureus in food handlers remains high. Determination of nasal carriage rate in food handlers with regular periodichealth examination which reduces the risk of transmission at food production-consumption chain is one of the most effective ways to preventfood-bornediseases

Keywords: S.aureus, food handlers, nasal carriage, methicilin resistance

Antalya ili gıda çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının ve MRSA oranlarının üç farklı yöntem kullanılarak incelenmesi

Nevgün Sepin Özen1, Şenay Tuğlu Ataman1, Derya Seyman2, Hilal Aldağ1, Mestan Emek1
1Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı, Antalya
2Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Antalya

AMAÇ: Tüm dünyada Staphylococcus aures’un nazal taşıyıcılığı giderek artan oranda rapor edilmektedir. S.aureus enterotoksinleri yoluyla gıda kaynaklı zehirlenmelere neden olabilmektedir. S.aureus’un asemptomatik taşıyıcılığı özellikle gıda sektöründe çalışanlarda besin zehirlenmeleri ve duyarlı kişilere bakterinin geçişi açısından kaynak oluşturmaktadır. Stafilokokal besin zehirlenmesi her ne kadar kendini sınırlayan enfeksiyona yol açsa da bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Metisilin direncinin de zaman içinde artışı dikkate alındığında nazal taşıyıcıların belirlenmesi halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Giderek artan bir endişe de MRSA enfeksiyonlarının sağlıklı kişilerde sıkça görülmeye başlamasıdır. Bu çalışmada Antalya ili gıda sektörü çalışanlarında nazal taşıyıcılık ve metisiline direnç oranlarının sefoksitin, oksasilin disk difüzyon yöntemi ve BBL CHROMAGAR MRSA II besiyeri ile saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: Eylül 2009 – Nisan 2010 tarihleri arasında Antalya Hıfzıssıhha Enstitüsü (ANHEM)’ne başvuran toplam 15.600 kişinin portör muayeneleri sırasında nazal sürüntü örnekleri alınarak geleneksel biyokimyasal tekniklerle S.aureus suşları tanımlanmıştır. Metisilin direnci Clinical Laboratory Standarts Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda oksasilin ve sefoksitin diskleri kullanılarak belirlenmiş ve suşlar eş zamanlı olarak BBL CHROMAGAR MRSA II besiyerine ekilerek besiyerinin duyarlılığı ve özgüllüğü belirlenmiştir.

BULGULAR: Toplam 526 (%3.37) kişinin burun kültüründen S.aureus izole edilmiştir. Nazal S.aureus üremesi saptanan toplam 526 kişinin 125 (%23,8)’ini kadın çalışan, 401 (%76,2)’ini erkek çalışan oluşturmaktadır. Bu şuşlardan 28 tanesi (%5,3) MRSA (metisilin dirençli Staphylococcus aureus) olarak tanımlanmıştır. BBL CHROMAGAR MRSA II besiyerinin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %85,72 ve %99 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Sağlıklı taşıyıcılar toplumda S.aureus’un yayılımında önemli rol oynarlar. Gıda sektörü çalışanlarında S.aureus’un nazal taşıyıcılık oranları yüksek seyretmektedir. Gıda çalışanlarının periyodik sağlık kontrollerinden geçirilerek taşıyıcılığın belirlenmesi, gıda üretim tüketim zincirindeki bulaş riskini azaltılması besin kaynaklı hastalıkların önlenmesinde en etkili yollardan biridir.

Anahtar Kelimeler: S.aureus, gıda çalışanları, burun taşıyıcılığı, metisilin direnci

Nevgün Sepin Özen, Şenay Tuğlu Ataman, Derya Seyman, Hilal Aldağ, Mestan Emek. Investigation of nasal Staphylococcus aureus carriage and methicilin resistantance rates with three different methods in food handlers working at Antalya. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(2): 51-58

Corresponding Author: Nevgün Sepin Özen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale