ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Determination of efficacy in inactive Newcastle disease vaccines with an in-vitro method as an alternative to in-vivo methods [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 33-42 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.84704

Determination of efficacy in inactive Newcastle disease vaccines with an in-vitro method as an alternative to in-vivo methods

Mustafa KARS1, Yamaç TEKİNTAŞ2, Fethiye ÇÖVEN3, Asiye DAKMAN4, İsmail ÖZTÜRK2, Sabahattin İÇİN1, Mine HOŞGÖR LİMONCU5
1Izmir/Bornova Veterinary Control Institute, Veterinary Biological Products Control Department,Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Microbiology, Izmir, Turkey
3Izmir/Bornova Veterinary Control Institute, Poultry Diseases Diagnosis Laboratory, Izmir, Turkey
4Veterinary Control Central Research Institute, Poultry Diseases Diagnosis Laboratory, Ankara, Turkey
5Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, applicability of an in-vitro ELISA method, which reduces or eliminates the need for animal trials in establishing the efficacy of inactive Newcastle disease vaccines was investigated.
METHODS: For this purpose, the efficacy of nine (9) inactivated Newcastle disease vaccines and two non-Newcastle related vaccines (negative controls) were evaluated by in-vivo and in-vitro methods. As in-vivo tests, vaccines were applied to the Spesific Pathogen Free (SPF) chicks and antibody response was determined via hemagglutination inhibiton test. As in-vitro, antigen amount in vaccines were calculated with a sandwich ELISA test based on the determination of hemagglutinin and neuraminidase levels developed for inactive Newcastle vaccines. Relative potency values of vaccines were calculated by using the parallel line analysis method with Combistats statistical analysis software program by using optical density results obtained from ELISA test.
RESULTS: Hemagglutination inhibition test results were found to be between 23,3 and 26,1; immunization/challenge results ranged between 56 and 136 PD50 and ELISA test results were between 6,02 and 98,23 antigen units. A correlation was found between the ELISA test and in-vivo methods. Sensitivity and specificity were found to be %89, %100 respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study according to these results, we have demonstrated the ability of ELISA method to give similar results on the same samples, its compatibility with the standard procedure and its applicability under laboratory conditions.

Keywords: In-vivo, in-vitro, Newcastle disease, relative potency, vaccine

In-vivo yöntemlere alternatif olarak in-vitro yöntemle inaktif Newcastle hastalığı aşılarında etkinlik tayini

Mustafa KARS1, Yamaç TEKİNTAŞ2, Fethiye ÇÖVEN3, Asiye DAKMAN4, İsmail ÖZTÜRK2, Sabahattin İÇİN1, Mine HOŞGÖR LİMONCU5
1İzmir/ Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü,Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Departmanı, İzmir,Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir,Türkiye
3İzmir/ Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü,Kanatlı Hastalıkları Tanı Laboratuvarı, İzmir,Türkiye
4Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü,Kanatlı Hastalıkları Tanı Laboratuvarı, Ankara,Türkiye
5Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, inaktif, Newcastle hastalığı aşılarının etkinliğini belirlemede hayvan denemelerine olan ihtiyacı azaltan veya ortadan kaldıran in-vitro bir ELISA yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, dokuz (9) inaktif Newcastle hastalığı aşısının ve iki Newcastle ile ilişkili olmayan aşının (negatif kontroller) etkinliği in vivo ve in-vitro yöntemlerle değerlendirilmiştir. In vivo testler olarak Spesifik Patojensiz (SPF) civcivlere aşılar uygulanmıştır ve hemaglütinasyon inhibisyon testi ile antikor yanıtı belirlenmiştir. İn vitro olarak, aşılardaki antijen miktarı, inaktif Newcastle aşıları için geliştirilen hemaglutinin ve nöraminidaz seviyelerinin belirlenmesine dayanan bir sandviç ELISA testi ile hesaplanmıştır. Aşıların nisbi potens değerleri, ELISA testinden elde edilen optik yoğunluk sonuçları kullanılarak Combistats istatistiksel analiz yazılımı programı ile paralel çizgi analiz yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
BULGULAR: Hemaglütinasyon inhibisyon testi sonuçları 23,3 ile 26,1 arasında bulunmuş; bağışıklama / meydan okuma sonuçları 56 ve 136 PD50 arasında değişirken, ELISA test sonuçları 6,02 ve 98,23 antijen birimleri arasında olduğu görülmüştür. ELISA testi ile in vivo yöntemler arasında bir korelasyon belirlenmiştir. Duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %89 ve %100 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlara göre, laboratuvar şartlarında ELISA metodunun uygulanabilirliği, standart prosedüre olan uyumu ve aynı örnekler üzerinde benzer sonuçlar verebilme yeteneği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İn-vivo, in-vitro, Newcastle hastalığı, relatif potens, aşı

Mustafa KARS, Yamaç TEKİNTAŞ, Fethiye ÇÖVEN, Asiye DAKMAN, İsmail ÖZTÜRK, Sabahattin İÇİN, Mine HOŞGÖR LİMONCU. Determination of efficacy in inactive Newcastle disease vaccines with an in-vitro method as an alternative to in-vivo methods. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 33-42

Corresponding Author: Mine HOŞGÖR LİMONCU, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale