ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Evaluation of retina and nerve fiber layers with swept source optic coherence tomography in inflammatory bowel diseases [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 493-498 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.92342

Evaluation of retina and nerve fiber layers with swept source optic coherence tomography in inflammatory bowel diseases

Cenk Zeki FİKRET, Nil İrem UÇGUN, Filiz YILDIRIM, Enver AVCI, Mevlüt HAMAMCI
Evaluation of retina and nerve fiber layers with swept source optic coherence tomography in inflammatory bowel diseases

INTRODUCTION: To evaluate ocular involvement in inflammatory bowel diseases (IBD) with optical coherence tomography (OCT) and to determine whether the detected parameters can be a disease activation criteria.
METHODS: 57 eyes of 30 patients with Ulcerative colitis (UC), 32 eyes of 16 patients with Crohn's Disease (CD) and 78 eyes of 53 healthy individuals were included in our study. Retinal Nerve Fiber layer (RNFL), Ganglion cell layer (GCL ++), Central macular thickness (CMT) and Choroidal thickness (CT) measurements were done by OCT. Crohn's Disease Activity Index (CDAI) was also detected in patients with CD. Blood C reactive protein (CRP), neutrophil, hemoglobin (HGB), and sedimentation values were measured in patients with UC and CD.
RESULTS: The mean age was 38.6±8.8 years in CD, 42.9±12.2 years in UC, and 53.7±12.6 years in the control group. In CD, RNFL was significantly thicker and GCL ++ was significantly thiner when compared with the control group. CMT values and CDAI values show a statistically significant negative correlation. There was negative correlation between CT and CDAI levels.
UC patients were not different in RNFL compared to the control group, but GCL ++ was thinner. Superior RNFL was thicker in patients with UC. There was no difference in CMT and CT measurements in all groups.
The levels of HGB in the serum were significantly higher in the UC group than in the CD group. A significant difference was not detected when the levels of serum CRP, neutrophil, and sedimentation of the UC group compared with the CD group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: RNFL and GCL ++ thickness evaluation may show ocular involvement in patients with inflammatory bowel disease.

Keywords: Inflammatory bowel diseases, Retinal nerve fiber layer, Ganglion cell layer, Optic coherens tomography

İnflamatuar barsak hastalıklarında swept source optik koherens tomografi ile retina ve sinir lifi tabakalarının değerlendirilmesi

Cenk Zeki FİKRET, Nil İrem UÇGUN, Filiz YILDIRIM, Enver AVCI, Mevlüt HAMAMCI
İnflamatuar barsak hastalıklarında swept source optik koherens tomografi ile retina ve sinir lifi tabakalarının değerlendirilmesi

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamatuar barsak hastalıkları (İBH) 'ındaki oküler tutulumu optik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirmek ve tespit edilen parametrelerin hastalık aktivasyon kriteri olup olmadığını belirlemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza ülseratif koliti olan 30 hastanın 57 gözü, Crohn hastalığı olan 16 hastanın 32 gözü ve 53 sağlıklı bireyin 78 gözü dahil edildi. Retina Sinir Lifi tabakası (RSL), Ganglion hücre tabakası (GHK ++), Santral maküla kalınlığı (SMK) ve Koroid kalınlığı (KK) ölçümleri OKT ile yapıldı. Crohn hastalığı olan hastalarda da Crohn hastalığı aktivite indeksi (CHAİ) tespit edildi. Crohn hastalığı ve ülseratif koliti olan hastalarda kan C reaktif protein (CRP), nötrofil, hemoglobin (HGB) ve sedimantasyon düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Ortalama yaş Crohn hastalığında 38.6±8.8 yıl, ülseratif kolitte 42.9±12.2 yıl ve kontrol grubunda 53.7±12.6 yıl idi. Crohn hastalığında RSL, kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede daha kalın ve GHK ++ anlamlı olarak daha ince idi. SMK değerleri ve CDAI değerleri, istatistiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon gösterdi. KK ve CDAI seviyeleri arasında negatif korelasyon vardı. Ülseratif kolit hastaları RSL değerleri kontrol grubuna göre farklı değildi, ancak GHK ++ daha ince bulundu. Ülseratif kolitli hastalarda superior RNFL’nin daha kalın olduğu saptandı. Tüm gruplarda SMK ve KK ölçümlerinde fark yoktu.
Ülseratif kolit grubu Crohn hastalığı grubu ile karşılaştırıldığında serum HGB düzeylerinin anlamlı olarak arttığı görüldü. Ülseratif kolit grubu Crohn hastalığı grubu ile karşılaştırıldığında serum CRP, nötrofil, ve sedimantasyon düzeylerinde bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: RSL ve GHK ++ kalınlık ölçümleri, inflamatuar barsak hastalığı olan hastalarda oküler tutulum için belirleyici olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar bağırsak hastalıkları, Retina sinir lifi tabakası, Ganglion hücre tabakası, Optik koherens tomografi

Cenk Zeki FİKRET, Nil İrem UÇGUN, Filiz YILDIRIM, Enver AVCI, Mevlüt HAMAMCI. Evaluation of retina and nerve fiber layers with swept source optic coherence tomography in inflammatory bowel diseases. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 493-498

Corresponding Author: Filiz YILDIRIM, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale