ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Determination of biofilm production and DNase activity of S. aureus and coagulase negative staphylococci isolated from meat samples [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 135-142 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.03880

Determination of biofilm production and DNase activity of S. aureus and coagulase negative staphylococci isolated from meat samples

Neslihan Gündoğan, Özlem Ataol
Gazi University Faculty Of Science, Department Of Biology

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to evaluate calf minced meat and chiken drumsticks samples purchased from different supermarkets in Ankara, Turkey for the presence of coagulase positive staphylococci (CPS) and coagulase negative staphylococci (CNS) and to determine their biofilm production and DNase activity.
METHODS: S. aureus and CNS, isolated from 15 minced meat and 15 chicken drumstick samples, were analyzed by conventional biochemical tests and API ID 32 Staph (Bio Merieux SA, Marcy-I’Etoile, France) identification kits to identify for genus and species of these isolates. Biofilm formation of isolates that was investigated by using Congo Red agar method. DNaz activity of these isolates were evaluated on DNase agar.
RESULTS: Total of 56 isolates of Staphylococcus spp. which consist of 6 (10.7 %) S. aureus and 50 (89.3 %) CNS were found from minced meat samples. A total of 41 CNS isolates isolated from chicken samples whereas, S. aureus were not isolated from these samples. All of S. aureus (100 %) and 58 % of CNS isolates from minced meat and 70.7 % of CNS isolates from chicken samples were positive for DNase activity, respectively. In this study, % 50 of S. aureus and % 18 of CNS from minced and 41.5 % of CNS isolates from chicken samples produced biofilm, respectively.
CONCLUSION: These results suggests the contamination of meat and chicken samples by Staphylococcus spp. indicates poor personnel hygiene and cross contamination during the production process. In this study, we showed that a large proportion of isolates had biofilm production and DNase activity. We suggest that contamination of staphylococci in different levels of the food chain should always be considered carefully. The food producers should be aware that controlling biofilm formation and DNase activity by staphylococci. Therefore, strict hygienic and preventative measures should be taken.

Keywords: Staphylococcus spp., meat, chicken, biofilm, DNase

Et örneklerinden izole edilen Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilokok'ların biyofilm üretimi ve DNaz aktivitelerinin belirlenmesi

Neslihan Gündoğan, Özlem Ataol
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

AMAÇ: Bu çalışmada Ankara ilindeki, çeşitli süpermarketlerden temin edilen dana kıyma ve tavuk but örneklerinde S. aureus ve koagülaz negatif stafilokok (KNS)’ların bulunma sıklığı ile bu izolatların biyofilm üretimi ve DNaz aktivitelerinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İncelenen 15 kıyma ve 15 tavuk but örneğinden izole edilen S. aureus ve KNS’lerin cins ve tür düzeyindeki identifikasyonları standart biyokimyasal yöntemler ve API ID 32 Staph (Bio Merieux SA, Marcy-I’Etoile, France) bakteri tanımlama kiti kullanılarak yapılmıştır. Stafilokok türlerinin biyofilm oluşumları Congo Red Agar’da, DNaz aktiviteleri DNaz Agar’ da belirlenmiştir.
BULGULAR: İncelenen kıyma örneklerinden 6’sı (% 10,7) S. aureus, 50’ si (% 89,3) KNS olmak üzere toplam 56 stafilokok izolatı elde edilmiştir. Tavuk but örneklerinden toplam 41 KNS izolatı elde edilmiş, S. aureus izole edilememiştir. DNaz aktivitesi kıymadan izole edilen S. aureus izolatlarının tamamında (% 100), KNS’lerin % 58’inde pozitif bulunmuştur. Tavuktan izole edilen KNS’lerin %70,7 ‘si DNaz pozitif bulunmuştur. Biofilm üretimi kıymadan izole edilen S. aureus izolatlarının % 50’sinde, KNS’ lerin % 18’sinde tespit edilmiştir. Tavuktan izole edilen KNS’lerin % 41.5’sinde biyofilm üretimi saptanmıştır.
SONUÇ: Stafilokok türlerinin etlere kontaminasyonun bu gıdaların hazırlanması sırasındaki zayıf sanitasyon ve çapraz kontaminasyonun göstergesi olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada izolatların büyük bir oranda biofilm oluşturdukları ve DNaz aktivitesine sahip odukları gözlenmiştir. DNaz aktivitesi olan ve biofilm oluşturabilen stafilokok türlerinin kontaminasyon ile gıda zincirine girebileceğinin gıda üreticileri tarafından dikkate alınması gerektiği, bu nedenle de hijyenik ve koruyucu önlemlerin alınması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Stafilokok, et, tavuk, biyofilm, DNaz

Neslihan Gündoğan, Özlem Ataol. Determination of biofilm production and DNase activity of S. aureus and coagulase negative staphylococci isolated from meat samples. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 135-142

Corresponding Author: Neslihan Gündoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale