ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Investigation of the effect of Moringa oleifera extract on fibroblast degeneration caused by disinfectants used at different pH levels in the COVID-19 pandemic [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 135-144 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.09069

Investigation of the effect of Moringa oleifera extract on fibroblast degeneration caused by disinfectants used at different pH levels in the COVID-19 pandemic

Yeşim YENİ1, Sıdıka GENÇ2, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU1, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ2
1Department Of Medical Pharmacology, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Pharmacology, Faculty Of Medicine, Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, Turkey

INTRODUCTION: The rapid spread of the coronavirus disease, which started in 2019, has caused it to become a global epidemic. To control the spread of the coronavirus epidemic, some prevention procedures such as wearing face masks, maintaining social distance and hand hygiene have begun to be implemented. Accordingly, the use of disinfectants in public places such as transportation and shopping has gained importance. However, studies have shown that long-term use of disinfectants with different pH values triggers the development of itching, redness, urticaria and even allergic rhinitis. The low saturated fatty acids and high amounts of olive oil found in Moringa oleifera (MO) leaves, flowers, green beans, seeds and seed oil are excellent sources of nutrients and vitamins. Today, MO is used in a variety of skin care applications. In addition, the leaf of MO also has antiretroviral, antimicrobial, antioxidant, antifungal properties. The aim of this study is to prevent toxicity against different pH changes by using MO plant.
METHODS: In our study, a human fibroblast cell line was grown under the conditions specified by the manufacturer and inoculated into 96 well plates and a culture medium with different pH (5.0, 6.0, 7.0 and 8.0) was prepared and different doses of MO (20, 40, 80 and 160 μg/ml) were prepared. It is planned to eliminate the toxicity caused by using it for 24 hours. At the end of the study, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT), Glutathione Reductase (GR), and Lactate Dehydrogenase (LDH) tests were used.
RESULTS: According to the results of our study, cell viability increased from %69 to %89 compared to positive control at pH 5.0. The vitality that decreased to %80 at pH 6.0 increased to 143 as a result of the application of the highest concentration of MO (160 μg/ml). While it increased from %79 to %115 at pH 7.0, the damage received by fibroblast cells at pH 8.0 was determined to be high (viability rate %66), and it was observed that this toxicity was removed, and the vitality was increased up to %93. All results were statistically evaluated and found to be significant (P<0.05 and P<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the results obtained, MO is recommended to be used at doses of 80 and 160 μg/ml, as it has a protective effect. The LDH and GR results show a correlation with MTT.

Keywords: COVID-19, GR, LDH, Moringa oleifera, pH

COVID-19 pandemisinde farklı pH derecelerinde kullanılan dezenfektanların neden olduğu fibroblast dejenerasyonu üzerine Moringa oleifera ekstraktının etkisinin araştırılması

Yeşim YENİ1, Sıdıka GENÇ2, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU1, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Bilecik, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 2019 yılında başlayan koronavirüs hastalığının dünya çapında hızla yayılması, küresel bir salgın haline gelmesine neden olmuştur. Koronavirüs salgınının yayılmasını kontrol altına almak için yüz maskesi takma, sosyal mesafeyi koruma ve el hijyeni gibi bazı önleme prosedürleri uygulanmaya başlandı. Buna bağlı olarak ulaşım ve alışveriş gibi halka açık yerlerde dezenfektan kullanımı önem kazandı. Ancak araştırmalar, farklı pH değerlerine sahip dezenfektanların uzun süreli kullanımının kaşıntı, kızarıklık, ürtiker ve hatta alerjik rinit gelişimini tetiklediğini göstermiştir. Moringa oleifera (MO) yapraklarında, çiçeklerinde, yeşil fasulyelerde, tohumlarda ve tohum yağında bulunan düşük doymuş yağ asitleri ve yüksek miktarda zeytinyağı, harika besin ve vitamin kaynaklarıdır. Günümüzde MO, çeşitli cilt bakım uygulamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca MO’nun yaprağı antiretroviral, antimikrobiyal, antioksidan, antifungal özelliklere de sahiptir. Bu çalışmanın amacı, MO bitkisi kullanılarak farklı pH değişimlerine karşı gelişen toksisitenin önlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda insan fibroblast hücre hattı, üretici firma tarafından belirtilen koşullarda büyütülerek 96 kuyucuklu plaklara inoküle edildi; farklı pH’lı (5.0, 6.0, 7.0 ve 8.0) kültür ortamları hazırlanarak farklı dozlarda MO (20, 40, 80 ve 160 µg/ml) kutucuklara eklendi. 24 saat sonra 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT), Glutatyon Redüktaz (GR) ve Laktat Dehidrogenez (LDH) testleri kullanılarak elde edilen veriler kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmamızın sonuçlarına göre hücre canlılığı pH 5.0’te pozitif kontrole göre %69’dan %89’a çıkmıştır. pH 6.0’da %80’e düşen canlılık, MO’nun en yüksek konsantrasyonunun (160 μg/ml) uygulanmasıyla %143’e çıkmıştır. pH 7.0’de hücre canlılığı %79’dan %115’e yükselirken, pH 8.0’de fibroblast hücrelerinin aldığı hasarın yüksek olduğu (canlılık oranı %66) tespit edilmiş ve MO uygulaması ile hücre canlılığının %93’e kadar arttığı saptanmıştır. LDH ve GR sonuçlarının MTT ile korelasyon gösterdiği saptanmıştır. tüm sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve anlamlı bulunmuştur (P<0.05 ve P<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen verilere göre MO hücre canlılığı üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Bu etki 80 ve 160 μg/ml dozlarında maksimuma erişmektedir Dezenfektanların ciltte oluşturduğu istenmeyen etkilerin önlenmesi amacıyla MO kullanımı uygun bir seçenek gibi gözükmektedir. MO’nun bu amaçla güvenle kullanımı için klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, GR, LDH, Moringa oleifera, pH

Yeşim YENİ, Sıdıka GENÇ, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ. Investigation of the effect of Moringa oleifera extract on fibroblast degeneration caused by disinfectants used at different pH levels in the COVID-19 pandemic. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 135-144

Corresponding Author: Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale