ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
The relationship of phenotypic and clinical features with adrenal and ovarian steroid hormones in women with polycystic ovarian syndrome [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 63-72 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.20092

The relationship of phenotypic and clinical features with adrenal and ovarian steroid hormones in women with polycystic ovarian syndrome

Seda KILIÇSOY ASLAN1, Raziye DESDİCİOĞLU2, Gülin Feykan YEĞİN3, Ceylan BAL4
1Turkish Health Minister, Sorgun Public Hospital,Obstetrics and gynecology
2University of Ankara Yıldırım Beyazıt, Faculty of Medicine, Obstetrics and gynecology
3Turkish Health Minister, Ankara City Hospital, Obstetrics and gynecology
4University of Ankara Yıldırım Beyazıt, Faculty of Medicine, Medical Biochemistry

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the relationship between phenotypic features and ovarian and adrenal steroid hormones in women with polycystic ovary syndrome.
METHODS: Fifty volunteer women aged 18-39 who were diagnosed with PCOS according to Rotterdam criteria, were included in our study. The patients were divided into groups according to their body mass index, whether they had menstrual disorders and whether they had hirsutism. The modified Ferriman Gallway score was used to evaluate hirsutism. Ovarian and adrenal steroid hormones, lipid profiles and levels were studied from plasma samples taken after fasting 8-10 hours at the menstrual cycle day is 2-5. Steroid hormones were analyzed by liquid chromatography sequential mass spectrophotometry (LC-MS / MS) method.
RESULTS: We found that the level of free Testosterone in overweight-obese patients were higher than in normal weight patients and this is statistically significant (p=0.037). Women with menstrual disorders, DHT, androstenedione and total testosterone levels were higher in women with regular menses, and this difference is significant (respectively, p=0.021 p=0.010 p=0.049). Androsterone levels of women diagnosed with PCOS were significantly higher in women without hirsutism than in women with hirsutism (p=0.024).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Methods for measuring plasma steroid levels, which is accepted as one of the most sensitive LC-MS/MS method was used in this study, women with PCOS revealed high levels of free testosterone in the group with high body mass index. There was no difference between the androgen levels women with and without hirsutism. The fact that the symptoms of hirsutism in women with PCOS do not have a significant relationship with laboratory findings is due to the fact that clinical hyperandrogenism occurs as a result of the interaction of many factors, such as genetic, enzymatic and receptor level differences, except for plasma androgen levels. The high level of some of the androgen parameters in women with menstrual disorders can be explained by the influence of the hormonal microenvironment on folliculogenesis.

Keywords: Hirsutismus, LC-MS/MS, obesity, PCOS, steroid hormones

Polikistik over sendromlu kadınlarda adrenal ve ovaryan steroid hormonlarla fenotipik ve klinik özelliklerin ilişkisi

Seda KILIÇSOY ASLAN1, Raziye DESDİCİOĞLU2, Gülin Feykan YEĞİN3, Ceylan BAL4
1Sağlık Bakanlığı, Sorgun Devlet Hastanesi, Yozgat
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
3Sağlık Bakanlığı, Ankara Şehir Hastanesi
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyokimya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı; polikistik over sendromlu (PKOS) kadınlarda klinik ve fenotipik özellikler ile plazma steroid hormon seviyeleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Rotterdam kriterlerine göre PKOS tanısı alan, yaşları 18-39 arasında 50 gönüllü kadın çalışmamıza dahil edilmiştir. Hastalar vücut kütle indeksine göre, adet düzensizliği olup olmaması ve hirsutismus olup olmamasına göre gruplara ayrılmıştır. Hirsutismusu değerlendirmek için modifiye Ferriman Gallway skoru kullanılmıştır. Menstrüel siklusun 2-5. günleri arasında 8-10 saatlik açlığı takiben alınan plazma örneklerinden likit kromatografi ardışık kitle spektrofotometri (LC-MS/MS) yöntemi ile steroid hormon düzeyleri çalışılmıştır.

BULGULAR: Hasta grubumuzda fazla kilolu-obez olan hastaların serbest testosteron seviyesinin, normal kilolu hastalara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (p=0,037). Adet düzensizliği olan hastaların DHT, androstenedion ve total testosteron seviyelerinin adetleri düzenli olan kadınlardan daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu görülmüştür (sırasıyla, p=0,021 p=0,010 p=0,049). PKOS tanısı almış hastalardan hirsutismusu olmayan kadınlarda androsteron seviyelerinin hirsutismusu olan kadınlara göre anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,024).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plazma steroid düzeylerini ölçmede en duyarlı yöntemlerden biri olarak kabul edilen LC-MS/MS yönteminin kullanıldığı bu araştırmada; PKOS tanılı kadınlarda vücut kitle indeksi yüksek olan grupta serbest testosteron düzeyi yüksek saptanmıştır. Hirsutismusu olan ve olmayan kadınların androjen düzeyleri arasında farklılık saptanmamıştır. PKOS’lu kadınlarda hirsutismus bulgularının laboratuvar bulguları ile anlamlı ilişkisinin olmadığının gösterilmesi, klinik hiperandrojenizmin plazma androjen düzeyleri dışında genetik, enzimatik ve reseptör düzeyindeki farklılıklar gibi pekçok faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Menstrüel düzensizliği olan kadınlarda androjen parametrelerinden bir kısmının yüksek olması folikülogenez üzerine hormonal mikroçevrenin etkisi ile açıklanabilir. Adet düzensizliği olan PKOS tanılı kadınlarda androjen düzeylerinin değerlendirilmesi bu anlamda faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hirsutismus, LC-MS/MS, obezite, PKOS, steroid hormonlar

Seda KILIÇSOY ASLAN, Raziye DESDİCİOĞLU, Gülin Feykan YEĞİN, Ceylan BAL. The relationship of phenotypic and clinical features with adrenal and ovarian steroid hormones in women with polycystic ovarian syndrome. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 63-72

Corresponding Author: Raziye DESDİCİOĞLU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale