ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
The antiproliferative and cytotoxic effects of curcumin on human cervical cancer Hep2C cell line [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 293-300 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.47154

The antiproliferative and cytotoxic effects of curcumin on human cervical cancer Hep2C cell line

Filiz ALANYALI1, Mehmet ALKAN2
1Eskisehir Technical University, Faculty of Science, Department of Biology, Eskişehir, Turkey
2Turkish Medicines and Medical Devices Agency, Turkish Ministiry of Health, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, antiproliferative and cytotoxic effects of different concentrations of curcumin on cervical cancer Hep2C cells were investigated with microscopic methods and MTT assay.
METHODS: Hep2C (Human carcinoma cancer cell line, ATCC: CCL-23) cells were cultured. For cytotoxicity evaluation Hep2C cells exposed to curcumin at different concentrations of 30 µg/ml, 15 µg/ml, 7.5 µg/ml, 3.7 µg/ml, 1.9 µg/ml, 0.9 µg/ml, 0.45 µg/ml for 24 hours These Hep2C cells are evaluated with MTT assay. The IC50 value of the agent for 24 h of exposure was detected. The graph of the absorbance data obtained by the Spectramax I3 device. Viability values of Hep2C cells calculated from the absorbances obtained from MTT assay are gained. The preparations were observed based on changes in nuclei and structures using a inverted microscope (Leica Microsystems). Nontreated cells were used as negative control and for positive control Hep2C cells were exposed to ammonium molibdate (1mg/ml) for the above given incubation period.
RESULTS: As a result, high doses of curcumin (30 µg/ml, 15 µg/ml, 7.5 µg/ml) showed high antiproliferative and cytotoxic effects on Hep2C cells. The reduction of proliferation and cytotoxic effects were not observed on cervical cancer Hep2C cells treated with lower concentrations of curcumin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Curcumin has been shown that it is non-toxic, can be used as a highly antioxidant and anti-inflammatory agent and has multifaced therapeutic-pharmacological effects. However, researches on the antiproliferative, anti-cancer effects of curcumin in cervical cancer cells is not sufficient. The present study evaluates the antiproliferative and cytotoxic effects of curcumin on human cervical cancer Hep2C cells as the first time. The results of our study support these effects of curcumin on Hep2C cells in a concentration-dependent manner.

Keywords: Cancer, Curcumin, MTT, Cytotoxic effect, Cell culture

Kurkuminin insan servikal kanseri Hep2C hücre hattı üzerindeki antiproliferatif ve sitotoksik etkileri

Filiz ALANYALI1, Mehmet ALKAN2
1Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Eskişehir, Türkiye
2Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kurkuminin, servikal kanser hücresi Hep2C üzerindeki antiproliferatif ve sitotoksik etkisi mikroskobik yöntemlerle ve MTT testi aracılığı ile araştırılarak ortaya konulmuştur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hücre kültüründe çoğaltılan Hep2C (İnsan karsinoma kanser hücre hattı, ATCC: CCL-23) hücreleri, farklı kurkumin konsantrasyonlarına; 30 µg/ml, 15 µg/ml, 7.5 µg/ml, 3.7 µg/ml, 1.9 µg/ml, 0.9 µg/ml, 0.45 µg/ml, 24 saat boyunca maruz bırakılmıştır. Bu hücreler MTT protokolü uygulanarak test edilmiştir. 24 saatlik maruz bırakılmadan sonra, Spectramax I3 cihazıyla absorbans değerlerine dayalı grafik ve IC50 değeri elde edilmiştir. MTT testine dayalı olarak Hep2C hücrelerinin canlılık oranları tespit edilmiştir. Bu hücrelerdeki çekirdek ve yapısal değişiklikler inverted mikroskopla gözlemlenmiştir (Leica Microsystems). İşlem görmemiş hücreler negatif kontrol olarak kullanılmış ve pozitif kontrol için Hep2C hücreleri, yukarıda verilen inkübasyon süresi boyunca amonyum molibdata (1 mg/ml) maruz bırakılmıştır.
BULGULAR: Sonuç olarak yüksek dozlarda kurkumin uygulanan (30 µg/ml, 15 µg/ml, 7,5 µg/ml) Hep2C hücrelerinde yüksek oranda antiproliferatif ve sitotoksik etki görülmüştür. Daha düşük konsantrasyonda kurkumin uygulanan Hep2C servikal kanser hücre hattı verilerine bakıldığında ise proliferasyonun azaldığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kurkuminin toksik olmadığı, yüksek oranda antioksidan ve antienflamatuvar ajan olarak kullanılabileceği ve çok yönlü terapötik- farmakolojik etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak kurkuminin servikal kanser dokusundaki antiproliferatif, anti kanser etkileri konusundaki araştırmalar yeterli düzeyde değildir. Bu çalışmada kurkuminin ilk kez, servikal kanser hücresi Hep2C üzerindeki antiproliferatif ve sitotoksik etkisi mikroskobik yöntemlerle ve MTT testi aracılığı ile araştırılmıştır. Çalışmamızın sonuçları ile Hep2C hücrelerinde antiprolatif ve sitotoksik etkilerin konsantrasyona bağlı olarak artış gösterdiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kurkumin, MTT, Sitotoksik etki, hücre kültürü

Filiz ALANYALI, Mehmet ALKAN. The antiproliferative and cytotoxic effects of curcumin on human cervical cancer Hep2C cell line. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 293-300

Corresponding Author: Filiz ALANYALI, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale