ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Pcna Expression in Non-Epithelial Ovarian Tumors and Correlation of Prognosis [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 13-19

Pcna Expression in Non-Epithelial Ovarian Tumors and Correlation of Prognosis

Faruk Abike1, Sema Zengeroglu2, İlkkan Dünder3
1Bayındır Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Ankara
2Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara
3Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümü, İstanbul

OBJECTIVE: In colorectal and bladder carcinoma PCNA is used as a proliferation marker. This study examined the utility of PCNA as a proliferation index in non-epithelial ovarian tumors.
METHODS: In 30 cases diagnosed with routine pathological procedures as non-epithelial ovarian cancer, the PCNA immunoreactivity was evaluated by a streptoavidin-biotin antibody complex. The possible correlations between PCNA immunoreactivity and LI index with stage, grade and lymph node involvement in non epithelial ovarian tumors were investigated.
RESULTS: In our study, mean patient age 52.6 ± 6.7 years old, mean parity 3.1±1.5 and mean BMI 26.7 ± 4.2 kg/m2 were determined. It was found that 83 % of patients were at postmenopausal period and 17 % premenopausal and in patient histories, 47 % of patients were smoking over the five years. Most common hystological type was found as Dysgerminoma (27%) and clinical stage distributions were determined as stage 1 (33%), stage 2 (13%), stage 3 (47%), stage 4 (7%) in all patients. Grade 1 (20%), Grade 2 (33%) and Grade 3 (47%) were found according to histological classification.
In our study, it was determined in non-epithelial ovarian tumors that as stage and grade of tumor increased, PCNA immunoreactivity and LI index were also elevated statistically meaningful (p<0.001). No statistically meaningful correlation was found between PCNA immunoreactivity and lymph node involvement, or PCNA and histopathological type of the tumor (p>0.05).
CONCLUSION: Further studies are needed in order to use PCNA as tumor proliferation index in non-epithelial ovarian tumors.

Keywords: Non epithelial ovarian tumors, PCNA, Prognosis

Epitelyal Olmayan Over Kanserlerinde Pcna Ekspresyonu Ve Prognoza Etkileri

Faruk Abike1, Sema Zengeroglu2, İlkkan Dünder3
1Bayındır Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Ankara
2Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara
3Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: PCNA kolorektal ve mesane karsinomlarında proliferasyon belirteci olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, PCNA’nın non-epitelyal over tümörlerinde proliferasyon indeksi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Patolojik olarak non-epitelyal over kanseri tanısı alan 30 olgunun PCNA immünreaktivitesi, streptoavidin-biotin antikor kompleksi kullanılarak değerlendirilmiştir. PCNA immünreaktivitesi ve Lİ indeksi ile non-epitelyal tümörlerdeki stage, grade ve lenf nodu tutulumu arasındaki olası ilişki araştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan hastaların yaş ortalaması 52.6 ± 6.7, ortalama doğum sayısı 3.1±1.5 ve ortalama vücut kitle indeksleri 26.7 ± 4.2 kg/m2 olarak belirlenmiştir. Olguların % 83’ü postmenopozal, % 17’si premenopozal dönemde olduğu, % 47’sinin 5 yıldan uzun süreli sigara kullanımı öyküsü bulunduğu saptanmıştır. En sık rastlanan histolojik tipin Disgerminom (% 27) olduğu, klinik evrelerine göre dağılımlarının ise; stage 1, 2, 3 ve 4 için sırasıyla % 33, % 13, % 47, % 7 olduğu gözlenmiştir. Histolojik olarak % 47’si grade 3, % 33’ü grade 2 ve % 20’si grade 1 olarak belirlenmiştir. Nonepitelial over tümörlerinde klinik stage ve grade arttıkça PCNA immunureaktivitesi ve Li indeksi de parelel olarak anlamlı artış göstermiştir (p<0.001). Diğer taraftan lenf nodu tutulumu ve tümör histolojik tipi ile PCNA immunreaktivitesi arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0.05).
SONUÇ: Non epitelial over tümörlerde klinik ve histolojik evre ile PCNA ekspresyonu arasında bir korelasyon bulunmakla beraber, tümör proliferasyonu indeksi olarak PCNA kullanımı için daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Non epithelial ovarian tumors, PCNA, Prognosis

Faruk Abike, Sema Zengeroglu, İlkkan Dünder. Pcna Expression in Non-Epithelial Ovarian Tumors and Correlation of Prognosis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 13-19

Corresponding Author: Faruk Abike, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale