ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Preoperative HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Patients Admitted to Surgical Clinics of Our Hospital [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 487-492 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.61214

Preoperative HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Patients Admitted to Surgical Clinics of Our Hospital

Hakan İGAN1, Hayrunisa HANCI2
1Health Sciences University, Regional Training and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Erzurum
2Atatürk University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Erzurum

INTRODUCTION: Medical staff working in surgical branches are at serious risk for HBV, HCV and HIV infections. The aim of this study is to retrospectively determine the preoperative HBsAg, anti-HCV and anti-HIV seroprevalence in surgical patients of our hospital in the Eastern Anatolian Region of Turkey.
METHODS: Preoperative HBsAg, anti-HCV and anti-HIV seroprevalence of 9720 patients who were hospitalized for surgery between January 2017 and November 2018 were researched retrospectively.
RESULTS: Three thousand nine hundred and seventy six (40.9%) of the preoperative patients were female and 5744 (59.1%) were male. Anti-HIV negative was found in all patients, whereas HBsAg positivity was detected in 194 (2%) patients and anti-HCV positivity was found in 68 (0.7%) patients. HBsAg positivity was found in 48 (1.2%) of female patients, 146 (2.5%) of male patients. In terms of anti-HCV, 25 (0.6%) of female patients and 43 (0.7%) of male patients were positive. Maximum positivities was observed at 51-60 age range whereas minimum positivity was at 11-20 age range.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the results of our study, in which more patient results were evaluated compared to similar studies in terms of number, were similar to those in other studies; HBsAg rates were slightly lower in our study, and it was related to the overall decline of HBV infections as a result of vaccination. Regardless of regional seroprevalances of HBsAg, anti-HCV and anti-HIV, it should be taken into consideration that the disease could be at window phase, so all patients must be accepted as vectors and medical staff must take extra personal precautions during surgery.

Keywords: Anti-HCV, anti-HIV, HBsAg, preoperative patient, seroprevalence

Hastanemiz Cerrahi Kliniklerine Başvuran Hastalarda Preoperatif HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV Seroprevalansı

Hakan İGAN1, Hayrunisa HANCI2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötk Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi branşlarda çalışan sağlık personeli HBV, HCV, HIV enfeksiyonları açısından ciddi risk altındadır. Bu çalışmanın amacı Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan hastanemizdeki cerrahi klinik hastalarında preoperatif HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansının geriye dönük olarak belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017- Kasım 2018 tarihleri arasında cerrahi girişim için hastaneye yatışı yapılan 9720 hastada preoperatif HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı geriye dönük olarak araştırıldı.
BULGULAR: Preoperatif hastaların 3976’sı (%40.9) kadın 5744’ü (%59.1) erkek idi. Hastaların tümünde anti-HIV negatif bulunurken 194 (%2) hastada HBsAg, 68 hastada(%0.7) anti-HCV pozitifliği saptandı. Kadın hastaların 48(%1.2)’inde erkek hastaların 146(%2.5)’sında HBsAg pozitifliği saptandı. Anti-HCV açısından ise kadın hastaların 25(%0.6)’i, erkek hastaların 43(%0.7)’ü pozitif bulundu. Pozitifliklerin en çok 51-60 yaş aralığında, en az 11-20 yaş aralığında görüldüğü tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sayı açısından benzer çalışmalara göre daha fazla hasta sonucunun değerlendirildiği çalışmamızdaki sonuçlar diğer çalışmalardaki sonuçlara yakın olmakla beraber HBsAg oranları bizim çalışmamızda biraz daha düşük bulundu ve bu durum aşı uygulamaları sonucu HBV enfeksiyonlarının genel olarak düşüşte olmasıyla ilişkilendirildi. Bölgelerdeki HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansları ne olursa olsun hastalığın pencere döneminde olabileceği de düşünülerek tüm hastalar potansiyel taşıyıcı gibi kabul edilmeli ve ameliyatlar esnasında sağlık personeli mutlaka kişisel koruyucu önlemler almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anti-HCV, anti-HIV, HBsAg, preoperatif hasta, seroprevalans

Hakan İGAN, Hayrunisa HANCI. Preoperative HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Patients Admitted to Surgical Clinics of Our Hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 487-492

Corresponding Author: Hayrunisa HANCI, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale