ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Parasites of the oral cavity [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 313-320 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.71473

Parasites of the oral cavity

Başak KARASU1, Özcan ÖZKAN2, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN3
1Cankiri Karatekin University, Faculty of Dentistry, Cankiri, Turkey
2Cankiri Karatekin University, Faculty of Health Sciences, Cankiri, Turkey
3TOBB University of Economics and Technology, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, Turkey

Parasitic diseases were known to be problematic mostly in developing countries. Recently the prevalence of oral parasitic infections being reported more frequently in developed countries. Oral cavity is the typical residence for particular organisms. These microorganisms are found more commonly in patients with poor oral hygiene, periodontal disease, and immune suppression. The aim of this review was to provide the data about oral lesions related to parasitic diseases and their roles in pathophysiology of oral diseases. It also discusses current approaches to diagnosis and treatment options of parasitic infections.

Keywords: Parasitic diseases, oral cavity, protozoa, arthropod, helminth

Oral kaviteye yerleşen parazitler

Başak KARASU1, Özcan ÖZKAN2, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN3
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çankırı, Türkiye
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çankırı, Türkiye
3TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Paraziter hastalıkların genelde az gelişmiş ülkelerde görüldüğü bilinmektedir. Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde rapor edilen oral paraziter enfeksiyonların prevalansı artmıştır. Ağız boşluğu birçok mikroorganizma için yerleşim yeridir. Bu mikroorganizmalar, kötü ağız hijyeni, periodontal hastalık ve immün sistemi baskılanmış olan hastalarda daha yaygın olarak görülmektedir. Bu derlemede, paraziter hastalıklarla ilgili oral lezyonlar, bunların ağızda görülen hastalıkların patofizyolojisindeki rolleri, tanı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paraziter hastalıklar, ağız boşluğu, protozoon, artropod, helmint

Başak KARASU, Özcan ÖZKAN, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN. Parasites of the oral cavity. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(2): 313-320

Corresponding Author: Başak KARASU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale