ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Antimicrobial activity of usnic acid on Squamarina lentigera lichen species [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 127-134 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.74436

Antimicrobial activity of usnic acid on Squamarina lentigera lichen species

Demet Cansaran Duman1, Mehmet Gökhan Halıcı2
1Refik Saydam National Public Health Agency, Drug And Cosmetics Research Department Laboratories, Sıhhıye, Ankara, Turkey
2Botany Section, Department Of Biology, Faculty Of Science, University Of Erciyes, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: Usnic acid extracted from Squamarina lentigera was tested for antimicrobial activities against seven bacteria including Bacillus megaterium, B. subtilis, Enterococcus faecalis (RSKK 508), Escherichia coli (ATCC 35218), Proteus mirabilis (Pasteur Ens. 235), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, and usnic acid concentrations of this lichen species was determined.
METHODS: 0.05 g of thalli of S. lentigera was added into 10 mL acetone and left for exraction at room temparature for 1 h. We used agar diffision method for screeening antimicrobial activity of usnic acid in this lichen species. In addition, the quantitative analysis of usnic acid in this lichen species was achieved by using HPLC. Identification of peaks in chromatograms of lichen extract is achieved by comparison of retention times with that of standart usnic acid.
RESULTS: The usnic acid extracts of S. lentigera were effectively active lichen extracts, and showed the highest inhibition effect on B. megaterium and B. subtilis. When the inhibition zones obtained from S. lentigera was compared with that of standard antibiotic, E. coli seems to be more susceptible to the lichen extract. Acetone extract of examined lichen species inhibited the growth of all tested Gram positive bacteria, with the exception of S. aureus. B. subtilis seems to be sensitive to the acetone extracts of examined lichen species. The solvent controls did not show any activities against the bacteria. The amounts of usnic acid in the acetone extracts of S. lentigera were determined as 2.47%.
CONCLUSION: Our results demonstrating significant antimicrobial effects of S. lentigera, which are a contribution to the literature. This might explain the correlation between usnic acid concentration and antimicrobial activity. Results show an increase of antimicrobial acitivities by the increase of the amount of usnic acid concentration. The present study is the first paper on usnic acid concentration and antimicrobial activity of S. lentigera, which could be attracting for medicinal or pharmacological products.

Keywords: Antimicrobial activity, HPLC, Lichen, usnic acid

Squamarina lentigera türlerinde usnik asit konsantrasyonunun antimikrobiyal aktivitesi

Demet Cansaran Duman1, Mehmet Gökhan Halıcı2
1Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı, İlaç Ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü, Sıhhıye,ankara
2Erciyes Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri,ankara

AMAÇ: Squamarina lentigera liken türlerinden ekstre edilen usnik asitin Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis (RSKK 508), Escherichia coli (ATCC 35218), Proteus mirabilis (Pasteur Ens. 235), Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus olmak üzere yedi bakteri türüne karşı antimikrobiyal aktivitesi test edilmiş ve bu bakteriler üzerinde inhibisyon etkisi olan iki likenin usnik asit miktarları belirlenmiştir.
YÖNTEMLER: S. lentigera’ya ait 0,05 g tallusa 10 mL aseton eklenip bir saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Her iki liken türünde bulunan usnik asidin antimikrobiyal aktivitesinin tespiti için agar difüzyon yöntemi uygulanmıştır. Buna ek olarak, HPLC yöntemi kullanılarak bu liken türünün usnik asit miktarları belirlenmiştir. Ayrıca, liken ekstraktının kromotogramlarında alıkonma sürelerine göre oluşan pikler, standart usnik asidin alıkonma süreleri ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada, S. lentigera türünün usnik asit ekstraktının aktif olduğu ayrıca B. megaterium ile B. subtilis bakterilerine karşı daha yüksek inhibisyon etkisi gösterdiği belirlenmiştir. Squamarina lentigera’dan elde edilen inhibisyon zon çapı standart antibiyotik ile karşılaştırıldığında; liken ekstraktına en duyarlı bakterinin E. coli olduğu belirlenmiştir. Çalışılan liken türünün aseton ekstraktı, S. aureus hariç test edilen tüm Gram pozitif bakterilerin gelişmesini inhibe etmiştir. B. subtilis’in çalışılan liken türüne karşı duyarlı olduğu gözlenmiştir. Kontrol olarak kullanılan aseton çalışmada kullanılan hiçbir bakteriye karşı etki göstermemiştir. S. lentigera’nın aseton ekstraktının usnik asit miktarları %2,47 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda; S. lentigera türlerinin önemli antimikrobiyal etki gösterdikleri
belirlenmiştir. Bu da bize usnik asit miktarı ile antimikrobiyal aktivite arasında bir korelasyon
olduğunu ve usnik asit konsantrasyonun artmasıyla antimikrobiyal aktivitenin de arttığını göstermiştir. Bu çalışma, medikal ve farmakolojik ürün olarak kullanılabilecek S. lentigera türünün antimikrobiyal aktivitesinin ve usnik asit derişimlerinin belirlendiği literatürdeki ilk makaledir.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, HPLC, liken, usnik asit

Demet Cansaran Duman, Mehmet Gökhan Halıcı. Antimicrobial activity of usnic acid on Squamarina lentigera lichen species. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 127-134

Corresponding Author: Demet Cansaran Duman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale