ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Comparison of laboratory findings in PCR-positive and IgM-positive Crimean-Congo hemorrhagic fever cases [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 401-410 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.77854

Comparison of laboratory findings in PCR-positive and IgM-positive Crimean-Congo hemorrhagic fever cases

Yasemin COŞGUN1, Dilek MENEMENLİOĞLU2, Ahmet SAFRAN3, Burcu GÜRER GİRAY4, Esma ÖDEVLİ5, Seda GÜDÜL HAVUZ6, Erkan ÖZMEN7, Ali Korhan SIĞ8, Ahmet AYDEMİR1, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK9, Gülay KORUKLUOĞLU1, Seher TOPLUOĞLU3, Selçuk KILIÇ10
1Republic of Turkey, Ministry of Health, Public Health General Directorate, Microbiology Reference Laboratories and Biological Products Department, National Virology Reference Laboratory
2Hacettepe University Vaccine Institute
3Republic of Turkey, Ministry of Health, Public Health General Directorate, Zoonotic and Vector Borne Diseases Department
4Republic of Turkey, Ministry of Health, Ankara Provincial Health Directorate, Public Health Laboratory
5Republic of Turkey, Ministry of Health, Istanbul Provincial Health Directorate, Public Health Laboratory
6Republic of Turkey, Ministry of Health, Samsun Provincial Health Directorate, Bafra State Hospital
7Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital
8Republic of Turkey, Ministry of Health, Balıkesir Provincial Health Directorate, Ataturk State Hospital
9Marmara University, Pendik Training and Research Hospital
10University of Health Sciences, Gulhane Institute of Defensive Health Sciences

INTRODUCTION: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) develops in one-fifth of the individuals infected with the CCHF virus. The clinical course progresses very rapidly and can result in death within 7-10 days. The aim of this study is to determine whether there is a difference between the PCR-positive period and the IgM-positive period in terms of laboratory findings and to investigate the effect of the difference, if any, on the course of the disease.
METHODS: Results of 5131 serum samples submitted to public health laboratories for the diagnosis of CCHF between January 1, 2015, and December 31, 2017, were included in the study. PCR and IFA IgM test results of these samples and other laboratory findings of the patients were evaluated. Findings were compared between fatal and non-fatal cases.
RESULTS: When laboratory results of the PCR-positive period and IgM-positive period were compared, there was a statistically significant difference in terms of creatinine value, presence of thrombocytopenia (<150,000), platelet count below 20,000, and creatine kinase (CK), lactate dehydrogenase (LDH) and international normalized ratio (INR) levels (p < 0.05). In the PCR-positive period, all of these findings were observed to increase detrimentally for the patient. In fatal cases; Presence of thrombocytopenia, platelet count of ≤20,000/µL, > 2.5 mg / dL creatinine level, and CK, LDH and INR values were found to be significantly higher (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the PCR-positive period, or the period in which viremia continues, was found to be a critical period in which all findings deteriorated for the patients. Furthermore, the presence of thrombocytopenia with platelet levels below 20,000/µL was the most common mortality-related finding (p<0.001). CK, LDH, and INR elevations were determined as other findings related to mortality. We believe these results will assist clinicians in predicting the prognosis and clinical management of the disease.

Keywords: CCHF, thrombocytopenia, fatality

PCR-pozitif ve IgM-pozitif Kırım-Kongo kanamalı ateşi olgularında laboratuvar bulgularının karşılaştırılması

Yasemin COŞGUN1, Dilek MENEMENLİOĞLU2, Ahmet SAFRAN3, Burcu GÜRER GİRAY4, Esma ÖDEVLİ5, Seda GÜDÜL HAVUZ6, Erkan ÖZMEN7, Ali Korhan SIĞ8, Ahmet AYDEMİR1, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK9, Gülay KORUKLUOĞLU1, Seher TOPLUOĞLU3, Selçuk KILIÇ10
1T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı
2Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü
3T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
4T.C Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı
5T.C Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı
6T.C Sağlık Bakanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra Devlet Hastnesi
7İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
8T.C Sağlık Bakanlığı, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Şehir Hastanesi
9Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı, KKKA virüsü ile enfekte bireylerin beşte birinde meydana gelir. Hastalığın klinik seyri çok hızlı ilerleyerek 7-10 gün içinde ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, laboratuvar bulguları açısından PCR-pozitif dönem ile IgM-pozitif dönem arasında fark olup olmadığını belirlemek, varsa farklılığın hastalığın seyrine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2015-31 Aralık 2017 tarihleri arasında KKKA tanısı amacıyla halk sağlığı laboratuvarlarına gönderilen 5131 serum örneği çalışmaya dahil edildi. Bu örneklerin PCR ve IFA-IgM testi sonuçları ve hastaların diğer laboratuvar bulguları değerlendirildi. Yaşamını sürdüren ve ölümcül seyreden hastaların bulguları karşılaştırıldı.
BULGULAR: PCR-pozitif dönem ve IgM-pozitif döneme ait laboratuvar sonuçları karşılaştırıldığında, kreatinin değeri, trombositopeni varlığı <150.000), 20.000'in altında trombosit sayısı, kreatin kinaz (CK), laktat dehidrojenaz (LDH) ve uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) seviyeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p <0.05). PCR-pozitif dönemde tüm bu bulguların hasta açısından olumsuz yönde arttığı görüldü. Ölümcül seyreden olgularda; trombositopeni varlığı, ≤20.000 / µL trombosit sayısı, >2.5 mg / dL kreatinin düzeyi, ve CK, LDH ve INR değerleri anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda PCR-pozitif dönem veya vireminin devam ettiği dönem hastalar için tüm bulguların kötüleştiği kritik bir dönem olarak bulundu. Ayrıca, 20.000 / µL'nin altında olan trombositopeni varlığı, ölümle ilişkili en sık bulguydu (p<0.001). Mortalite ile ilgili diğer bulgular CK, LDH ve INR yükselmeleri olarak belirlendi. Bu sonuçların, hastalığın prognozunun tahmin edilmesi ve klinik yönetiminde klinisyenlere yardımcı olacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: KKKA, trombositopeni, ölüm

Yasemin COŞGUN, Dilek MENEMENLİOĞLU, Ahmet SAFRAN, Burcu GÜRER GİRAY, Esma ÖDEVLİ, Seda GÜDÜL HAVUZ, Erkan ÖZMEN, Ali Korhan SIĞ, Ahmet AYDEMİR, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK, Gülay KORUKLUOĞLU, Seher TOPLUOĞLU, Selçuk KILIÇ. Comparison of laboratory findings in PCR-positive and IgM-positive Crimean-Congo hemorrhagic fever cases. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(4): 401-410

Corresponding Author: Yasemin COŞGUN, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale