ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Quantitative determination of total vitamin C in enteral nutrional products by using HPLC [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 143-148 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.80037

Quantitative determination of total vitamin C in enteral nutrional products by using HPLC

Pınar Kaynar, Meşküre Canbolat, Ayşe Kavaklı, Esra Jale Özeroğlu, Serdar Alp Subaşı
Refik Saydam National Public Health Agency, Consumer Safety Health Effects Research Laboratories, Sıhhiye-ankara

OBJECTIVE: Enteral nutritional products intended for the dietary management of patients and require to be used under medical supervision are specially processed or formulated. These products contain water soluble and fat soluble vitamins. The vitamin C (ascorbic acid) which is one of the water soluble vitamins is a important vitamin for many body functions. The aim of this study is to determine the applicability of UV detection (280 nm) method by the simply, specific and sensitive high pressure liquid chromatography (HPLC) for quantitative estimation of total vitamin C levels in enteral nutritional products.
METHODS: HPLC method was used for quantitative determination of total vitamin C in total 28 enteral nutritional products. The chromatographic system was done on a C18 column (250x4.60 mm-5 μ) with UV detection at 280 nm. Buffer containing hexanesulphonic acid sodium salt and methanol (98: 2) was used as the mobile phase at a flow rate of 1 mL/min. In statistical evaluation; the relationship between the values determined for enteral nutrition products and the values declared on the labels of the products was made according to independent samples T-Test.
RESULTS: HPLC method was used for quantitative determination of total vitamin C in enteral nutritional products. The values of total vitamin C of the products ranged from 3.9 to 52.20 mg/100 ml. In the statistical evaluation, it was observed that the values determined for enteral nutrition products were similar to the values declared on the labels of the products (p>0.05). The retention time of vitamin C was determined as ca. five min. It was also found that the detection of limit (LOD) is 0.005 mg/100 ml.
CONCLUSION: It was showed that HPLC-UV can be applied for the quantitative determination of total vitamin C levels in enteral nutritional products. This had the advantages of improved simplicity, sensitivity and shorter application times. Also, it is approved that the values of total vitamin C declared on the labels of these products are accurate.

Keywords: Enteral nutrition, Diet formulation, Vitamin C (ascorbic acid), HPLC

Enteral beslenme ürünlerindeki toplam vitamin C miktarının HPLC yöntemi ile belirlenmesi

Pınar Kaynar, Meşküre Canbolat, Ayşe Kavaklı, Esra Jale Özeroğlu, Serdar Alp Subaşı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği Ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü, Sıhhiye-ankara

AMAÇ: Belli bir beslenme gereksinimi bulunan hastaların diyetlerini düzenlemek amacıyla tıbbi gözetim altında kullanılan özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş enteral beslenme ürünleri; suda çözünen vitaminler ile yağda çözünen vitaminleri içermektedirler. Suda çözünen vitamin grubu içinde yer alan vitamin C bir başka adıyla askorbik asit, pek çok vücut fonksiyonu için önemli bir vitamindir. Bu çalışmada, söz konusu ürünlerdeki toplam vitamin C miktarının tayinine yönelik olarak UV dedektörü (280 nm) ile kolay, spesifik, duyarlı yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) yönteminin uygulanabilirliğini tespit etmek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Toplam 28 adet enteral beslenme ürünündeki toplam vitamin C miktarının belirlenmesi için HPLC yöntemi kullanılmıştır. Kromatografik sistem; C–18 kolon (250x4,60 mm-5μ) ve 280 nm’ye ayarlı UV dedektör kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mobil faz olarak 1 ml/dak akış hızında hekzansülfonik asit sodyum tuzu içeren tampon ve metanol (98: 2) kullanılmıştır. Enteral beslenme ürünlerinde belirlenen toplam vitamin C miktarı ile ürün etiketlerinde beyan edilen miktarlar arasındaki ilişki bağımsız gruplarda T-testi kullanılarak, istatistiksel yönden değerlendirilmiştir
BULGULAR: Enteral beslenme ürünlerindeki toplam vitamin C miktarı HPLC yöntemi ile belirlenmiş ve toplam vitamin C miktarı 3,9–52,20 mg/100 ml arasında bulunmuştur. İstatistiksel değerlendirme ile bulunan değerlerin ürün etiketlerinde beyan edilen değerlere uygunluk gösterdiği belirlenmiştir (p>0,05). Toplam vitamin C’nin alıkonma süresi yaklaşık beş dakika olarak tespit edilmiştir. Dedeksiyon limiti (LOD) ise 0,005 mg/100 ml olarak saptanmıştır.
SONUÇ: Enteral beslenme ürünlerindeki toplam vitamin C miktarının belirlenmesinde HPLC-UV yönteminin kullanılabileceği görülmüş ve yöntemin duyarlı olması, uygulama süresi ile kolaylığı açısından avantajlı olduğu düşünülmüştür. Ayrıca, bu ürünler için beyan edilen vitamin C miktarının doğruluğu onaylanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enteral beslenme, Diyet formulasyon, Vitamin C (askorbik asit), HPLC

Pınar Kaynar, Meşküre Canbolat, Ayşe Kavaklı, Esra Jale Özeroğlu, Serdar Alp Subaşı. Quantitative determination of total vitamin C in enteral nutrional products by using HPLC. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(3): 143-148

Corresponding Author: Pınar Kaynar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale