ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Farklı yem kombinasyonları ile beslenen Simmental ırkı ineklerin çiğ sütünde besin içeriğindeki değişiklikler [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(1): 53-66 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2024.09068

Farklı yem kombinasyonları ile beslenen Simmental ırkı ineklerin çiğ sütünde besin içeriğindeki değişiklikler

Baki BEYAZ1, Ersin DEMİR2, Figen ERDEM ERİŞİR1, İbrahim Akın TEMİZER1, Ökkeş YILMAZ1
1Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 23169, Elazığ, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 81620, Düzce, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, farklı yem kombinasyonları ile beslenen Simmental ırkı ineklerin çiğ süt örneklerinde yağ asitleri, aminoasitler, yağda çözünen vitaminler (ADEK) ve fitosterollerin biyokimyasal bileşimleri incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Süt örnekleri Elazığ iline bağlı Kovancılar ilçesindeki çiftlikten sağlanmıştır. İnekler bahar mevsiminde farklı yem kombinasyonlarında beslenmiştir. Bunlar; Grup 1: Pancar küspesi+Fabrika yemi+Saman ile beslenen inekler (n: 10); Grup 2: Mısır silajı+Arpa+Saman ile beslenen inekler (n: 10) ve Grup 3: Merada serbest beslenen inekler (n: 10) olarak gruplandırılmıştır. Beslenmenin 15. gününde süt örnekleri alınarak laboratuvara getirilmiştir. Soğuk zincir şartlarına uygun olarak laboratuvara getirilen süt örneklerinin biyokimyasal analizleri yapılmıştır. Süt örnekleri birtakım biyokimyasal işlemlerden geçtikten sonra, yağ asidi, ADEK vitaminleri, kolesterol, fitosterol ve aminoasit analizleri yapıldı. Kolesterol ve ADEK vitaminlerinin analizi yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazı, aminoasit ve yağ asitlerinin analizi ise gaz kromatografi (GC) ve FID dedektörü ile yapılmıştır.
BULGULAR: İncelenen süt örneklerinde 18 aminoasit tespit edilmiştir. Grup 1 ile karşılaştırıldığında, arginin (p<0,001), isolözin (p<0,05), metionin (p<0,05), threonin (p<0,05), fenilalanin (p<0,001), lizin (p<0,05) ve triptofan (p<0,001) aminoasitlerinin miktarlarının istatistiksel olarak arttığı, alanin (p<0,001), glisin (p<0,05), lösin (p<0,05), aspartik asit (p<0,01) ve glutamik asit (p<0,05) miktarlarının istatistiksel olarak Grup 3’te azaldığı tespit edilmiştir. Grup 1 ile karşılaştırıldığında, arginin (p<0,001), threonin (p<0,05), fenilalanin (p<0,001) ve lizin (p<0,05) aminoasitlerinin miktarlarının istatistiksel olarak arttığı, alanin (p<0,001), glisin (p<0,001), prolin (p<0,01), aspartik asit (p<0,05), glutamik asit (p<0,001), histidin (p<0,001) ve triptofan (p<0,05) miktarlarının istatistiksel olarak Grup 2’de azaldığı belilenmiştir. Grup 1 ile karşılaştırıldığında laurik asit (p<0,05), miristik asit (p<0,01), pentadekanoik asit (p<0,05), palmitik asit (p<0,01), stearik asit (p<0,001), oleik asit (p<0,001) ve kolesterol (p<0,05) miktarlarının istatistiksel olarak azaldığı, linoleik asit (p<0,001), alfa-linolenik asit (p<0,001) ve dihomo-gamma-linolenik asit (p<0,05), vitamin K2 (p<0,001), γ-tokoferol (p<0,001), vitamin D2 (p<0,001), α-tokoferol (p<0,001), α-tokoferol asetat (p<0,05), vitamin K1 (p<0,001), stigmasterol (p<0,01), β-sitosterol (p<0,05) düzeylerinin Grup 3’te istatistiksel olarak arttığı belirlendi. Grup 1 ile karşılaştırıldığında stearik asit (p<0,001), oleik asit (p<0,01), α-tokoferol asetat (p<0,001) ve β-sitosterol (p<0,05) miktarları istatistiksel olarak azalırken, vitamin K2 (p<0,001), γ-tokoferol (p<0,01), vitamin D2 (p<0,01), α-tokoferol (p<0,01), vitamin K1 (p<0,01) ve stigmasterol (p<0,01) miktarlarının istatistiksel olarak Grup 2’de arttığı görülmüştür. Gruplar arasında sütün yağ asidi bileşiminde sırasıyla,- palmitik asit, oleik asit, miristik asit, stearik asit, laurik asit, linoleik asit, palmitoleik asit ve pentadekanoik asit miktarlarının %1’in üzerinde bulunduğu saptanmıştır. Gruplar arasında bazı yağ asidi miktarlarında önemli değişimlerin olduğu görülmüştür. Ayrıca gruplar arasında kolesterol, fitosterol ve bazı ADEK vitaminlerin miktarlarında önemli değişimlerin olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu verilere göre, süt üreticilerinin hayvan beslenmesinde farklı yem kombinasyonlarını kullanmasının sütün biyokimyasal içeriğinin zenginleşmesi için oldukça önemli olduğu görülmektedir. Sütün besin içeriğinin farklı yem kombinasyonları ve florada beslenmeye bağlı olarak sütün biyokimyasal bileşiminin değiştiği saptanmıştır. Ayrıca merada beslenen ineklerin süt içeriğinin sağlıklı yaşam için gerekli besinlerce daha belirgin bir şekilde zenginleştiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aminoasitler, çiğ süt, kimyasal bileşim, lipitler, süt biyokimyası, vitaminler

Changes in nutritional content in raw milk of the Simmental breed cows fed with different forage combinations

Baki BEYAZ1, Ersin DEMİR2, Figen ERDEM ERİŞİR1, İbrahim Akın TEMİZER1, Ökkeş YILMAZ1
1Firat University, Faculty of Science, Department of Biology, 23169, Elazıg, Turkey
2Duzce University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology, 81620, Duzce, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the biochemical compositions of fatty acids, amino acids, fat-soluble vitamins (ADEK), cholesterol and phytosterols were examined in raw milk samples of Simmental breed cows fed with different forage combinations.
METHODS: Milk samples were provided from their farm in Kovancılar district of Elazığ province in Türkiye. The cows were fed in different forage combinations the spring season. These were Group 1: cows fed with Beet pulp+Factory feed+Hay (n: 10); Group 2: cows fed with Maize silage+Barley+Hay (n: 10), and Group 3: cows free-fed in pasture (n: 10). Milk samples were taken on the 15th day of feeding and brought to the laboratory. Biochemical analyses were performed on the milk samples brought to the laboratory in accordance with the cold chain rules. After the milk samples went through a number of biochemical processes, fatty acid, ADEK vitamins, cholesterol and amino acid analyses were performed. The analysis of cholesterol and ADEK vitamins was performed with a high performance liquid chromatography (HPLC) device, and analysis of amino acids and fatty acids was performed with gas chromatography (GC) and FID detector.
RESULTS: 18 amino acids were detected in the milk samples examined. Compared to Group 1, it was found that the amounts of arginine (p<0.001), isolosine (p<0.05), methionine (p<0.05), threonine (p<0.05), phenylalanine (p<0.001), lysine (p<0.05) and tryptophan (p<0.001) amino acids increased statistically, while the amounts of alanine (p<0.001), glycine (p<0.05), leucine (p<0.05), aspartic acid (p<0.01) and glutamic acid (p<0.05) decreased statistically in Group 3. Compared to Group 1, it was found that the amounts of arginine (p<0.001), threonine (p<0.05), phenylalanine (p<0.001) and lysine (p<0.05) amino acids increased statistically, while the amounts of alanine (p<0.001), glycine (p<0.001), proline (p<0.01), aspartic acid (p<0.05), glutamic acid (p<0.001), histidine (p<0.001) and tryptophan (p<0.05) decreased statistically in Group 2. Compared to Group 1, the amounts of lauric acid (p<0.05), myristic acid (p<0.01), pentadecanoic acid (p<0.05), palmitic acid (p<0.01), stearic acid (p<0.001), oleic acid (p<0.001) and cholesterol (p<0.05) were statistically decreased, while the amounts of linoleic acid (p<0.001), alpha-linolenic acid (p<0.001), dihomo-gamma-linolenic acid (p<0.05), vitamin K2 (p<0.001), γ-tocopherol (p<0.001), vitamin D2 (p<0.001), α-tocopherol (p<0.001), α-tocopherol acetate (p<0.05), vitamin K1 (p<0.001), stigmasterol (p<0.01), β-sitosterol (p<0.05) were statistically increased in Group 3. Compared to Group 1, the amounts of stearic acid (p<0.001), oleic acid (p<0.01), α-tocopherol acetate (p<0.001) and β-sitosterol (p<0.05) were statistically decreased, while the amounts of vitamin K2 (p<0.001), γ-tocopherol (p<0.01), vitamin D2 (p<0.01), α-tocopherol (p<0.01), vitamin K1 (p<0.01) and stigmasterol (p<0.01) were statistically increased in Group 2. It was determined that the amounts of palmitic, oleic, myristic, stearic, lauric, linoleic, palmitoleic and pentadecanoic acids were found to be above 1% in the fatty acid composition of milk among the groups, respectively. It was determined that there were significant changes in the amount of some fatty acids among the groups. In addition, it was determined that there were significant changes in the amounts of cholesterol, phytosterol and some ADEK vitamins among the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to these data, it is seen that the use of different feed combinations in animal nutrition by dairy producers is very important for enriching the biochemical content of milk. It has been determined that the nutrient content of milk changes depending on different feed combinations and feeding in the flora. In addition, it has been found that the milk content of cows fed in pasture is more significantly enriched with nutrients necessary for a healthy life.

Keywords: Amino acids, chemical composition, dairy biochemistry, lipids, raw milk, vitamins

Baki BEYAZ, Ersin DEMİR, Figen ERDEM ERİŞİR, İbrahim Akın TEMİZER, Ökkeş YILMAZ. Changes in nutritional content in raw milk of the Simmental breed cows fed with different forage combinations. Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(1): 53-66

Sorumlu Yazar: Baki BEYAZ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w