ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Cilt kalınlığının vitamin D seviyesi üzerine etkisi! Peki nereden ölçüm? [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 43-50 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.29805

Cilt kalınlığının vitamin D seviyesi üzerine etkisi! Peki nereden ölçüm?

Emel GÜLER1, Alper DOĞANCI2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Algoloji BD, Sivas
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin D yaklaşık %80-90’ı ciltten üretilen bir steroid hormonudur. Eksikliği ise çok sık görülmekte ve multisistemik etkileri nedeni ile tedavisi büyük önem taşımaktadır. Cilt rengi, kullanılan güneş kremi, coğrafi konum, obezite gibi vitamin D seviyesini etkileyen faktörler yanında cilt kalınlığının etkisi ile ilgili de çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızdaki amacımız; vücudumuzda güneş ışınları ile temasın en fazla olduğu bölgelerde, cilt kalınlıklarının ve subkutan yağ dokusu ölçümlerinin vitamin D sonuçlarına etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 116 (71 kadın, 45 erkek) gönüllü dahil edildi. Son 1 ay içerisindeki serum vitamin D sonuçları, demografik verileri, boy ve kiloları kayıt edildi. Ultrason ile yapılan cilt kalınlığı ve subkutan yağ doku ölçümleri alın, yanak, el dorsum, umbilikus ve trochanter majör bölgelerinden yapılarak kayıt edildi.
BULGULAR: Güneşe maruziyet süresi (r=0,637, p<0,001), trochanter majör subkutan yağ dokusu (r=0,347, p<0,001) ve umbilikal bölgenin subkutan yağ dokusu (r=0,022, p=0,020) ve el dorsum cilt kalınlığı (r=0,242, p=0,010) sonuçları ile vitamin D seviyesi arasında istatistiki anlamlı fark bulundu (p<0,05). Umbilikus cilt kalınlığı ile vitamin D seviyesi arasında istatistiki anlamlı fark bulundu (r=0,087, p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dünya çapında, “vitamin D eksikliğinin sebebi pandemi mi?” sorusuna cevap aranırken, eksiklik nedenleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Cilt kalınlığı ile ilgili literatürde, objektif verilerle değerlendirme yapılan sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Özellikle el dorsum deri kalınlığı, güneş ışığına maruziyet süresinin önemini ortaya çıkaran çalışmamızda, bölgesel obezitenin vitamin D seviyesi üzerine etkisi dikkat çekicidir. Ancak özellikle cilt kalınlığının etkilerini gösterebilmek için vücudumuzda birçok bölgenin değerlendirildiği çok sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Cilt kalınlığı, vitamin D, ultrason değerlendirmesi

The effect of skin thickness on vitamin D levels! Where do you measure from?

Emel GÜLER1, Alper DOĞANCI2
1Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Division Of Algology, Sivas Cumhuriyet University, Faculty Of Medicine Sivas, Turkey
2Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Division Of Rheumatology, Sivas Cumhuriyet University, Faculty Of Medicine Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin D is a steroid hormone, about 80-90% of which is produced by the skin. On the other hand, its deficiency is very common and its treatment is of great importance due to its multisystem effects. In addition to factors affecting vitamin D levels such as skin color, sunscreen used, geographical location, and obesity, there are also studies related to the effect of skin thickness. It was aimed to determine the effect of skin thickness and subcutaneous adipose tissue measurements on vitamin D results in the areas where there is the most contact with the sunlight in our body, in the study.
METHODS: A total of 116 (71 female, 45 male) volunteers were included in the study. The results of vitamin D in the last month, demographic data, height, and weight were recorded. Skin thickness and subcutaneous adipose tissue measurements performed by ultrasound were recorded from the forehead, cheek, hand dorsum, umbilicus, and trochanter major regions.
RESULTS: The exposure time to the sun (r=0.637, p<0.001), the statistically significant difference between the results of the trochanter major subcutaneous adipose tissue (r=0.347, p<0.001) and subcutaneous adipose tissue of the umbilical region (r= 0.022, p=0.020), hand dorsum skin thickness (r= 0.242, p=0.010) and vitamin D level (p<0.05). Statistically, a significant difference was found between the umbilicus skin thickness and vitamin D level (r=0.087, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The question of “whether vitamin D deficiency is pandemic?” is sought worldwide, and the reasons for deficiency are still being studied. The literature on skin thickness has a limited number of studies evaluated by objective data. In particular, the thickness of the hand dorsum skin, and the effect of regional obesity on vitamin D in our study, which reveals the importance of exposure time to sunlight, are remarkable. However, to demonstrate the effects of skin thickness, many areas of our body need to be evaluated.

Keywords: Skin thickness, vitamin D, ultrasound evaluation

Emel GÜLER, Alper DOĞANCI. The effect of skin thickness on vitamin D levels! Where do you measure from?. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 43-50

Sorumlu Yazar: Emel GÜLER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w