ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Kuzey Kıbrıs’ta bir üniversite hastanesinde metisilin-dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının görülme sıklığı, antimikrobiyal direnç ve çoklu ilaç direnci paternlerinin değerlendirilmesi, 2016-2020 [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(1): 11-22 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2024.24892

Kuzey Kıbrıs’ta bir üniversite hastanesinde metisilin-dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının görülme sıklığı, antimikrobiyal direnç ve çoklu ilaç direnci paternlerinin değerlendirilmesi, 2016-2020

Buket BADDAL1, Tchamou Malraux Fleury POTINDJI2, Emrah Güler3
1Mikrobiyal Patogenez Araştırma Grubu, Desam Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs
2Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
3Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs

GİRİŞ ve AMAÇ: Staphylococcus aureus, hem hastane hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlara neden olabilen önemli bir patojendir. Metisilin-dirençli S. aureus (MRSA) izolatlarının varlığı tedavi seçeneklerini sınırlamaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta S. aureus’un epidemiyolojik ve antimikrobiyal direnç özelliklerine ilişkin literatürde kısıtlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmada, hastanemizde MRSA görülme sıklığının belirlenmesi ve hastalardan izole edilen MRSA izolatlarında antibiyotik direnç oranlarının tespit edilerek en etkili tedavi seçeneklerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016-Aralık 2020 tarihleri arasında izole edilen 449 izolat retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Örneklerin Eozin Metilen Mavisi (EMB) ve %5 koyun kanlı agarlara ekimleri yapılmış ve 24-48 saat süresince 35°C’de inkübatörde inkübasyona bırakılmıştır. İzolatların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testleri için Vitek-2 (bioMérieux, Fransa) otomatize sistem kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılığı, Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Test Komitesi - European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) standardlarına göre değerlendirilmiştir. Çoklu ilaç direnci (ÇİD4), beta-laktam direnci artı üç antimikrobiyal ilaç sınıfına karşı duyarlılık analizleriyle belirlenmiştir.
BULGULAR: 449 S. aureus izolatının %40,5’i (n=182) MRSA olarak tespit edilmiştir. İzole edilen MRSA sayısı yatan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p=0,001). İleri yaş ile MRSA enfeksiyonu görülme sıklığı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0,001). MRSA izolatları, MSSA izolatlarına kıyasla, eritromisin (%85,4), klindamisin (%52,9), siprofloksasin (%23,8), levofloksasin (%19,8), tetrasiklin (%68,0), fosfomisin (%13,0), rifampisin (%12,0) ve tobramisin (%11,1) antibiyotiklerine daha yüksek direnç göstermiştir (p<0,05). İzolatların %30,8’inde ÇİD tespit edilmiştir. Tüm MRSA ve MSSA izolatları, daptomisin, linezolid, vankomisin, fusidik asit, teikoplanin ve gentamisine karşı yüksek duyarlılık göstermiştir. Pandemi öncesi döneme göre (2016-2019), pandemi sonrası (2020) ÇİD MRSA suşlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş belirlenmiştir (p=0,0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın beş yıllık süresi boyunca, MRSA izolatları çeşitli antibiyotiğe karşı artan bir direnç göstermiştir. Bu sebeple, ÇİD patojenlerin yayılımının önlenmesi adına, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin aktif olarak çalışması ve uygunsuz antibiyotik kullanımının kısıtlanması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metisilin-dirençli Staphylococcus aureus, enfeksiyon, hastane, görülme sıklığı, direnç paternleri, Kuzey Kıbrıs

Evaluation of frequency, antimicrobial resistance and multidrug resistance patterns of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates at a university hospital in Northern Cyprus, 2016 to 2020

Buket BADDAL1, Tchamou Malraux Fleury POTINDJI2, Emrah Güler3
1Microbial Pathogenesis Research Group, Desam Institute, Near East University, Nicosia, Cyprus
2Department Of Medical Microbiology And Clinical Microbiology, Faculty Of Medicine, Near East University, Nicosia, Cyprus
3Faculty Of Health Sciences, Near East University, Nicosia, Cyprus

INTRODUCTION: Staphylococcus aureus is a major human pathogen which is responsible for a wide variety of clinical manifestations both in nosocomial and community settings. The presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) limits treatment options. There are major gaps in literature regarding the epidemiological and antimicrobial resistance characteristics of S. aureus in Northern Cyprus. This study aims to define the frequency of MRSA in a major hospital in Northern Cyprus and determine MRSA susceptibility to currently available antimicrobials in order to define the most effective regimen for the treatment of S. aureus infections.
METHODS: Four hundred and forty-nine clinical samples collected between January 2016 to December 2020 were retrospectively included in the study. Samples were cultured on Eosin-Methylene Blue (EMB) and 5% sheep blood agar and were incubated at 35°C for 24-48 h. Laboratory identification of isolates and antimicrobial susceptibility testing have been performed by Vitek-2 (bioMérieux, France) automated identification and susceptibility testing system. Antibiotic susceptibility was assessed according to European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) criteria. Multi-drug resistance (MDR4) was determined by analyses of beta-lactam resistance plus nonsusceptibility to three additional classes of antimicrobial drugs. Data analysis was performed using SPSS Statistics Software version 23. A p value <0.05 was considered as statistically significant.
RESULTS: Of the 449 S. aureus isolates, 40.5% (n=182) were MRSA. In the inpatients group, MRSA infection rate was statistically higher (p=0.001) compared to outpatients. A significant correlation was observed between older age and MRSA infection. MRSA isolates exhibited higher resistance to erythromycin (85.4%), clindamycin (52.9%), ciprofloxacin (23.8%), levofloxacin (19.8%), tetracycline (68.0%), fosfomycin (13.0%), rifampicin (12.0%) and tobramycin (11.1%) compared to MSSA isolates (p<0.05). MDR was detected in 30.8% of the isolates. All isolates, MRSA and MSSA, showed high susceptibility to daptomycin, linezolid, vancomycin, fusidic acid, teicoplanin and gentamicin. The rate of MDR MRSA was observed to decrease statistically in the post-pandemic period compared to pre-pandemic period (p=0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Over the five-year period, of the study, MRSA isolates have shown an increased resistance to several antibiotics. Therefore, the Infection Control Committee should work actively and inappropriate antibiotic use should be limited in order to prevent the spread of MDR pathogens.

Keywords: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, infection, hospital, frequency, resistance patterns, Northern Cyprus

Buket BADDAL, Tchamou Malraux Fleury POTINDJI, Emrah Güler. Evaluation of frequency, antimicrobial resistance and multidrug resistance patterns of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates at a university hospital in Northern Cyprus, 2016 to 2020. Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(1): 11-22

Sorumlu Yazar: Buket BADDAL, Cyprus
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w