ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Erkek wistar sıçanlarının kalp dokusundaki anjiyojenik yükselmelerde sürekli egzersiz eğitimi ve aralıklı hipoksinin etkilerinin karşılaştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(2): 135-144 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2024.45577

Erkek wistar sıçanlarının kalp dokusundaki anjiyojenik yükselmelerde sürekli egzersiz eğitimi ve aralıklı hipoksinin etkilerinin karşılaştırılması

Hassan FARHADI1, Pouran KARIMI2, Soheila RAHIMIFARDIN3, Mostafa KHANI4, Mir Hojjat MOUSAVINEZHAD5
1Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Bölümü, Ahar Şubesi, Islami Azad Üniversitesi, Ahar, Iran
2Nörobilimler Araştırma Merkezi (nsrc), Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tebriz, Iran
3Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Bölümü, Eğitim Ofisi, Tebriz, Iran.
4Tebriz Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Fakültesi, Egzersiz Fizyolojisi Bölümü, Tebriz, Iran
5Spor Bilimleri Bölümü, Hoy Şubesi, Islami Azad Üniversitesi, Hoy, Iran

GİRİŞ ve AMAÇ: Anjiyogenez birçok faktörden etkilenebilir. Bu çalışmanın temel amacı, erkek Wistar sıçanlarının kalp dokusunda aerobik antrenman ve aralıklı hipoksinin anjiyojenik faktörler üzerindeki etkisini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz erkek Wistar sıçanı rastgele üç gruba ayrıldı; normal kontrol (NC), hipoksi (H) ve eğitim (T). Hipoksi grubu, 8 hafta boyunca kronik periyodik ve izobarik hipoksiye (toplam basınç PiO2~760 mmHg, %14 oksijen) maruz bırakıldı. Eğitim grubundaki hayvanlar, 8 hafta boyunca haftada 5 seans olmak üzere motorlu koşu bandında (dakikada 22-26 metre) koştu. Prosedürün sonunda, kalp dokusunda bir immünoblotlama tekniği ile Tie-1, HIF-1a, VEGF ve P-AKT’nin protein ekspresyonu hesaplandı.
BULGULAR: Bulgular, periyodik hipoksi ve egzersiz eğitiminin, NC’ye kıyasla HIF-1a, VEGF ve P-AKT proteinlerinin ekspresyonunu önemli ölçüde artırdığını gösterdi (P = 0.001). Ayrıca, kronik koşu bandı eğitimi, hipoksi grubuna kıyasla AKT’nin fosforilasyonunu önemli ölçüde arttırdı (P = 0.001), bu da PI3K/Akt sinyal yolunun hipoksiden ziyade egzersiz eğitiminden etkilendiğini gösterir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem hipoksi hem de egzersiz eğitiminin, anjiyogenez sinyal yolunun indüksiyonu için güçlü uyarıcılar olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aralıklı hipoksi, anjiyogenez, eğitim

Comparable effects of continuous exercise training and intermittent hypoxia on angiogenic upregulations in the heart tissue of male Wistar rats

Hassan FARHADI1, Pouran KARIMI2, Soheila RAHIMIFARDIN3, Mostafa KHANI4, Mir Hojjat MOUSAVINEZHAD5
1Department Of Physical Education And Sport Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
2Neurosciences Research Center (nsrc), Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3Department Of Physical Education And Sport Sciences, Office Of Education, Tabriz, Iran.
4Department Of Exercise Physiology, Faculty Of Physical Education And Sport Sciences, University Of Tabriz, Tabriz, Iran
5Department Of Sport Sciences, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran

INTRODUCTION: Angiogenesis can be influenced by many factors. The main purpose of the present study was to explore the effect of aerobic training and intermittent hypoxia on angiogenic factors in the cardiac tissue of male Wistar rats.
METHODS: Thirty male Wistar rats were randomly divided into one of three groups; normal control (NC), hypoxia (H), and training (T). The Hypoxia group was exposed to chronic periodic and isobaric hypoxia (total pressure PiO2≈760 mmHg, 14% oxygen) for 8 weeks. Animals in the training group ran on a motorized treadmill (22-26 meters per min) for 8 weeks, 5 sessions per week. At the end of the procedure, protein expression of Tie-1, HIF-1a, VEGF, and P-AKT were calculated by an immunoblotting technique in the cardiac tissue.
RESULTS: The findings indicated that periodic hypoxia and exercise training substantially raised the expression of the HIF-1a, VEGF, and P-AKT proteins as compared to the NC (P = 0.001). Moreover, chronic treadmill training significantly increased the phosphorylation of AKT as compared to the hypoxia group (P = 0.001), indicating that PI3K/Akt signalling pathway is influenced by exercise training rather than hypoxia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It seems that both hypoxia and exercise training are potent stimulators for the induction of angiogenesis signalling pathway.

Keywords: Intermittent hypoxia, angiogenesis, training

Hassan FARHADI, Pouran KARIMI, Soheila RAHIMIFARDIN, Mostafa KHANI, Mir Hojjat MOUSAVINEZHAD. Comparable effects of continuous exercise training and intermittent hypoxia on angiogenic upregulations in the heart tissue of male Wistar rats. Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(2): 135-144

Sorumlu Yazar: Mostafa KHANI, Iran
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w