ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
COVID-19 pandemi önlemleri rotavirüs ve/veya adenovirüs kaynaklı akut gastroenterit pozitiflik oranını azalttı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 257-266 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.46690

COVID-19 pandemi önlemleri rotavirüs ve/veya adenovirüs kaynaklı akut gastroenterit pozitiflik oranını azalttı

Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ1, Gülgün YENİŞEHİRLİ2, Murat AKKAN2, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN2
1Rize Halk Sağlığı Laboratuvarı, Rize, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Tokat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinden sonra SARS-CoV-2’nin yayılmasını engellemek için alınan önlemler diğer bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığını da etkilemiştir. Bu çalışmada, COVID-19 pandemi sürecinde uygulanan enfeksiyon kontrol önlemlerinin çocukluk çağı akut gastroenteritlerinin önemli etkenleri olan rotavirüs ve enterik adenovirüsün pozitiflik oranına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza akut gastroenterit tanısı ile dışkıda rotavirüs antijen testi ve/veya enterik adenovirüs antijen testi çalışılan 0-18 yaş arası 1.911 çocuk hasta dahil edilmiştir. Rotavirüs ve enterik adenovirüs pozitiflik oranlarının pandemi öncesi (1 Ekim 2019 - 10 Mart 2020) ve sonrası (11 Mart 2020 - 31 Mayıs 2021) dönemde karşılaştırılması ve demografik verilerin dağılımı ki-kare yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Pandemi öncesi dönemde rotavirüs ve adenovirüs pozitiflik oranları %10,4 ve %3,3, pandemi sonrası dönemde ise %5,0 ve %2,3 bulunmuştur (p<0,001, p=0,171). Rotavirüs ve/veya enterik adenovirüs kaynaklı toplam akut gastroenterit sıklığı %13,3’ten %5,9’a düşmüştür (p<0,001). Pandemi sonrası dönemde 13-24 aylık ve 2-4 yaş arası çocuklarda rotavirüs pozitifliği önemli ölçüde azalmıştır. Pandemi öncesi dönemde 5 yaş altı grupta rotavirus pozitiflik oranı 5 yaş üstü gruba göre anlamlı derecede yüksekken (p<0,001), pandemi sonrası dönemde 5 yaş altı ve üzeri gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.066). Pandemi öncesi rotavirüs pozitifliği ilkbahar ve kış aylarında sırasıyla %26,3 ve %13,1 iken pandemi sonrasında %8,2 ve %3,5 olarak tespit edilmiştir. Adenovirüs pozitifliğinde, yaş grupları, cinsiyet ve mevsimsel dağılım açısından iki dönem arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hijyen uygulamalarına ve sosyal mesafeye odaklanan COVID-19 enfeksiyon kontrol önlemleri, çocukluk çağı akut gastroenteritlerinin önemli patojenleri olan rotavirüs ve enterik adenovirüsün pozitiflik oranını azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, rotavirüs, adenovirüs, gastroenterit

COVID-19 pandemic measures reduced the rate of acute gastroenteritis positivity caused by rotavirus and/or adenovirus

Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ1, Gülgün YENİŞEHİRLİ2, Murat AKKAN2, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN2
1Rize Public Health Laboratory, Rize, Turkey
2Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The measures taken to prevent the spread of SARS-CoV-2 after the new coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic also affected the incidence of other infectious diseases. In this study, it was aimed to investigate the effect of infection control measures applied during the COVID-19 pandemic on the rate of rotavirus and enteric adenovirus positivity, which are important factors of childhood acute gastroenteritis.
METHODS: A total of 1,911 pediatric patients aged 0-18 years, who were diagnosed with acute gastroenteritis and who had stool rotavirus antigen test and/or enteric adenovirus antigen tests were included in our study. The comparison of rotavirus and enteric adenovirus positivity rates before the pandemic (October 1, 2019 - March 10, 2020) and after (March 11, 2020 - May 31, 2021) and the distribution of demographic data were evaluated using the chi-square method.
RESULTS: Rotavirus and adenovirus positivity rates were 10.4% and 3.3% in the pre-pandemic period, and 5.0% and 2.3% in the post-pandemic period (p<0.001, p=0.171). The overall incidence of acute gastroenteritis caused by rotavirus and/or enteric adenovirus decreased from 13.3% to 5.9% (p<0.001). In the post-pandemic period, rotavirus positivity in children aged 13-24 months and 2-4 years decreased significantly. In the pre-pandemic period, the rate of rotavirus positivity in the group under 5 years old was significantly higher than in the group over the age of 5 (p<0.001), while there was no significant difference between the groups below the age of 5 and above in the post-pandemic period (p=0.066). The positivity of rotavirus before the pandemic was 26.3% and 13.1% in the spring and winter, respectively, while it was 8.2% and 3.5% after the pandemic, There was no significant difference between the two periods in terms of adenovirus positivity, age groups, gender and seasonal distribution.
DISCUSSION AND CONCLUSION: COVID-19 infection control measures focusing on hygiene practices and social distance have reduced the positivity rate of rotavirus and enteric adenovirus, which are important pathogens of childhood acute gastroenteritis.

Keywords: COVID-19, rotavirus, adenovirus, gastroenteritis

Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Murat AKKAN, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN. COVID-19 pandemic measures reduced the rate of acute gastroenteritis positivity caused by rotavirus and/or adenovirus. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 257-266

Sorumlu Yazar: Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w