ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
ELEKTROMANYETİK ALANIN SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAYA HÜCRELERiNiN ÜREMESi ÜZERiNE ETKİSİNiN SPEKTROFOTOMETRiK OLARAK DEĞERLENDiRİLMESİ [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(2): 61-66

ELEKTROMANYETİK ALANIN SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAYA HÜCRELERiNiN ÜREMESi ÜZERiNE ETKİSİNiN SPEKTROFOTOMETRiK OLARAK DEĞERLENDiRİLMESİ

Eyyüp Gülbandılar1, Aysel Gülbandılar2
1Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik- Bilgisayar Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye
2Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Bu çalışmada 15 Hz'lik pulslu elektromanyetik alanın (PEMF) S accharomyces cerevisiae mayasının üremesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Sabouraud sıvı ortamına ekilen S. cerevisiae maya hücreleri, 1.1 mT’lık PEMF etkisinde 30°C'de etüvde inkübe edilmiştir. Kontrol grubundaki maya hücreleri ise manyetik alanın etkisine bırakılmamıştır. Ekimden sonraki 6-29. saatler arasında her saatte, deney ve kontrol gruplarından örnek alınarak spektrofotometrik ölçümler yapılmıştır.
Yapılan istatistiksel inceleme sonunda uyum dönemi (ilk altı saat) ile statik dönemde (26. saatten sonra) deney ve kontrol gruplarının absorbans değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ekimden sonraki altıncı ve 26. saatler arasında manyetik alan etkisinde üreyen hücrelerin absorbans değerlerinin kontrol grubundan daha az olduğu tespit edilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarındaki maya hücrelerinin jenerasyon süreleri arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Sonuçlar, manyetik alanın maya hücre üremesinin uyum döneminde uzamaya neden olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Pulslu elektromanyetik alan (PEMF), üreme, Saccharomyces cerevisiae, spektrolotometre

Spectrophotometric Evaluation Of The Growth Of Saccharomyces Gerevisiae Yeast Cells Under The Electromagnetic Field

Eyyüp Gülbandılar1, Aysel Gülbandılar2
1Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik- Bilgisayar Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye
2Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye

In this study, the effects of 15 Hz-PEMF on the growth of Saccharomyces cerevisiae yeast cells have been investigated. S. cerevisiae yeast cells inoculated in Sabouraud's liquid medium, were incubated in the incubator al 30°C under 1.1 mT PEMF effect. Yeast cells in control group was not under the magnetic field. Samples from the experimental group and control group were taken at one hour intervals between six to 29 hours alter the inoculation and were measured by spectrophotometer.
There were no statistical difference between control and experimental group on the base of adaptation (first 6 hours) and static phase (alter 26 hours). The absorbances of the cells which were grown under magnetic field between six and 26 hours were lower than that of the control groups and the results were statistically significant. There were no signHicant diHerence between the generatian periods in experimental and control groups. Results showed that magnetic field led time extension in the adaptation phase of the yeast cells.

Keywords: Pulsed electromagnetic field (PEMF), growth, Saccharomyces cerevisiae, spectrophotometer

Eyyüp Gülbandılar, Aysel Gülbandılar. Spectrophotometric Evaluation Of The Growth Of Saccharomyces Gerevisiae Yeast Cells Under The Electromagnetic Field. Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(2): 61-66

Sorumlu Yazar: Aysel Gülbandılar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w