ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Albendazol'un Hümoral Ve Hücresel İmmun Yanıt Üzerıne Etkilerinin Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(2): 67-74

Albendazol'un Hümoral Ve Hücresel İmmun Yanıt Üzerıne Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ender Yarsan1, Mehmet Tanyüksel2, Cahit Babür3, İsmail Kutlu3
1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji- Toksikoloji Ad, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji Ad, Ankara, Türkiye
3Refik Saydam Hıfzıssıhha Mekezi Başkanlığı, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada benzimidazol grubu bir madde olar, albendazol'un humoral ve hücresel immun yanıt üzerine olan etkileri değerlendirildi. humoral immun yanıt farelerde (Swiss: , albino) çalışıldı bu amaçla her grupta sekiz fare bulunan dört grup (kontrol, 10 mg/kg, 20 mg;kg ve 40 mg;kg albendazol verileri oluşturuldu. Hümoral immun yanıt primer ve sekonder yanıt şeklinde değerlendirildi. Ayrıca son dönemde kan tablosundaki değişiklikler de (lokosit polimorf nükleer lökositler (PMNL). lenfosit: ve monoksitler) saptandı. Elde edilen sonuçlar, albendozolların hümoral immun yanıtı, doz artışına bağlı olarak uyardığını gösterdi.
Hücresel immun yanıt, kobaylarda çalışıldı. Kobaylar da, hümoral yanıtta olduğu gibi dört gruba ayrıldı.Yirmibir güblük bir uygulama sonunda. PPD (purified protein derivative) testi ile Yapılan değerlendirmede,. albendazol'un artan dozlarının hücresel immun yanıtı baskıladığı ortaya çıktı. Bu dönemde de yine. lokosit PMNL, lenfosıt ve monosit oranları da belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Albendazol. immun yanıt, hümoral, hücresel

Evaluation of Albendazole on Humoral and Cellular Immune Response

Ender Yarsan1, Mehmet Tanyüksel2, Cahit Babür3, İsmail Kutlu3
1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji- Toksikoloji Ad, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji Ad, Ankara, Türkiye
3Refik Saydam Hıfzıssıhha Mekezi Başkanlığı, Ankara, Türkiye

In this study. humoral and cellular immune response of albendazole. Is a acpzimidazole anthelmentic was evaluated. Humoral immune response was studied on mico (Swıss albino): for this four groups were done (control, 10 mg/kg, 20 mg/kg and 40 mg/kg albendazole treating), each having mice. Humoral immune response was evaluated as primer and secondar immune response. In addition, differences were also determined at final period on the Lymphocytes, monocytes, leueocytes and polymorphonucluar Icucoeytes. The results were shown that high doses of alberıdazole stimulated of humoral immune response.
Cellular immune response was studied on guineapigs. These are also spilled mic for groups. The results indicated that albendazole was suppressed to cellular immune response, so this ovaluation was done with this purified protein derivative test, 21 day later. Thus. differences on the Iymphocytes, monocytes, leucocytes and polymorphonuclear Ieucocytes levels were determined in this period.

Keywords: Albendazole, immune response, humoral. Cellular

Ender Yarsan, Mehmet Tanyüksel, Cahit Babür, İsmail Kutlu. Evaluation of Albendazole on Humoral and Cellular Immune Response. Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(2): 67-74

Sorumlu Yazar: Ender Yarsan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w