ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Yumuşak Plastik Oyuncaklarda Kurşun Düzeylerinin Ön Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 243-254 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.58234

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Yumuşak Plastik Oyuncaklarda Kurşun Düzeylerinin Ön Değerlendirilmesi

Murat Bozalan1, Vugar Ali TURKSOY2, Bayram Yüksel3, Gülin Güvendik4, Tulin Soylemezoglu4
1Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Bozok Üniversitesi, Halk Sağlığı Bölümü, Yozgat, Türkiye
3Giresun Üniversitesi, Espiye Meslek Yüksekokulu, Giresun, Türkiye
4Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kurşun, vücudun neredeyse bütün organ sistemini, özellikle de sinir, hematolojik ve gastrointestinal sistemlerini etkileyebilecek bir ağır metaldir. Çocuklar, erişkinlere kıyasla kurşun maruziyetinin bir sonucu olarak meydana gelen sağlık sorunlarına karşı daha hassastırlar. Yapılan araştırmalar, birçoğu Çin'den ithal edilen ucuz oyuncaklar üzerinde kurşun kontaminasyonunun yaygın olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi ile plastik oyuncaklarda toplam kurşun seviyesini belirlemek ve bu ucuz oyuncakların çocuklar için olası toksik kurşun kaynağı olup olmadığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 50 plastik oyuncak içermektedir. Ucuz plastik oyuncakların Türkiye (n = 19) ve Çin markaları (n = 31), Ankara'nın farklı yerlerinden satın alınmıştır. Oyuncaklar renklerine ve imal edildikleri ülkeye göre sınıflandırılmıştır. Numuneler, mikrodalga asit yıkılama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. İncelenen örneklerde kurşun düzeyinin ölçülmesi için alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi kullanılmıştır.
BULGULAR: Yöntem sırasıyla 0.01 mg/ kg ve 0.03 mg/ kg 'a eşit gözlenebilme sınırı (LOD) ve tayin sınırı (LOQ) ile 0-4.0 Pb mg/ kg konsantrasyonu aralığında doğrusallık göstermiştir. Oyuncaklarda kurşun düzeyleri 0.10 mg/kg ile 384.40 mg/kg aralığında değişmiş, ortanca ve ortalama(±ss) kurşun değerleri ise sırasıyla 50.01 mg/kg ve 68.66±59.72 mg/kg olarak hesaplanmıştır. Türk marka oyuncakların ve Çin markalı oyuncakların ortalama kurşun seviyeleri sırasıyla 41.44 ± 46.33 mg/kg ve 85.35 ± 91.30 mg/kg olarak bulunmuştur. Örnekler imal edildiği ülke ve renklerine göre sınıflandırılmıştır. Bu nedenle, Çin markalı oyuncakların Türk markalı oyuncaklara göre kurşun seviyeleri istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Siyah renkli oyuncaklar (144.01±121.61 mg/kg), diğer renkli olanlar ile (54.31±61.26 mg/kg) ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha yüksek kurşun seviyelerine sahip bulunmuşlardır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ucuz plastik oyuncakların, çocuklar için kurşun toksisitesi açısından potansiyel sağlık riski taşıdığı düşünülmektedir. Bu çalışma plastik oyuncaklar yoluyla çocuklarda meydana gelen potansiyel kurşun maruziyeti tehlikesini incelemek için bir ön çalışma olarak değerlendirilebilir. Oyuncaklarda bulunan yüksek kurşun konsantrasyonunun çocuk sağlığı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirlemek için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, tavsiye edilen yöntem, yumuşak plastik oyuncaklarda kurşun düzeyinin belirlenmesi için adli ya da gümrük güvenliği amaçlı olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Plastik Oyuncak, Kurşun, Toksikoloji, AAAS, Gümrük Güvenliği

Preliminary Assessment of Lead Levels in Soft Plastic Toys by Flame Atomic Absorption Spectroscopy

Murat Bozalan1, Vugar Ali TURKSOY2, Bayram Yüksel3, Gülin Güvendik4, Tulin Soylemezoglu4
1Turkish Ministry of Customs and Trade, Ankara Laboratory Directory, Ankara, Turkey
2Bozok University, Department of Public Health, Yozgat, Turkey
3Giresun University, Espiye Vocational School, Giresun, Turkey
4Ankara University, Institute of Forensic Science, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Lead is a heavy metal that can affect virtually every organ system in the body, particularly the nervous, hematologic and gastrointestinal systems. Children are more sensitive to the health problems as a consequence of lead exposure than adults. Studies have shown that lead contamination on the ground of inexpensive toys, much of them imported from China, is widespread. The goal of this study was to develop a method for determination of the lead levels in plastic toys using flame atomic absorption spectroscopy, and to evaluate whether or not these inexpensive toys are possible sources of toxic lead for children.

METHODS: This study involved 50 plastic toys. Turkish (n=19) and Chinese brands (n=31) of inexpensive plastic toys were purchased from the different places of Ankara in Turkey. Toys were classified as their color and origin of country. Samples were prepared by use of microwave acid digestion procedure. Flame atomic absorption spectroscopy was utilized for quantification of lead in the samples which were examined.
RESULTS: The method showed linearity in the range of 0-4 mg/kg with a detection and quantification limit equal to 0.01 mg/kg and 0.03 mg/kg, respectively. Lead levels in toys ranged between 0.10 mg/kg and 384.40 mg/kg while median and mean (±SD) lead levels were calculated as 50.01 mg/kg and 68.66±59.72 mg/kg, respectively. Mean lead levels of Turkish brands toys and Chinese brand toys were found 41.44±46.33 mg/kg and 85.35±91.30 mg/kg, respectively. Samples were classified as their origin of country and colors. Hence, Chinese toys had statistically higher lead levels than Turkish brands toys (p=0.01; p< 0.05). In addition, black toys (144.01 ± 121.61 mg/kg) had statistically higher lead levels than other colored ones (54.31± 61.26 mg/kg) (p< 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thus, it is suggested that inexpensive plastic toys are the potential health risk in terms of lead toxicity for the children. This study can be considered as a preliminary step to examine the potential lead exposure hazard occurring in children through plastic toys. Nevertheless, further research is needed to determine if the high lead concentration in toys poses a serious risk to child health. In addition, the proposed method is applicable for forensic or custom analysis of lead contents in plastic toys.

Keywords: Yumuşak Plastic Toys, Lead, Toxicology, FAAS, Custom Security

Murat Bozalan, Vugar Ali TURKSOY, Bayram Yüksel, Gülin Güvendik, Tulin Soylemezoglu. Preliminary Assessment of Lead Levels in Soft Plastic Toys by Flame Atomic Absorption Spectroscopy. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 243-254

Sorumlu Yazar: Bayram Yüksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w