ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Adana ilindeki bazı çiftçilerin genetiği değiştirilmiş tohumlar hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 153-168 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.02223

Adana ilindeki bazı çiftçilerin genetiği değiştirilmiş tohumlar hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

Özcan Aygün
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Genetiği Değiştirilmiş (GD), ürünler son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de çeşitli tartışmaları ve uyuşmazlıkları içinde barındıran bir konudur. Günümüzde GD ürünlerin üretimi ve kullanımı yıldan yıla artış göstermekte ve bu ürünlerle ilgili tartışmalar da hala devam etmektedir. Bu çalışma da, Adana ilinin İmamoğlu ilçesi ve Osmaniye Koçyurdu köyünde bulunan çiftçilerin genetiği değiştirilmiş tohumlar hakkındaki bilgileri ve bilgilerine göre tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki çalışmaya evrenden Adana İmamoğlu ilçesinden 423, Osmaniye Koçyurdu köyünden 297 kişinin örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul onayı ve çalışmaya katılan kişilerden ise sözel onam alınmıştır. Çalışmada verileri 20 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı tablolarda sayı ve yüzde değerleri, çeşitli değişkenlere göre çiftçilerin tutumlarını ölçmek için ise ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların %58,9’unun tohumların genetik yapısının değişmesine onay verdiği, %48,9’unun kontrolsüz kullanımının zararlı olduğunu söylediği, %42,5’inin tarım ilaçları yerine yeni teknoloji kullanımına onay verdiği, %46,7’sinin sağlığa zararlı olduğunu düşündüğü, %24,2’sinin genetiği değiştirilmiş (GD) ürünler riski olan ekmeği tüketmede, %47,5’sinin GD ürün riski olan domatesi tüketmede sakınca görmediği, %48,3’ünün GD ürünlerden rahatsızlık duyduğu ve %34,7’sinin GD ürünlerde etiket olmasını istediği belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre GD ürünlerle ilgili tutum ve uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Ancak, yaş ve eğitim düzeyleri ile çiftçilerin GD ürünlerle ilgili tutum ve uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda, katılımcıların GD bu ürünlerin tarımda kullanımı, tüketilmesi ve olası zararları/riskleri ile ilgili tutumlarında da olumsuz bakış açılarının olmadığı saptanmıştır. Çalışmada, 26 yaş ve üzerindeki, eğitim düzeyi lise ve üzeri olan katılımcıların çoğunun GD ürünlere olumsuz baktığı tespit edilmiştir. Sonuçlar ışığında, özellikle eğitim düzeyi düşük ve genç yaştaki çiftçilerin GD ürünler ve etkileri konularında farkındalıklarının artırılması için bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca, bu çiftçilerin toprağına ekeceği ürünleri seçim sürecinde danışmanlık yapacak bir sistemin oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyoteknoloji, genetiği değiştirilmiş gıda, gıda, tarım.

The level of knowledge and attitudes of some farmers in Adana province about genetically modified seeds

Özcan Aygün
Muğla Sıtkı Koçman University, Fethiye Health Sciences Faculty, Nursing Department, Public Health Nursing Department

INTRODUCTION: Genetically Modified (GM) products have been subject to a variety of controversies and conflicts in recent years both in the world and in Turkey. Today, the production and use of GM crops is increasing year by year and the discussions about these products are still going on. This study was conducted to determine the attitudes of the farmers in the Imamoglu in Adana province and village of Koçyurdu Osmaniye province according to the information and information about the genetically modified seeds.
METHODS: The sample was selected as 423 samples from Adana Imamoglu district and 297 samples from Osmaniye Koçyurdu village of the cross-sectional type. The ethics committee was approved before the investigation and verbal approval was given to those who participated in the research. In the study, the data were collected by a questionnaire consisting of 20 questions. Number and percentage values were used in descriptive tables in the research and chi-square test was used to measure the attitudes of the farmers according to various variables. The level of statistical significance of the study was accepted as p <0.05.
RESULTS: 58.9% of the participants approved the change of the genetic structure of the seeds, 48.9% said that the uncontrolled use was harmful, 42.5% approved the use of new technology instead of agricultural drugs, 46.7% thought harmful to health, 24.2% It was determined that 47.5% of the farmers did not mind consuming tomatoes with a risk of GM products, 48.3% were uncomfortable with GM crops, and 34.7% wanted to label them with GM products, while consuming the crop genetically modified (GM) products risk. There was no statistically significant difference between the attitudes and practices of the GM products according to the gender of the participants (p>0.05). However, it was determined that there was a statistically significant difference between age and education levels and attitudes and practices of farmers with GM products (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was determined that there was no negative view on the attitudes of the participants regarding the use, consumption and possible damage of these products with GM crops in agriculture. In the study, it was determined that most of the participants aged 26 years and above, those with education level high school and above, had negative views on GM crops. In the light of the results, it should be informed in order to raise awareness of GM crops and their effects on young farmers, especially in the low education level. It is also recommended that these farmers establish a system to advise on the selection process of their crops to the land.

Keywords: Biotechnology, genetically modified food, food, agriculture.

Özcan Aygün. The level of knowledge and attitudes of some farmers in Adana province about genetically modified seeds. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 153-168

Sorumlu Yazar: Özcan Aygün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w