ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Kontamine sıvı el sabunlarına bağlı hastane infeksiyonu salgını analizi: Tek merkezli bir çalışma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 267-274 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.69862

Kontamine sıvı el sabunlarına bağlı hastane infeksiyonu salgını analizi: Tek merkezli bir çalışma

Rezan HARMAN1, Mehmet Dokur2
1Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi,İnfeksiyon HastalıklarıAna Bilim Dalı,Gaziantep
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: P.aeruginosa ve Klebsiella spp. hastane enfeksiyonuna neden olan patojenik gram-negatif bakterilerden en sık karşılaşılan iki çeşididir. Yetersiz hijyen ve bakteri ile kontamine olmuş sıvı el sabunları, söz konusu bakterilerin yayilmasinda en çok öne çıkan iki faktördür. Bu çalışmada üçüncü seviye bakım yapan bir hastanede hastane enfeksiyonu salgınının neden ve kaynaklarını belirledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Salgın esnasinda antiseptik icermeyen anyonik sıvı sabun ile doldurulmuş sıvı sabunluklardan ve salgından sonraki 5 yılda antiseptik sıvı sabun ile doldurulmuş sıvı sabunluklardan rastgele kültür örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler eozin metilen mavi ve mavi agar besiyerlerine ekildi ve elde edilen bakteri izolatlarının tanımlaması VITEK® 2 Compact otomatize sistemi (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) kullanılarak gerçekleştirildi.
BULGULAR: Hastanemizde 2011 yılında meydana gelen bir hastane enfeksiyonu salgını sırasında 18 koroner by-pass hastasindan alınan kültür örneklerinde P.aeruginosa (n=17) ve Klebsiella spp. (n=8) izole edilmiştir. A tipi sıvı el sabununun (anyonik, antiseptik icermeyen) kültür örneklerinde salgın boyunca ve dezenfeksiyon sonrası erken dönemlerde P.aeruginosa (n=58) ve Klebsiella spp. (n=15) izole edilmistir. Salgın sonrasındaki 5 yıllık süreçte B (antiseptikli kopük sabun) ve C (antiseptikli sıvı sabun) tipi sabun kullanımlarında herhangi bir hastane salgınına rastlanmadı. Sadece B tipi sabunluklardan alınan örneklerde eser miktarda P.aeruginosa (n=1) ve Klebsiella spp. (n=2) gözlenmiştir. C tipi sabunluklardan alınan örneklerde herhangi bir bakteriye rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antiseptik içeren tek kullanımlık sıvı el sabunu kullanımı, bulaşmayı engelleyerek hastane enfeksiyonu salgınını önler.

Anahtar Kelimeler: Sıvı el sabunları, tek kullanımlık, bulaş, hastane infeksiyonu

Analysis of nosocomial outbreak caused by contamined liquid hand soaps: A single-center study

Rezan HARMAN1, Mehmet Dokur2
1Department of Infectious Diseases, Sanko University Hospital, Gaziantep, Turkey.
2Department of Emergency Medicine, Biruni University Medical Faculty, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: P.aeruginosa and Klebsiella spp. are two of the most commonly appearing pathogenic gram-negative bacteria that cause nosocomial infection outbreaks. Inadequate hygiene and contaminated liquid hand soaps are mostly blamed for spreading these bacteria.In this study, we were identified the source and causes of nosocomial outbreak in a third level care hospital.
METHODS: Culture samples were obtained from soap dispensers filled with anionic liquid hand soap without antiseptic during the outbreak and randomly from dispensers containing disposable liquid hand soap with antiseptic throughout 5 years after the outbreak. These samples were planted in eosin methylene blue agar and blood agar mediums. Identification of obtained bacterial isolates were completed by using VITEK® 2 Compact automated system (bioMérieux, Marcy l'Etoile, France).
RESULTS: In 2011, we isolated P.aeruginosa (n=17) and Klebsiella spp.(n=8) of culture samples obtained from 18 patients with coronary by-pass during nosocomial outbreak in our hospital. P.aeruginosa (n=58) and Klebsiella spp. (n=15) were isolated of culture samples obtained from the liquid hand Soap A (anionic, antiseptic-free) during nosocomial outbreak and after in the early periods after disinfections.We were not seen any nosocomial outbreak during the next 5-year period after use of Soap B (antiseptic foam soap) and Soap C (disposable antiseptic liquid soap). However, very few P.aeruginosa (n=1) and Klebsiella spp. (n=2) were isolated of culture samples were obtained from dispensers containing Soap B. Not any bacterial isolation in soap cultures were obtained from Soap C dispensers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of disposable liquid hand soap with antiseptic prevents nosocomial outbreaks by breaking of contamination.

Keywords: Liquid hand soaps, disposable, contamination, nosocomial outbreak

Rezan HARMAN, Mehmet Dokur. Analysis of nosocomial outbreak caused by contamined liquid hand soaps: A single-center study. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 267-274

Sorumlu Yazar: Rezan HARMAN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w