ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Nedene yönelik çözümlerle artan aşılanma oranları: ikinci basamak hastane örneği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 169-174 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.91887

Nedene yönelik çözümlerle artan aşılanma oranları: ikinci basamak hastane örneği

Zehra Karacaer1, Husrev Diktas2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara
2Şişli Hamidiye Etfal Gümüşsuyu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Aynı hastanede daha önce yapılan bir araştırmada 2013-2014 sezonunda personelin mevsimsel grip aşısı (MGA) ve hepatit B virüsü (HBV) aşısı konusunda eğitim ve motivasyona ihtiyacı bulunduğu saptanmıştır. Gerekli eğitici faaliyetlerden sonra yeniden bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışma ile hastanenin bağışıklama konusundaki sorunların çözümünde elde edilen başarıyı değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)'nin 01.01.2015 - 01.05.2016 arası kayıtları kullanılarak retrospektif olarak yapılmıştır. Hastanemizde sözü edilen dönemde EKK tarafından MGA ve HBV aşılaması ile tarama testlerinin amacı, yararları, yan etkileri, risk grupları gibi konularda toplu eğitimler verilmiştir. Gerekli görülen hallerde bireysel yüz yüze görüşme şeklinde eğitim faaliyetleri uygulanmıştır. Enjeksiyondan korkan personelle motive edici görüşmeler yapılmıştır. Bu aktivitelerin sonunda personelin HBV ve hepatit C virüsü (HCV) için serolojik tarama testleri yapılmıştır. HBV’ye duyarlı personele üçlü aşı takvimine uygun olarak aşılama yapılmış ve antikor yanıtları takip edilmiştir. Personele 2015-2016 sezonunda MGA yapılmıştır. Personelin yaş, cinsiyet, meslek, çalıştığı birim, HBV seroloji sonuçları, tarama testi ve MGA yaptırmak istememe nedenleri kaydedilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS IBM 22,0 (SPSS Inc, Chicago, IL) istatistik programına aktarılarak, istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyi anlamlı olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılım oranı %84,3 saptanmıştır. Personelin yaş ortancası 30 yıl (21-61 yıl) hesaplanmıştır. Çalışmaya katılanların 137 (%54,2)’si kadındır. Personelden 198 (%78,3)’i istenen tetkikleri yaptırmıştır. Bunların 35 (%17,7)’inin HBV’ye duyarlı, 148 (%74,7)’inin aşılı, 15 ( %7,6 )’inin doğal bağışık olduğu saptanmıştır. Hepatit B antikoru (Anti-HBs) pozitif saptanan hastalarda ortancası 787,62 IU/ml (10,86-1000 IU/ml) saptanmıştır. Duyarlı personelin 32 (%91,4)’sine HBV aşısı yapılmış, hepsinde aşı yanıtı oluştuğu gözlenmiştir. Tarama testlerinin yaptırmak istemeyen 55 (%21,7) personelin en sık tetkik yaptırmama nedeni zamansızlık (%47,3) olarak saptanmıştır. Personelin 36 (%14,2)’sı MGA yaptırmıştır. MGA yaptırmamanın da en sık nedeni “zamansızlık” olarak bildirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, gerekli bireysel eğitimler ve motive edici faaliyetlerle MGA aşılanma oranlarının bir miktar yükselmiş, HBV aşılama oranı hedeflerine ise büyük oranda ulaşılmıştır. Ayrıca, tarama tetkikleri ile farkındalık sağlandığında, personelin aşılanmaya büyük oranda katılabileceği, eğitim faaliyetlerinin aşılanma oranlarında etkili olabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, aşılama, hepatit B virüsü, mevsimsel grip aşısı

Increased rates of vaccination among healthcare workers through cause-directed solutions: a state hospital example

Zehra Karacaer1, Husrev Diktas2
1Gulhane Training and Research Hospital, Department Of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara,
2Sisli Hamidiye Etfal Gumussuyu Hospital, Department Of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul

INTRODUCTION: It was observed in our hospital in the 2013-2014 period that the need existed for the education and motivation of the staff about seasonal flu vaccine (SFV) and hepatitis B virus (HBV) accinations.This study was performed to evaluate the success obtained with the solution to the problems related to immunization that were previously uncovered in our hospital.
METHODS: Data of this study were retrospectively collected from the 2015 and 2016 records of the Infection Control Committee (ICC). During the mentioned period, the ICC performed educational activities regarding the objective, benefits, adverse effects and risk groups of SFV and HBV vaccinations and screening tests, including face-to-face interviews, if necessary. Motivational interviews were conducted with staff who were afraid of the injection. After these activities, serolologic tests for HBV and hepatitis C virus (HCV) were carried out on personnel. HBV-sensitive staff were administered a triple vaccine, and their antibody reponses were monitored. A 2015-2016 SFV was administered. Participants’ age, gender, occupation, department of work, HBV serology outcomes, screening test and reasons for not desiring vaccination with SFV were recorded. The data of the study were transferred to SPSS IBM 22,0 statistical software, and a p<0.05 level was considered statistically significant.
RESULTS: The level of participation in the study was calculated as 84.3%. The median age of the personnel was 30 (21-61) years, with 137 (54.2%) being women. A total of 198 (78.3%) staff underwent the investigations asked. Thirty-five (17.7%) of the participants were found to be HBV sensitive, 148 (74.7%) vaccinated and 15 (7.6%) natural immunized. The median value was found to be 787,62 IU/ml (10,86-1000 IU/ml) in the participants with positive hepatitis B surface antibody identified. Of the sensitive personnel, 32 (91.4%) were vaccinited for HBV, and reponse to vaccination occurred in all of them. In 55 (21.7%) personnel who rejected being screened, the most common reason for not desiring investigations was determined to be “having no time” (47.3%). Thirty-six (14.2%) participants were administered SFV, and the most common reason for not having SFV was reported as ‘having no time’.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was found that the rates of SFV vaccination slightly increased, while HBV vaccination targets were substantially achieved with the necessary personal education and motivating activities performed. Besides, it was determined that personnel may participate in vaccination with a large proportion if awareness is raised through screening investigations, and educational activities could be effective for increasing the rates of vaccination.

Keywords: Healthcare personnel, vaccination, hepatitis B virus, seasonal flu vaccine.

Zehra Karacaer, Husrev Diktas. Increased rates of vaccination among healthcare workers through cause-directed solutions: a state hospital example. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 169-174

Sorumlu Yazar: Zehra Karacaer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w