ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 71 (3)
Cilt: 71  Sayı: 3 - 2014
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2014-3 Cilt 71 Tüm Dergi
TBHEB 2014-3 Vol 71 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.75768  Sayfalar 106 - 164
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Ankara halkının kendi kendine antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of public knowledge and attitudes regarding self medication with antibiotics in Ankara
Serdar Gül, Doğan Barış Öztürk, Muhittin Serkan Yılmaz, Esen Uz Gül
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.60024  Sayfalar 107 - 112

3.
Deneysel diyabetin karaciğer dokusunda oluşturduğu bazı değişiklikler üzerine çam yağının etkisi
The effect of pine oil on the some alterations in liver tissue of experimental diabetes
Ersin Demir, Ökkeş Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.45822  Sayfalar 113 - 124

4.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na 2011-2013 yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı
Distribution of intestinal parasites in patients presenting at the Erciyes University Medical School Parasitology Laboratory between 2011 and 2013
Yunus Uyar, Merve Yürük, Emrah Erdoğan, Salih Kuk, İzzet Şahin, Süleyman Yazar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.46354  Sayfalar 125 - 130

5.
Amfoterisin B, flukonazol ve vorikonazollünün kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerine karşı antifungal aktivitesinin mikrodilüsyon ve disk diffüzyon yöntemleri ile belirlenmesi
Activities of amphotericin B, fluconazole and voriconazole against Candida bloodstream isolates determined by broth microdilution and disk diffusion methods
Nimet Yiğit, Esin Aktaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.05658  Sayfalar 131 - 140

OLGU SUNUMU
6.
Laboratuvar kaynaklı bruselloz: iki olgu sunumu
Laboratory acquired brucellosis: a report of two cases
İbak Gönen, Onur Kaya, Hamdi Sözen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.37132  Sayfalar 141 - 146

DERLEME
7.
Bir halk sağlığı problemi olan şaşılıkların mitokondriyal sitopatilerle birlikteliği
The association of strabismus- a public health problem- with mitochondrial cythopathies
Rahmi Duman, Ayşegül Kaymak, Mehmet Balcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.34635  Sayfalar 147 - 154

8.
Engeller teknolojisinde bakteriyosinlerin kullanımı
Usage of bacteriocins in hurdle technology
Evrim Günes-altuntaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.02419  Sayfalar 155 - 164

LookUs & Online Makale
w