ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 75 (1)
Cilt: 75  Sayı: 1 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi (UAMDSS) için Duyarlılık Testlerinin Laboratuvar Değerlendirmesi
Laboratory Evaluation of susceptibility tests for National Antimicrobial Resistance Surveillance System (NAMRSS) in Turkey
Efsun Akbaş, Nilay Çöplü, Hüsniye Şimşek, Berrin Esen, Berna Sezgin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89166  Sayfalar 1 - 12

TÜM DERGİ
2.
THDBD 2018-1 Cilt 75 Tüm Dergi
TBHEB 2018-1 Vol 75 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 1 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Eş zamanlı servikal sitoloji örneklerinde yüksek riskli HPV tiplerinin varlığı ve dağılımı
The presence and distribution of high risk HPV types in simultaneous cervical cytology samples
Sibel Aydoğan, Aylin Yazgan, Emre Erdem Taş, Ayşegül Gözalan, Ayşe Filiz Yavuz, Ziya Cibali Açıkgöz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.15986  Sayfalar 13 - 20

4.
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Candida Suşlarının Dağılımı (2010-2015)
Distribution of Candida species isolated from Nosocomial infections of Ankara Numune Training and Research Hospital (2010-2015)
Gülşen Hazırolan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.03360  Sayfalar 21 - 28

5.
Escherichia coli idrar izolatlarında sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile fosfomisin duyarlılığının belirlenmesi ve üriner sistem enfeksiyonlarında sıklıkla kullanılan diğer antibiyotiklerle duyarlılığın karşılaştırılması
The determination of fosfomycin susceptibility with broth micro dilution method in urinary Escherichia coli isolates and comparison of sensitivity against other antibiotics frequency used in urinary tract infections
Serap Süzük, Banu Kaşkatepe, Havva Avcıküçük, Laser Sanal, Gül Erdem, Nilay Çöplü
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87094  Sayfalar 29 - 36

6.
Bursa’da 2013-2014 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
The Epidemiology of Malaria in Bursa between 2013 and 2014
Oktay Alver, Beyza Ener
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.47354  Sayfalar 37 - 42

7.
Vajinit Ön Tanılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığının Araştırılması Ve Tanısında Üç Farklı Kültür Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Three Different Culture Methods in the Diagnosis and Investigation of frequency of Trichomonas vaginalis In Womens Wıth The Pre-Dıagnosıs Of Vagıntıs
Fatih Akyıldız, Semra Özçelik, Necati Özpınar, Savaş Karakuş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90912  Sayfalar 43 - 52

8.
Üniversite Öğrencilerinin Gıda Okuryazarlığı ve Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği”
University Students Food Literacy and Food Safety Knowledge, Attitudes and Behaviors “Example of Amasya University Sabuncuoğlu Şerefeddin Health Services Vocational School
Zehra İncedal Sonkaya, Elçin Balcı, Arif Ayar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.99710  Sayfalar 53 - 64

9.
Türkiye'de belediyelerde biyosidal ürün uygulamaları ve belediye çalışanlarının bu konudaki bilgileri
Biocidal product applications in the municipalities of Turkey and knowledge of municipality staff on this issue
Hüseyin İlter, Derya Çamur, Murat Topbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.79836  Sayfalar 65 - 76

10.
Kayseri İlindeki Liselerde Öğrenim Gören Adölesanlarda Obezite Düzeyinin ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determining the Obesity Level and Related Risk Factors in Adolescents Attending at High Schools in Kayseri Province
Beytül Öge Yılmaz, Betül Çiçek, Gülşah Kaner
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.33341  Sayfalar 77 - 88

OLGU SUNUMU
11.
On haftalık gebe hastada Staphylococcus aureus’un etken olduğu koryoamniyonit
Chorioamnionitis caused by Staphylococcus aureus in a ten weeks pregnant patient
Birgül Kaçmaz, Zeynep Özcan Dağ, Mahi Balcı, Serdar Gül, Özlem Tulmaç, Okan Çalışkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.82788  Sayfalar 89 - 92

DERLEME
12.
Gıda Savunmasında Yeni Yaklaşımlar: Risk Yönetim Metodolojileri
New Approaches to Food Defense: Risk Management Methodologies
Aslıhan Özdemir, Derya Dikmen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.75508  Sayfalar 93 - 100

LookUs & Online Makale
w