ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Farklı klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin, kolistin direncinin disk difüzyon, E-test ve otomatize sistem yöntemleri ile karşılaştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 109-116 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.13334

Farklı klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin, kolistin direncinin disk difüzyon, E-test ve otomatize sistem yöntemleri ile karşılaştırılması

Nuriye İsmihan Ece Paköz1, Esra Kaya2, Zarife Orhan3, Arzu Kayış3, Murat Aral2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Acinetobacter türleri doğada yaygın olarak bulunan Gram olumsuz kokobasillerdir. Hastane infeksiyonlarına ve toplumsal kaynaklı infeksiyonlara yol açabilen bu bakterinin tedavisinde kullanılan antibiyotik seçeneklerinin giderek azalması endişe yaratmaktadır. Son yıllarda özellikle yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere hastane infeksiyonlarında en sık izole edilen etkenlerin başında A. baumannii suşları gelmektedir.
Çoğul antimikrobiyal direnç, polimiksinler gibi eski ve tigesiklin gibi yeni antibiyotiklerin araştırılıp geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Gram olumsuz bakterilerde gelişen çoğul direnç fenotipleri nedeniyle polipeptit yapılı bir antibiyotik olan kolistinin (polimiksin E) önemi tekrar artmaya başlamıştır. Ancak, ülkemizde çoğul dirençli suşlara karşı bu antibiyotiğin etkinliğini bildiren çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Tigesiklin, A.baumannii'nin de içinde bulunduğu dirençli Gram olumsuz bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde ümit veren yeni, yarı sentetik bir tetrasiklindir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Şubat 2011- Şubat 2012 tarihleri arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarına çeşitli kliniklerden gönderilen farklı örneklerden soyutlanan 100 adet çoğul dirençli A. baumannii izolatı ile yapılmıştır. Bakterilerin tanımlanması konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve tam otomatik bakteri identifikasyon sistemi Vitek-2 (bioMérieux, Fransa) kullanılarak yapılmıştır. Çoğul dirençli olduğu saptanan 100 A. baumannii suşunun kolistin ve tigesikline karşı duyarlılıkları Vitek-2 (bioMérieux Fransa), disk difüzyon ve E-test yöntemleriyle test edilmiştir.
BULGULAR: Sonuç olarak disk difüzyon yöntemi ile test edilen çoğul dirençli suşların %88’i kolistine, %84’ü tigesikline duyarlı bulunmuştur. Vitek-2 (bioMérieux Fransa) yöntemi ile test edilen çoğul dirençli suşların ise %100’ü kolistine, %92’si ise tigesikline duyarlı bulunurken; E-test yöntemi ile tigesiklin ve kolistine %100 duyarlılık tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Disk difüzyon, E test ve otomatize sistem yöntemlerini birbirleri ile uyumunu karşılaştırdığımızda; E test ve otomatize sistem sonuçlarının disk difüzyona göre daha uyumlu olduğu gözlenmiştir. Kolistin ve tigesiklinin A.baumannii’ye karşı etkinliği oldukça yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, tigesiklin, kolistin, disk difüzyon, E-test, otomatize sistem

Comparison of disc diffusion, E-test and automated system methods for the determination of resistance to tigecyclin and colistin by multiple resistant Acinetobacter baumannii isolates which isolated from different samples

Nuriye İsmihan Ece Paköz1, Esra Kaya2, Zarife Orhan3, Arzu Kayış3, Murat Aral2
1Institute of Scientific, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanamarş; Turkey
3Vocational school of health, Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: Acinetobacter ssp., gram-negative cocobacilli, are widely found in nature. The decrease in treatment options against this organism which can lead nosocomial and community-acquired infections is a concern. In recent years, A. baumannii strains are among the most frequently isolated organisms in hospital infections, especially intensive care units.
Multiple antimicrobial resistance has forced to be explored and improved antibiotics such as tigecycline and polymyxins. (antibiotics such as tigecylines (new) and polymyxins (old)). Due to the multiple resistance phenotypes that developed in gram-negative bacteria, the importance of colistin (polymyxin E), an antibiotic with a polypeptide structure, has begun to increase. However, the number of studies reporting the efficacy of this antibiotic against multiple-resistant strains is rather limited in our country. Tigecycline is a new, semisynthetic tetracycline that promises to treat infections caused by resistant gram-negative bacteria, including A.baumannii.
METHODS: Our study was carried out with 100 multiple-resistant A. baumannii strains isolated from different samples sent from different clinics to Kahramanmaraş University Medical Faculty Hospital Medical Microbiology Laboratory between February 2011 and February 2012. Identification of the bacteria was carried out using conventional microbiological methods and a fully automated bacterial identification system Vitek 2 (bioMérieux, France). Sensitivities of 100 multidrug -resistant A. baumannii strains to colistin and tigecycline were tested by Vitek 2 (bioMeriéux, France), disk diffusion and E-test methods.
RESULTS: As a result, 88% of the multiple-resistant strains tested by disk diffusion method were found to be sensitive to colistin and 84% to tigecycline. While 100% of the multi-resistant strains tested by Vitek 2 (bioMérieux, France) were found to be sensitive to colistin and 92% to tigecycline; 100% sensitivity to tigecycline and colistin was detected by E-test method.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When we compared the compatibility of disk diffusion, E-test and automated system methods with each other, E-test and automated system results were observed to be more compatible than disk diffusion method. The effectiveness of colistin and tigecycline against A.baumannii was found to be quite effective.

Keywords: Acinetobacter baumannii, tigecycline, colistin, disc diffusion, E-test, automated system

Nuriye İsmihan Ece Paköz, Esra Kaya, Zarife Orhan, Arzu Kayış, Murat Aral. Comparison of disc diffusion, E-test and automated system methods for the determination of resistance to tigecyclin and colistin by multiple resistant Acinetobacter baumannii isolates which isolated from different samples. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 109-116

Sorumlu Yazar: Esra Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w