ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Atakum Sahili'ndeki deniz suyu kalitesinin değerlendirilmesi, 2016 [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 275-284 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.22230

Atakum Sahili'ndeki deniz suyu kalitesinin değerlendirilmesi, 2016

Özlem Terzi, AHMET TEVFIK SUNTER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD. Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Rekreasyonal sularla temastan kaynaklanan gastrointestinal hastalık insidansı ile söz konusu sulardaki fekal indükatör bakteri (FIB) düzeyleri arasında ilişki olduğunu gösterilmiştir. Çalışmanın amacı Samsun ili Atakum sahillerinden 2016 yılı yaz sezonu boyunca alınan deniz suyu numunelerinin mikrobiyolojik analiz sonuçlarının FIB düzeyleri açısından standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu plajların yüzme suyu kalitesinin ortaya konulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2016 yılı Haziran-Eylül ayına ait Samsun İli Atakum İlçesi sahilinde 17 numune alma noktasından alınan 268 numunenin mikrobiyolojik sonuçları dahil edilmiştir. Atakum İlçesindeki plajlar, alfabetik olarak rastgele harflerle kodlanmıştır. Veriler ortanca (minimum - maksimum) değerleri ile ifade edilmiştir. Tüm veriler “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” kriterlerine göre değerlendirilmiştir.BULGULAR: Çalışmada 17 noktadan alınan 268 numuneye ait 804 sonuç değerlendirilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre zorunlu değeri aşan veri olmadığı, ancak kılavuz değeri aşan toplam 14(%5) veri bulunduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Atakum sahilinde numune alınan tüm noktalardaki deniz suyu kalite sınıfının “A” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deniz suyu kalitesi, mikrobiyolojik değerlendirme, fekal indikatör, Atakum

Evaluation of seawater quality of Atakum Beach, 2016

Özlem Terzi, AHMET TEVFIK SUNTER
Department Of Public Healty, Ondukuz Mayis Üniversity Medical Faculty, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: It has been shown that the incidence of gastrointestinal disease caused by gastrointestinal contamination with recreational waters correlates with the level of fecal indicator bacteria (FIB) in the water. The purpose of the study is to evaluate the results of microbiological analysis of seawater samples taken during the summer season of 2016 from the Atakum coasts of Samsun province and to evaluate the conformity of the results with respect to FIB levels and to propose the bathing water profile of these beaches.
METHODS: The microbiological results of 268 samples taken from 17 sampling points on the coast of Samsun -Atakum District of June-September 2016 were included in the study. Beaches in Atakum District are coded alphabetically with random letters. The data are expressed in median (minimum - maximum) values. All data were evaluated according to the criteria of "Swimming Water Quality Regulation".
RESULTS: In the study, 804 results of 268 samples taken from 17 points were evaluated. According to the related regulation, it is determined that there are no data exceeding the mandatory value but 14 (5%) data exceeding the guide value.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that sea water quality grade at all sampling points on the Atakum coast is "A".

Keywords: Seawater quality, microbiological assessment, fecal indicator, Atakum

Özlem Terzi, AHMET TEVFIK SUNTER. Evaluation of seawater quality of Atakum Beach, 2016. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 275-284

Sorumlu Yazar: Özlem Terzi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w