ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Çocuk hastalarda grup A streptokok tonsillofarenjitinde hızlı antijen testinin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 329-334 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.54036

Çocuk hastalarda grup A streptokok tonsillofarenjitinde hızlı antijen testinin değerlendirilmesi

Fikriye Milletli Sezgin1, Erdal Ünlü2
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Miktobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kırşehir
2Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kırşehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında en sık görülen hastalıklar üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Ülkemizde tonsillofarenjitin en sık etkeni viral olmasına rağmen gereksiz antibiyotik kullanım oranları üst sıradadır. Grup A streptokok olarak bilinen Streptococcus pyogenes; akut tonsillofarenjitin en sık bakteriyel etkenidir. Çocuklarda tonsillofarenjit vakalarına neden olan Grup A streptokok oranı %20 ile %40 arasında değişmektedir. Grup A streptokok için tanıda altın standart test boğaz kültürüdür. Ancak sonuçlanmasının 24-48 saat sürmesinden dolayı hızlı yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada hızlı antijen tarama testi sonuçları ile kültür sonuçları karşılaştırılarak hızlı antijen testinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Şubat 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında çocuk hastalıkları polikliniğine başvuran hastalardan tonsillofarenjit tanısıyla laboratuvarımıza gönderilen 297 boğaz sürüntü örneğinin sonucu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Alınan örneklerden biri ile boğaz kültürü için koyun kanlı agara ekimi yapılmış, eş zamanlı diğer örnek ile hızlı antijen testi (TOYO, Türklab) çalışılmıştır. Kültürde üreyen beta hemolitik şüpheli kolonilerden basitrasin duyarlılığı ve PYR testi çalışılmıştır.
BULGULAR: Toplam 297 hastada kültür ile birlikte hızlı antijen test birlikte çalışılmıştır. Örneklerin 55’ inde (%18.5) kültür testi pozitif, 51’ inde (%17.1) hızlı antijen testi pozitif bulunmuştur. Hızlı antijen testinin duyarlılığı %83.6, özgüllüğü %97.9, pozitif kestirim değeri %90, negatif kestirim değeri %96.3, testin doğruluğu ise %95 olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Grup A streptokok tonsillofarenjit tanısında hızlı antijen testinin kullanımı gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. Doğru antibiyotik kullanımı ile birlikte direnç gelişiminin önlenmesi de önemlidir. Çalışmamızın sonucuna göre hızlı testin özgüllüğü yüksek, duyarlılığı daha düşüktür. Bu nedenle hızlı antijen testinde negatif bulunan sonuçların kültür ile doğrulanması eksik tedavi ve yan etki açısından gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Grup A Streptokok, Hızlı antijen testi, Boğaz Kültürü, Tonsillofarenjit

Evaluation of rapid antijen test in child patients with group A streptococcal tonsillopharyngitis

Fikriye Milletli Sezgin1, Erdal Ünlü2
1Department Of Medical Microbiology, Ahi Evran University School Of Medicine, Kirsehir, Turkey
2Department Of Pediatrics, Ahi Evran Universitiy School Of Medicine, Kirsehir, Turkey

INTRODUCTION: The most frequently encountered diseases in childhood are the upper respiratory tract infections. Although in our country the most common agent of tonsillopharyngitis is viral, it ranks high in rates of unnecessary use of antibiotics. Streptococcus pyogenes, which is known as Group A streptococcus, is the most common bacterial agent of acute tonsillopharyngitis. The rate of Group A streptococcus causing cases of tonsillopharyngitis in children varies between 20%-40%. The gold standard for diagnosis of Group A streptococcus is the throat culture test. However, faster methods have been developed as it takes 24-48 hours to produce results. This study aims to evaluate the effectiveness of the rapid antigen test by comparing the results obtained from the rapid antigen detection test and throat culture test.
METHODS: In this study, the results from 297 throat swab samples that had been sent to our laboratory with a diagnosis of tonsillopharyngitis, which belonged to patients who had presented to the pediatric diseases clinic between the dates of February 2017-January 2018, were retrospectively evaluated. With one of the samples, inoculation to sheep blood agar was performed for the throat culture test, and simultaneously, the rapid antigen test (TOYO, Turklab) was done on the other sample. For suspected growth of beta hemolytic colonies in the culture, bacitracin susceptibility and PYR tests were also carried out.
RESULTS: A total of 297 patients were inspected with both culture test and rapid antigen test. The culture test was positive in 55 (18.5%) of the samples, and the rapid antigen test in 51 (17.1%). The rapid antigen test was determined to have a sensitivity of 83.6%, specificity of 97.9%, positive predictive value of 90%, negative predictive value of 96.3%, and accuracy of 95%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The utilization of the rapid antigen test for the diagnosis of Group A streptococcus tonsillopharyngitis will help restrain unnecessary use of antibiotics. The prevention of resistance development with proper use of antibiotics is of importance. Based on the results of our study, the specificity of the rapid test is high but its sensitivity is lower. For this reason, confirming negative results from the rapid antigen test with the culture test is necessary with regard to undertreatment and complications.

Keywords: Group A streptococcus, Rapid antigen test, Throat culture, Tonsillopharyngitis

Fikriye Milletli Sezgin, Erdal Ünlü. Evaluation of rapid antijen test in child patients with group A streptococcal tonsillopharyngitis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 329-334

Sorumlu Yazar: Fikriye Milletli Sezgin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w