ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 231-242 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.65902

Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi

Tuba Müderris1, Süreyya Gül Yurtsever1, Nurten Baran1, Rahim Özdemir1, Hakan Er1, Serdar Güngör2, Ayşegül Aksoy Gökmen3, Selçuk Kaya3
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
2Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D., Uşak, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D., İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan kültürlerinde üreyen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan önemli tıbbi problemlerdir. Bu çalışmanın amacı, beş yıllık süreçte çeşitli kliniklerden gelen kan örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının yıllar içerisindeki değişiminin irdelenmesi ve hastanemizde dolaşım sistemi enfeksiyonlarında ampirik tedavide seçilebilecek antimikrobiyallerin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013-2017 yıllarında laboratuvarımıza gelen kan örnekleri retrospektif olarak taranmıştır. Örnekler BACTEC-FX (BD,USA) otomatize sisteminde inkübe edilmiştir. Bakterilerin tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem kullanılmıştır (Phoenix,BD,USA). İzole edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları otomatize sistem (Phoenix,BD,USA) kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya kan örneklerinden izole edilen, 1972’si (%42,9) gram pozitif, 2625’i (%57,1) gram negatif olmak üzere toplam 4597 bakteriyel üreme dahil edilmiştir. En sık izole edilen gram pozitif bakteri Staphylococcus aureus (%15,3), gram negatif bakteri ise Escherichia coli (%18,6) olarak saptanmıştır. Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilokoklarda (KNS) glikopeptid ve linezolid direncine rastlanmamıştır. Enterokoklarda vankomisin ve teikoplanin direnci %9,7 olarak saptanırken, linezolid direnci %2 olarak belirlenmiştir. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üretimi E. coli izolatlarında %46,7, Klebsiella pneumoniae izolat¬larında %63,4 olup, E. coli izolatlarında son üç yılda artmıştır.
Yıllar içerisinde S. aureus ve KNS izolatlarında trimetoprim-sulfametaksazol direncinin azaldığı saptanmasına rağmen, E. coli ve K. pneumoniae izolatlarında netilmisin ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarında ise aztreonam, imipenem ve meropenem direnç oranlarının arttığı belirlenmiştir.
Çalışmamızda en etkili antimikrobiyallerin; stafilokok ve enterokoklarda linezolid ve glikopeptidler, E. coli izolatlarında karbapenemler ve amikasin, K. pneumoniae, Acinetobacter baumannii ve P. aeruginosa izolatlarında ise kolistin olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin çeşitliliği ve antibiyotiklere olan duyarlılıkları, coğrafik bölgelere, hastane florasına ve hastanede kullanılan antimikrobiyallere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle her hastanenin belli aralıklarla kendi bakteriyel dağılımını ve antibiyotik duyarlılıklarını saptayarak akılcı ilaç kullanım politikalarını belirlemesinin dirençli mikroorganizmalarla mücadelede fayda sağlayacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kan Kültürü, Antimikrobiyal Duyarlılık, Ampirik Tedavi

Microorganisms isolated from blood cultures and the change of their antimicrobial susceptibility patterns in the last five years

Tuba Müderris1, Süreyya Gül Yurtsever1, Nurten Baran1, Rahim Özdemir1, Hakan Er1, Serdar Güngör2, Ayşegül Aksoy Gökmen3, Selçuk Kaya3
1Department of Microbiology, Ataturk Education and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Microbiology, Usak University, Usak, Turkey
3Department of Microbiology, Izmir Katip Celebi University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Infections caused by bacteria growing in blood cultures are important medical problems that cause high morbidity and mortality. The aim of this study is to examine the changes in antibiotic susceptibility and the bacteria isolated from blood samples from various clinics in the five-year period and to determine the antimicrobials that can be chosen in empirical treatment in blood stream infection in our hospital.
METHODS: Blood samples from our laboratories were evaluated retrospectively during 2013-2017. Samples were incubated in an automated system of BACTEC-FX(BD,USA). Conventional methods and automated systems (Phoenix,BD,USA) have been used to identify bacteria. Antibiotic susceptibilities of isolated bacteria were evaluated using the automated systems (Phoenix,BD,USA).
RESULTS: A total of 4597 bacterial reproductions that isolated from the blood samples including 1972 (42,9%) gram positive and 2625 (57,1%) gram negative were included in the study. The most frequently isolated gram positive bacteria were Staphylococcus aureus (15,3%) and the gram negative bacteria were Escherichia coli (18,6%).
Staphylococcus aureus and coagulase negative staphylococci (CNS) isolates no resistance to glycopeptide or linezolid was found. Resistance of vancomycin and teicoplanin in enterococci was determined as 9,7% while linezolid resistance was 2%.
Extended spectrum beta lactamase production was detected in E. coli isolates 46,7%, Klebsiella pneumoniae isolates 63,4%, an increase has been observed in E. coli isolates over the last three years.
Over the years it has been determined that resistance of trimethoprim-sulfamethoxazole in S. aureus and CNS isolates were decreases. However, it has been determined that increased resistance rates of netilmisin in E. coli and K. pneumoniae isolates, aztreonam, imipenem and meropenem resistance in Pseudomonas aeruginosa isolates.
The most effective antimicrobials were linezolid and glycopeptides in staphylococci and enterococci, carbapenems and amikacin in E. coli, and colistin in K. pneumoniae, Acinetobacter. baumannii and P. aeruginosa isolates in our study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The diversity of bacteria isolated from blood cultures and susceptibility to antibiotics varies according to geographical regions, hospital flora and antibiotics used in the hospital. For this reason, we think that each hospital should determine its own bacterial distribution and antibiotic susceptibility at certain intervals and rational drug use policies have to be designated according to these results to provide benefits in fighting with resistant microorganisms.

Keywords: Blood culture, Antimicrobial susceptibility, Empirical treatment

Tuba Müderris, Süreyya Gül Yurtsever, Nurten Baran, Rahim Özdemir, Hakan Er, Serdar Güngör, Ayşegül Aksoy Gökmen, Selçuk Kaya. Microorganisms isolated from blood cultures and the change of their antimicrobial susceptibility patterns in the last five years. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 231-242

Sorumlu Yazar: Tuba Müderris, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w