ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Adıyaman ili Kâhta ilçesinde bir öğrenci yurdunda görülen gıda kaynaklı salgın, Şubat 2015 [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 175-182 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.75547

Adıyaman ili Kâhta ilçesinde bir öğrenci yurdunda görülen gıda kaynaklı salgın, Şubat 2015

Zeynep Güneş Çelebi1, Demet Börekçi2, Figen Sezen3, Fehminaz Temel3, Mustafa Dost4
1İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı
3Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı
4Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Adıyaman ili Kahta ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 24 Şubat 2015 tarihinde akşam yemeğinden sonra öğrenciler, bulantı, karın ağrısı şikayetleri ile Kahta Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Bu araştırma, ortaya çıkan gıda kaynaklı salgının kaynak, bulaş yolunu ortaya çıkarmak ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kohort araştırması yapılmıştır. Araştırma kohortu akşam yemeği yiyen öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar ile toplam 227 kişiden oluşmaktadır. Analizlerde olası vaka tanımı kullanılmıştır. Olası vakalar, 24-25 Şubat 2015 tarihlerinde karın ağrısı, bulantı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri bulunanlardır. Anketler yüz yüze yapılmıştır. Yurt ve yemekhane lavabo musluklarından, sebilden alınan su örneklerinin kalitesini değerlendirmek için Membran Filtrasyon Metodu kullanılmıştır. Mutfak personelinin burun ve dışkı örnekleri kültür yöntemiyle Salmonella - Shigella etkenleri açısından incelenmiştir. Şahit numune saklanmadığından tüm tüketilen gıdalardan örnek alınamamıştır. Sadece akşam yemeğinden kalan tavuk tantuni ve pişirilmemiş tavuktan örnekler alınmıştır. Çiğ tavuk ve tavuk tantuni örnekleri için koagülaz pozitif stafilokok, Salmonella spp, sülfit indirgeyen anaerob, B.cereus kültürü yapılmıştır.
BULGULAR: Atak hızı %51 (116/227)’dir. Şikâyetler bulantı (%77,6), karın ağrısı (%73,3), ateş (%44), ishal (%25) ve kusmadır (%12,1). Akşam yemeğinde mercimek çorbası, tavuk tantuni, turşu, ayran, elma ve tatlı servis edilmiştir. İlk salgın piki, 24 Şubat akşam yemeğinden sonra ortaya çıkmıştır. Ortalama inkübasyon süresi üç saattir (en kısa: 0, en uzun: 28 saat). Diğer faktörler kontrol edildiğinde hastalarda mercimek çorbası yeme sağlamlara göre 2,2 kattır (%95 GA: 1,2-3,9). Yemek, su ve klinik numunelerde patojen mikroorganizma ürememiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu salgına kontamine mercimek çorbasının neden olduğu düşünülmüştür. Sonuçlar, B. cereus toksininin neden olduğu epidemiyolojik salgın bulguları ve klinik bulgularla uyumludur. Mutfak çalışanlarına hijyen eğitimi verilmiş, yurt mutfağı kapatılmış ve onarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kohort Çalışmaları, Gastroenterit, Gıda Kaynaklı Hastalıklar, Salgınlar

A foodborne outbreak in a dormitory in Kahta District in Adiyaman Province, February 2015

Zeynep Güneş Çelebi1, Demet Börekçi2, Figen Sezen3, Fehminaz Temel3, Mustafa Dost4
1Public Health Directorate, İstanbul, Turkey
2Public Health Institution Of Turkey, Communicable Diseases Department, Ankara, Turkey
3Public Health Institution Of Turkey, Early Warning-response And Field Epidemiology Department, Ankara, Turkey
4Public Health Directorate, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: In a dormitory for female students in Adiyaman province, Kahta district on 24 February 2015 after the dinner the students admitted to Kahta Public Hospital. This research was conducted to identify the cause of occurred foodborne outbreak, mode of transmission and to implement control measures.
METHODS: A retrospective cohort investigation was conducted. The cohort included 227 people of all students, teachers and staff who participated the dinner. Probable case definition was used in the analyzes. Probable case was onset of abdominal pain, nausea and diarrhea during 24-25 February 2015. Data was collected through a face to face questionnaire. Membrane Filtration Method was used to assess the quality of water, samples taken from the dormitory, the cafeteria and water distribution. Nasal and stool samples of kitchen staff were analyzed by culture method Salmonella-Shigella. Since samples of foods were not stored, samples were not taken from all consumed foods. Only samples of chicken tantuni and raw chicken were taken from the dinner. Raw chicken and chicken tantuni were cultured to identify to coagulase positive Staphylococcus, Salmonella spp, sulphite-reducing anaerob, B.cereus.
RESULTS: Attack rate was 51% (116/227). The symptoms included nausea (77.6%), abdominal pain (73.3%), self-reported fever (44%), diarrhea (25%), and vomiting (12.1%). At the dinner lentil soup, chicken tantuni, pickle, ayran, apple and dessert were served. The epi curve showed the first peak on 24 February after the dinner. Median incubation period was three hours (min.0, max.28 hours). After controlling other factors, consuming lentil soup was 2.2 times in cases compared to controls (95% CI: 1.2-3.9). Food, water and clinic samples were tested negative for pathogen microorganisms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This outbreak was likely due to contaminated lentil soup. The results are compatible with clinical and epidemiological findings of outbreaks caused by B. cereus toxins. Kitchen staff was educated on hygiene practices. The kitchen of the dormitory was closed and rehabilitated.

Keywords: Cohort Studies, Gastroenteritis, Foodborne Diseases, Outbreaks

Zeynep Güneş Çelebi, Demet Börekçi, Figen Sezen, Fehminaz Temel, Mustafa Dost. A foodborne outbreak in a dormitory in Kahta District in Adiyaman Province, February 2015. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 175-182

Sorumlu Yazar: Zeynep Güneş Çelebi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w