ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Medyada Gıda Zehirlenmeleri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 285-296 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.83604

Medyada Gıda Zehirlenmeleri

Merve Çetin, Fügen Durlu Özkaya
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda özellikle toplu gıda zehirlenmeleri yaşanmaktadır. Yapılan bu çalışmada medyaya yansımış olan ve 01.01.2014 ile 11.05.2018 tarihleri arasında gerçekleşen gıda zehirlenmelerinin medyaya yansımalarının irdelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte gıda güvenliği olaylarının ortaya çıkmasını önlemek için etkin gıda güvenliği politikaları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, kontrol önlemlerinin alınması amacıyla farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yapılan araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de günlük olarak yayınlanan ve 02.05.2018 tarihinde ortalama satış rakamlarına göre ilk üç sırada yer alan Sabah, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin 01.01.2014 ve 11.05.2018 tarihleri arasında medyada yer almış olan gıda zehirlenmelerine ilişkin haberlerinin analizine dayanmaktadır. Kodlamalar, gıda güvenilirliği konusunda uzman olan iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Elde edilen bulgulara göre bahsi geçen tarihlerde toplam 9884 kişinin gıda zehirlenmesi olayından etkilendiği belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada gıda zehirlenmelerinin en sık rastlandığı ay Mayıs (%19,17) olarak görülmektedir. Gıda zehirlenmesinin en çok görüldüğü yerler okullar (% 35,23) olarak tespit edilmiştir. Genellikle öğle yemeği hizmeti verilen okullarda öğrencilerin gıda zehirlenmesinden etkilendiği belirlenmiştir. Okullardan sonra gıda zehirlenmesinin en yüksek oranda sırasıyla askeriye, iş yerleri ve etkinliklerde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gıda kaynaklı zehirlenmelerin büyük çoğunluğu toplu yemek hizmeti veren kurumların yemekleri kötü hijyen koşullarında hazırlama ve servis yapması nedeniyle veya bozulma ve gıda zehirlenmesi yapan mikroorganizmalarla kontamine olan hammadde ya da gıdaların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Gıda güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelerin, uygulamaların ve denetimlerin arttırılması; gıda tehlikelerine yönelik patojen mikroorganizma ve kimyasal kalıntı analizleri ve risk değerlendirmelerinin yapılması; kişisel hijyen ile ilgili olarak gıda üreticilerinin ve çalışanlarının eğitilmesi gıda güvenliği olaylarını büyük ölçüde azaltabilir veya önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri, içerik analizi

Food Poisoning In The Media

Merve Çetin, Fügen Durlu Özkaya
Department of Gastronomy and Culinary Arts, Gazi University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Especially in the last years, there has been mass food poisoning. This study was carried out in order to examine the reflection of the food poisonings which occurred in the period between 01.01.2014 and 11.05.2018. However, it is aimed to raise awareness about the development of effective food safety policies and procedures and the taking of control measures to prevent the occurrence of food safety incidents.
METHODS: Content analysis method was used in the research. Issued daily in Turkey and located the first three according to the average sales figures on 05.02.2018 In the morning, 01.01.2014 and 05.11.2018 Date of Liberty and spokesperson newspapers in food which have taken place in the media is based on the analysis of news related poisoning. Codings were independently conducted by two researchers who specialize in food safety.
RESULTS: According to the findings, 9884 people were affected by food poisoning at the date of betting. In this study, the most common occurrence of food poisoning is seen as May (19, 17%). The places where food poisoning was most observed were identified as schools (35,23%). Generally, it has been determined that students who are served lunch service are affected by food poisoning. After school, food poisoning was found to be highest in military, business and events, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The vast majority of foodborne poisonings are caused by the use of raw food or foodstuffs by institutions that provide catering services due to the preparation and servicing of food in poor hygiene conditions or by contamination with microorganisms that cause deterioration and food poisoning. Increase of food safety legislation, practices and controls; analysis of pathogenic microorganisms and chemical residues for food hazards and assessment of risk assessments; training of food producers and employees in relation to personal hygiene can greatly reduce or prevent food safety incidents.

Keywords: Food safety, food hygiene, food poisoning, content analysis

Merve Çetin, Fügen Durlu Özkaya. Food Poisoning In The Media. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 285-296

Sorumlu Yazar: Fügen Durlu Özkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w