ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
ceftriaxone sodyumun kontrollü salımı için çok katmanlı polimerik filmler [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 303-312 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.85579

ceftriaxone sodyumun kontrollü salımı için çok katmanlı polimerik filmler

Aysel Kızıltay1, Zeynep Gündoğan2, İrem Erel Göktepe2, Nesrin HASIRCI2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar, Ankara
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı konakçı bölgede enfeksiyonu tedavi etmek amacıyla medikal alanda kullanılabilecek kontrollü salım sistemi hazırlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mikro katmanlı filmler çözelti döküm metodu ile hazırlanmıştır. Üç katmanlı filmler kitosan (CHI), jelatin (GEL) ve aljinat (ALG) kullanılarak aljinat tabakasına ceftriaxone sodyum (CS) yüklenmiş, ayrıca kontrol grubu için ilaç yüklenmemiş olarak hazırlanmış ve sırasıyla CHI /ALG/CHI ve CHI-GEL/ALG-CS/CHI-GEL olarak kodlandırılmıştır. Bütün filmler glutaraldehit (GA) buharına farklı süre boyunca (2 h, 10 h veya 24 h) tabi tutularak çapraz bağlanmıştır. Filmlerin mekanik özellikleri ve CS’nin filmlerden salım kinetikleri üç farklı pH şartlarında (pH 5.5, 7.4, ve 10.0) incelenmiştir. Salınan CS’nin E.coli’ye karşı antibakteriyel etkinliği agar spot yöntemiyle test edilmiştir.
BULGULAR: Sonuçlar üç-katmanlı film yapılarının üst ve alt katmanında GEL varlığının filmlerin kırılganlığı önlediğini ve mekanik dayanımını arttırdığını, ancak orta katmanda CS varlığının mekanik özellikleri düşürdüğünü göstermiştir. Filmlerin GA ile çapraz bağlanması CS’nin salımında anlamlı bir etki göstermemiştir, ancak kitosanın aljinat ve CS ile etkileşiminden dolayı ilaç salım hızında azalma olmuştur. İlaç yüklü filmlerden salınan ilaç çözeltisinin kullanılmasıyla E.coli ile yapılan antibakteriyel deneyler, agar spor testlerinde inhibisyon zonu oluştuğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çözücü döküm metodu ile hazırlanan çok katmanlı filmlerin medikal uygulamalarda ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanım için iyi bir aday olduğu yorumu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Jelatin, kitosan, aljinat, ceftriaxone sodyum, polimerik film, ilaç salımı

Multilayer polymeric films for controlled release of ceftriaxone sodium

Aysel Kızıltay1, Zeynep Gündoğan2, İrem Erel Göktepe2, Nesrin HASIRCI2
1Middle East Technical University Central Laboratory, Ankara, Turkey
2Middle East Technical University Department of Chemistry, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The objective of this study was to prepare a controlled release system, which could be used in medical applications in order to treat infections at the host region.
METHODS: Microlayer films were prepared via solvent casting method. Films with 3-layers were prepared by using chitosan (CHI), gelatin (GEL) and alginate (ALG) in the form of CHI /ALG/CHI and CHI-GEL /ALG/CHI-GEL with or without ceftriaxone sodium (CS) which is loaded in the middle ALG layer. All films were crosslinked by exposing them to glutaraldehyde (GA) vapor for different (2 h, 10 h or 24 h) durations. Mechanical properties of the films and release kinetics of CS at three different pH conditions (pH 5.5, 7.4, and 10.0) were investigated. The antibacterial efficiency of the released CS against E.coli was examined via agar spot test.
RESULTS: The results indicated that the presence of GEL in the upper and lower layers of the 3-layer construct prevented fragility and increased the mechanical strength of the films, whereas the presence of CS in the middle layer caused decrease in the mechanical properties. Crosslinking with GA did not demonstrate a significant effect on the release profile of CS, but due the interaction of chitosan with alginate and CS, the drug release was delayed. Antibacterial tests which were carried out by using the released media of drug loaded films displayed inhibition zone in agar spot tests against E.coli.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that, multilayered films prepared by solvent casting can be good candidates as drug carrier devices in medical applications.

Keywords: Gelatin, chitosan, alginate, ceftriaxone sodium, polymeric film, drug release.

Aysel Kızıltay, Zeynep Gündoğan, İrem Erel Göktepe, Nesrin HASIRCI. Multilayer polymeric films for controlled release of ceftriaxone sodium. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 303-312

Sorumlu Yazar: Aysel Kızıltay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w