ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Subakut Sklerozan Panensefalit tanısında kızamık spesifik intratekal antikor sentez indeksi sonuçlarının önemi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 335-340 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.93764

Subakut Sklerozan Panensefalit tanısında kızamık spesifik intratekal antikor sentez indeksi sonuçlarının önemi

Yasemin Cosgun1, Pervin Özelci2, Omur Altınsoy1, Gülay Korukluoğlu1
1Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Viroloji referans Laboratuvarı
2Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Aşı ile Önlenebilir Hatalıklar Dairesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE); kızamık virüsünün merkezi sinir sisteminde latent olarak kalması sonucu ortaya çıkan, yavaş ilerleyen ve 1-3 yıl içinde ölümle sonuçlanan ciddi bir hastalıktır. Çocukluk çağında yapılan rutin kızamık aşılaması ile hastalığın görülme sıklığını azaltmak mümkündür. Hastalığın laboratuvar tanısında eş zamanlı alınan BOS ve serum örneklerinde yapılan analizler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, SSPE ön tanısıyla laboratuvarımıza gönderilen beyin omurilik sıvısı (BOS) ve serum örneklerinin kızamık spesifik intratekal antikor indeksi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2015 yıllarında SSPE ön tanılı 80 hastaya ait 160 örnek (80 BOS ve 80 serum) eş zamanlı olarak alınarak laboratuvarımıza gönderilmiştir. Hastaların serum ve BOS örneklerinde kızamık immunglobulin G (IgG) düzeyi, kantitatif olarak BOS’ta özgül antikor saptayan indirekt Enzim-linked immunosorbent assay (ELISA) kiti (Measles Virus IgG ELISA for BOS Diagnostics, Euroimmun, Almanya) ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda araştırılmıştır. Ayrıca nefelometre cihazında (BN Prospec, Siemens, Germany) albümin ve total IgG kitleri (Albumin, IgG, Siemens, Germany) ile serum ve BOS örneklerinin total IgG ve total albümin düzeyleri mg/L olarak saptanmıştır. Bu testlerden elde edilen sonuçlara göre kızamık spesifik antikor indeksi hesaplanmıştır. Elde edilen CSQrel (relative BOS/serum quotient) değerinin ≥ 1.5 olması, olgularda intratekal kızamık antikor üretiminin göstergesi olarak kabul edilmiş, 1.30-1.50 arası aradeğer, ≤1.30 ise negatif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Örnekleri analiz edilen toplam 80 hastanın 50’si (%62) erkek, 30’u (%38) kadındı. Kızamık ASI değeri; 80 hastanın 15 (%18,75)’inde pozitif, 2 (%2,5)’sinde aradeğer, 63 (%78,75)’ünde ise negatif olarak saptandı. ASI değeri; ≥ 1.5 saptanan 15 hastanın 9 (%60)’u erkek, 6 (%40)’sı kadındı. Yaşları 8 ile 21 arasındaydı ve yaş ortalaması 16.6 hesaplandı. Bu 15 hastanın indeks değerleri 1.94 ile 107.75 arasında hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ensefalitli hastaların ayırıcı tanısında, SSPE düşünülmeli ve gerekli testler yapılmalıdır. Tanıda hastaya ait klinik ve EEG bulguları önemli olmakla birlikte intratekal antikor sentezi varlığının gösterilmesi önemli bir kriterdir. Teşhisin erken konulması, hastanın uzun süreli, gereksiz ve invaziv tedavilerden korunmasını ve uygun tedavi almasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: SSPE, Kızamık, Tanı.

Importance of measles-specific intrathecal antibody synthesis index results in the diagnosis of subacute sclerosing panencephalitis

Yasemin Cosgun1, Pervin Özelci2, Omur Altınsoy1, Gülay Korukluoğlu1
1Ministry of Health, Public Health General Directorate, National Virology Reference Laboratory
2Ministry of Health, Public Health General Directorate, Vaccine Preventable Diseases Department

INTRODUCTION: Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) is a serious disease that occurs after the measles virus is latent in the central nervous system (CNS), resulting in slow progression and death within 1-3 years. It is possible to reduce the incidence of the disease with routine measles vaccination during childhood. Analysis of cerebrospinal fluid (CSF) and serum samples taken simultaneously are used in the diagnosis of the disease as laboratory. In this study, it was aimed to evaluate the results of measles-specific intrathecal antibody index of CSF and serum samples sent to our laboratory with SSPE pre-diagnosis.
METHODS: In 2014-2015, 160 samples (80 CSF and 80 sera) of 80 patients with SSPE were collected simultaneously and sent to our laboratory. Measles immunoglobulin (IgG) levels in serum and CSF samples of patients were investigated in accordance with the manufacturer’s recommendation with an indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit (Measles Virus IgG ELISA for BOS Diagnostics, Euroimmun, Germany) which quantitatively detects specific antibodies in CSF. Total IgG and total albumin levels of serum and CSF samples with total IgG and albumin kits (BN Prospec, Siemens, Germany) with nephelometric method were determined as mg/L. The measles-specific antibody index was calculated according to the results obtained from these tests. The obtained CSQrel (relative BOS / serum quotient) value of ≥ 1.5 was considered to be indicative of intrathecal measles antibody production in the cases, equivocal range between 1.30 - 1.50 and ≤ 1.30 as normal range.
RESULTS: Fifty (62%) male and 30 (38%) female patients were analyzed in a total of 80 patients. Measles antibody synthesis index (ASI) value; 15 (18.75%) of the 80 patients were found to be positive, 2 (2.5%) intermediate value and 63 (78.75%) negative. Nine (60%) male and 6 (40%) female patients with measles ASI values ≥ were detected in 15 patients. Their age was between 8 and 21 and the median age was 16.6. The index values of these 15 patients were calculated between 1.94 and 107.75.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SSPE should be considered and necessary tests should be performed in the differential diagnosis of encephalitis patients. Although clinical findings and EEG findings of the patient are important, identification of the presence of intrathecal antibody synthesis is an important criterion in the diagnosis of the disease. Early identification of the disease ensures protection from long-term, unnecessary and invasive treatments and enables receiving appropriate treatment.

Keywords: SSPE, Measles, Diagnosis.

Yasemin Cosgun, Pervin Özelci, Omur Altınsoy, Gülay Korukluoğlu. Importance of measles-specific intrathecal antibody synthesis index results in the diagnosis of subacute sclerosing panencephalitis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(3): 335-340

Sorumlu Yazar: Yasemin Cosgun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w