ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 56 (2)
Cilt: 56  Sayı: 2 - 1999
TÜM DERGİ
1.
Yıl 1999 Cilt 56 Sayı 2 Basılmış tüm dergi
Full printed journal

Sayfalar 54 - 102
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
İncir ve Üzümde Okratoksin A'nın Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Metodu ile Saptanması
The Determination of Ochratoxin A in Raisin and Fig By High Performance Liquid Chromatography Summary
Emel Kuruoğlu, Neslihan Özçile, Sibel Göçer
Sayfalar 55 - 59
Üzüm ve incirde okratoksin A'nın saptanması için hızlı, ekonomik, güvenilir bu metot uygulanmıştır. Okratoksin A, üzüm ve incirden 0.1 M H3PO4 ve kloroform ile ekstre edilmiş ve ekstrakt tek kullanımlık Sep-Pak silika kartuş ile temizlenmiştir. Girişim yapan maddelerin fazla olduğu incide işin temizleme basamağına ilaveler yapılmıştır. Okratoksin A, HPLC ile saptanmış ve TLC'de doğrulanmıştır. HPLC ile ölçümlerde minimum saptama limiti 0.03 ppb ve geri kazanım % 93.5-100•dür.
A rapid, economic and reliable method is applied to determine Ochratoxin A is: raisin and figs Ochratoxin A is extracted by 0.1 M H3PO4 and chloroform from raisin and figs. The extract is cleaned up using a Sep-Pak silica cartridge. For the figs which has more interferences, extra steps are added to cleaning procedure Ochratoxın A is detected by HPLC and confirmed by TLC. The detection Limit is 0.03 ppb, the recovery, is 93.5-100 % in HPLC.

3.
ELEKTROMANYETİK ALANIN SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAYA HÜCRELERiNiN ÜREMESi ÜZERiNE ETKİSİNiN SPEKTROFOTOMETRiK OLARAK DEĞERLENDiRİLMESİ
Spectrophotometric Evaluation Of The Growth Of Saccharomyces Gerevisiae Yeast Cells Under The Electromagnetic Field
Eyyüp Gülbandılar, Aysel Gülbandılar
Sayfalar 61 - 66
Bu çalışmada 15 Hz'lik pulslu elektromanyetik alanın (PEMF) S accharomyces cerevisiae mayasının üremesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Sabouraud sıvı ortamına ekilen S. cerevisiae maya hücreleri, 1.1 mT’lık PEMF etkisinde 30°C'de etüvde inkübe edilmiştir. Kontrol grubundaki maya hücreleri ise manyetik alanın etkisine bırakılmamıştır. Ekimden sonraki 6-29. saatler arasında her saatte, deney ve kontrol gruplarından örnek alınarak spektrofotometrik ölçümler yapılmıştır.
Yapılan istatistiksel inceleme sonunda uyum dönemi (ilk altı saat) ile statik dönemde (26. saatten sonra) deney ve kontrol gruplarının absorbans değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ekimden sonraki altıncı ve 26. saatler arasında manyetik alan etkisinde üreyen hücrelerin absorbans değerlerinin kontrol grubundan daha az olduğu tespit edilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarındaki maya hücrelerinin jenerasyon süreleri arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Sonuçlar, manyetik alanın maya hücre üremesinin uyum döneminde uzamaya neden olduğunu göstermiştir.
In this study, the effects of 15 Hz-PEMF on the growth of Saccharomyces cerevisiae yeast cells have been investigated. S. cerevisiae yeast cells inoculated in Sabouraud's liquid medium, were incubated in the incubator al 30°C under 1.1 mT PEMF effect. Yeast cells in control group was not under the magnetic field. Samples from the experimental group and control group were taken at one hour intervals between six to 29 hours alter the inoculation and were measured by spectrophotometer.
There were no statistical difference between control and experimental group on the base of adaptation (first 6 hours) and static phase (alter 26 hours). The absorbances of the cells which were grown under magnetic field between six and 26 hours were lower than that of the control groups and the results were statistically significant. There were no signHicant diHerence between the generatian periods in experimental and control groups. Results showed that magnetic field led time extension in the adaptation phase of the yeast cells.

4.
Albendazol'un Hümoral Ve Hücresel İmmun Yanıt Üzerıne Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Albendazole on Humoral and Cellular Immune Response
Ender Yarsan, Mehmet Tanyüksel, Cahit Babür, İsmail Kutlu
Sayfalar 67 - 74
Bu çalışmada benzimidazol grubu bir madde olar, albendazol'un humoral ve hücresel immun yanıt üzerine olan etkileri değerlendirildi. humoral immun yanıt farelerde (Swiss: , albino) çalışıldı bu amaçla her grupta sekiz fare bulunan dört grup (kontrol, 10 mg/kg, 20 mg;kg ve 40 mg;kg albendazol verileri oluşturuldu. Hümoral immun yanıt primer ve sekonder yanıt şeklinde değerlendirildi. Ayrıca son dönemde kan tablosundaki değişiklikler de (lokosit polimorf nükleer lökositler (PMNL). lenfosit: ve monoksitler) saptandı. Elde edilen sonuçlar, albendozolların hümoral immun yanıtı, doz artışına bağlı olarak uyardığını gösterdi.
Hücresel immun yanıt, kobaylarda çalışıldı. Kobaylar da, hümoral yanıtta olduğu gibi dört gruba ayrıldı.Yirmibir güblük bir uygulama sonunda. PPD (purified protein derivative) testi ile Yapılan değerlendirmede,. albendazol'un artan dozlarının hücresel immun yanıtı baskıladığı ortaya çıktı. Bu dönemde de yine. lokosit PMNL, lenfosıt ve monosit oranları da belirlendi.
In this study. humoral and cellular immune response of albendazole. Is a acpzimidazole anthelmentic was evaluated. Humoral immune response was studied on mico (Swıss albino): for this four groups were done (control, 10 mg/kg, 20 mg/kg and 40 mg/kg albendazole treating), each having mice. Humoral immune response was evaluated as primer and secondar immune response. In addition, differences were also determined at final period on the Lymphocytes, monocytes, leueocytes and polymorphonucluar Icucoeytes. The results were shown that high doses of alberıdazole stimulated of humoral immune response.
Cellular immune response was studied on guineapigs. These are also spilled mic for groups. The results indicated that albendazole was suppressed to cellular immune response, so this ovaluation was done with this purified protein derivative test, 21 day later. Thus. differences on the Iymphocytes, monocytes, leucocytes and polymorphonuclear Ieucocytes levels were determined in this period.

LookUs & Online Makale
w