ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Eklem yakınmaları olan hastalarda Parvovirus B19 IgG ve IgM seropozitiflik düzeylerinin araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 309-316 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.58908

Eklem yakınmaları olan hastalarda Parvovirus B19 IgG ve IgM seropozitiflik düzeylerinin araştırılması

Mürşit HASBEK, Fatih ÇUBUK
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas.

GİRİŞ ve AMAÇ: Parvovirus B19 çocuklarda Eritema Enfeksiyozum, kronik hemolitik anemili bireylerde geçici aplastik krizler, immünsüprese hastalarda kalıcı anemi ve hamilelerde hidrops fetalis gibi durumlara yol açabilmektedir. Hastalarda primer enfeksiyon nedeniyle veya Eritema Enfeksiyozum komplikasyonu olarak eklem yakınmaları görülebilmektedir. Parvovirus B19 ile enfekte bireylerde eklem yakınmalarının görülme sıklığı yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Enfekte çocukların %8’inde eklem yakınmaları görülürken; bu düzey yetişkinlerde %60-80’e çıkabilmektedir. Diğer yandan, Parvovirus B19 gibi viral nedenlerle gelişen eklem yakınmalarının yaygınlığı ile ilgili bilgilerin kısıtlı olduğu ve epidemiyolojik verilerin bölgesel farklılıklar gösterebildiği bildirilmektedir. Çalışmamızda hastanemize başvuran hastalarda Parvovirus B19 IgG ve IgM antikoru varlığının araştırılması ve eklem yakınmaları olan hasta grubunda Parvovirus B19 seropozitiflik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 2010-2019 yılları arasında Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen serum örneklerinden elde edilen Parvovirus B19 IgG ve IgM test sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmaya 437’si kadın (%64.4) ve 242’si erkek (%35.6) olmak üzere eklem yakınmaları olan toplam 679 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların 364’ünde (%53.6) Parvovirus B19 IgG test sonucu pozitif bulunmuştur. Parvovirus B19 IgG seropozitiflik düzeyi, eklem yakınmaları olan hastalarda (%53.6) eklem yakınması olmayan hastalara (%38.4) göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.0001). Parvovirus B19 IgG seropozitiflik düzeyi, eklem yakınmaları olan çocuklarda %32.1 ve yetişkinlerde ise %62.3 tespit edilmiştir (p<0.0001). Ayrıca, bu düzey eklem yakınmaları olan kadınlarda (%58.1) erkeklere (%45.5) göre daha yüksek bulunmuştur (p=0.002). Diğer yandan, bu hastalar için Parvovirus B19 IgM seropozitiflik düzeyi %3.2 olarak belirlenmiştir. Bu düzey çocuklarda %1 ve yetişkinlerde ise %4.1 tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle eklem yakınmaları olan erişkin hastalar için Parvovirus B19’a bağlı bir primer enfeksiyon veya komplikasyon olasılığı akılda tutulmalıdır. Bu hasta grubunda Parvovirus B19’a yönelik serolojik test (IgG-IgM) sonuçlarının ayırıcı tanıya katkı sunacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Parvovirus B19, seropozitiflik, eklem

Investigation of Parvovirus B19 IgG and IgM percentage of seropositivity in patients with joint complaints

Mürşit HASBEK, Fatih ÇUBUK
Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sivas, Turkey.

INTRODUCTION: Parvovirus B19 can cause conditions such as Erythema Infectiosum in children, transient aplastic crises in individuals with chronic hemolytic anemia, permanent anemia in immunosuppressed patients, and hydrops fetalis in pregnant women. Joint complaints may be seen in patients due to primary infection or as a complication of Erythema Infectiosum. The incidence of joint complaints in individuals infected with Parvovirus B19 may vary depending on age. While 8% of infected children have joint complaints; this percentage may increase to 60-80% in adults. On the other hand, it has been reported that information on the prevalence of joint complaints due to viral causes such as Parvovirus B19 is limited and epidemiological data may show regional differences. In our study, it was aimed to investigate the presence of Parvovirus B19 IgG and IgM antibodies in patients admitted to our hospital and to determine the percentages of Parvovirus B19 seropositivity in the patient group with joint complaints.
METHODS: In the study, Parvovirus B19 IgG and IgM test results obtained from serum samples sent to the Medical Microbiology Laboratory between 2010-2019 were retrospectively analyzed.
RESULTS: A total of 679 patients with joint complaints, including 437 women (64.4%) and 242 men (35.6%), were included in this study. Parvovirus B19 IgG test result was positive in 364 (53.6%) of these patients. Parvovirus B19 IgG seropositivity percentage was found to be higher in patients with joint complaints (53.6%) than in patients without joint complaints (38.4%) (p<0.0001). Parvovirus B19 IgG seropositivity percentage was 32.1% in children with joint complaints and 62.3% in adults (p<0.0001). In addition, this percentage was found to be higher in women (58.1%) with joint complaints compared to men (45.5%) (p=0.002). On the other hand, the Parvovirus B19 IgM seropositivity percentage was determined as 3.2% for these patients. This percentage was 1% in children and 4.1% in adults.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In particular, the possibility of a primary infection or complication due to Parvovirus B19 should be kept in mind for adult patients with joint complaints. We think that the results of the serological test (IgG-IgM) for Parvovirus B19 in this patient group will contribute to the differential diagnosis.

Keywords: Parvovirus B19, seropositivity, joint

Mürşit HASBEK, Fatih ÇUBUK. Investigation of Parvovirus B19 IgG and IgM percentage of seropositivity in patients with joint complaints. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 309-316

Sorumlu Yazar: Mürşit HASBEK, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w